KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.lt

 E. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

Skelbimai
SKELBIAMA NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKA Į UAB "VILDMINA" VALDYBĄ

Skelbiama nepriklausomo kandidato į uždarosios akcinės bendrovės „Vildmina“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 141525547, buveinė – Trilapio g. 6, Klaipėda, valdybos narius atranka. Nepriklausomas kandidatas į Bendrovės valdybos narius renkamas 4 metų kadencijai. Atranką vykdys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atrankos būdas – pokalbis.

 

Kandidatas, pretenduojantis į Bendrovės valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos bendruosius atrankos kriterijus:

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3. per pastaruosius 5 metus kandidatas neturi būti atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

4. neturi būti aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

5. turi būti išnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiklą;

6. turėti vadovaujamo darbo patirties veiklos srityje, kurioje veikia Bendrovė, arba turėti kompetencijos įmonių valdymo srityje.

 

Kandidatas:

1. turi išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės valdomų bendrovių ir Bendrovės veiklą;

2. skirti laiko darbui Bendrovės valdyboje ir įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

3. gebėti analitiškai mąstyti, aiškiai perteikti mintis bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;

4. įsipareigoti Bendrovės atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, kad bus lojalus ir laikysis konfidencialumo, vengs situacijos, kai jo privatūs interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, nepainios Bendrovės turto su savo turtu arba naudos jį ar informaciją, kurią jis gauna ar gaus būdamas Bendrovės valdybos nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui;

5. atitikti Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-205 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punkte nustatytus nepriklausomumo kriterijus:

5.1. kandidatas negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

5.2. kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš Bendrovės ir susijusios įmonės, išskyrus atlygį už valdybos nario pareigas;

5.3. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės akcijų, suteikiančių daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ir negali būti tokio akcininko atstovu;

5.4. kandidatas neturi turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas. Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingų įmokų Bendrovės;

5.5. kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės auditą, partneriu ar darbuotoju;

5.6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės valdybos nario pareigų ilgiau kaip 8 metus;

5.7. kandidatas neturi būti Bendrovės vadovo arba šio skelbimo 5.1-5.6 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai); artimas šeimos narys;

5.8. kandidatas neturi būti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarnautojas arba savivaldybei atstovaujančios institucijos darbuotojas;

5.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti kandidato arba jo artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas 5.7 papunktyje) ir Bendrovės interesų konfliktas;

5.10. kandidatas negali būti įmonės, kuri vykdo tokią pačią veiklą, kaip Bendrovė, arba veikia toje pačioje veiklos srityje, darbuotojas, valdybos narys ar stebėtojų tarybos narys arba kitaip būti susijęs su tokia įmone.

 

Kandidato atrankos tvarka ir kriterijai, kuriuos jis turi atitikti, nustatyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T2-205 patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos apraše.

 

Kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) Kandidato paraiška, užpildyta pagal 1 priede pateiktą formą;

2) Kandidato sąžiningumo deklaracija, užpildyta pagal 2 priede pateiktą formą;

3) Kandidato nepriklausomumo deklaracija, užpildyta pagal 3 priede pateiktą formą;

4) gyvenimo aprašymas (CV);

5) asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jo kopija;

6) aukštojo išsilavinimo patvirtinimo dokumentai ir jų kopijos;

7) vadovaujamo darbo patirties veiklos srityje, kurioje veikia bendrovė, arba kompetencijos įmonių valdymo srityje įrodymo dokumentai ir jų kopijos.

 

Kandidatas dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai gali pateikti iki š. m. liepos 17 d.

 

Kandidatas dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai gali pateikti šiuo adresu: Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, toliau nurodytais būdais:

1) asmeniškai (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas arba su savimi turėti dokumentų originalus ir jų kopijas); dokumentai priimami 313 kab.;

arba

2) paštu – registruotu laišku (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas), adresuotu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai;

arba

3) elektroniniu paštu – edvardas.simokaitis@klaipeda.lt patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

 

Kontaktiniai asmenys – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento Turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis, tel.: (8 46) 39 60 36
el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt

 

PRIEDAI:

1 priedas. Kandidato paraiška;

2 priedas. Kandidato sąžiningumo deklaracija;

3 priedas. Kandidato nepriklausomumo deklaracija.

 

1 priedas

 

 

 

 

 

KANDIDATO PARAIŠKA

 

__________________

 

(data)

 

__________________

 

(sudarymo vieta)

 

 

 

Aš,___________________________________________________, prašau leisti dalyvauti  

 

                                                   (vardas ir pavardė)

 

___________________________________________, bendrovės kodas _____________________,

 

                     (bendrovės pavadinimas)

 

buveinės adresas ______________________________________, valdybos narių atrankoje.

 

Pranešimus, susijusius su atrankos vykdymu ir rezultatais, prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais:

 

elektroninio pašto adresas ____________________________________;

 

mobilusis telefonas _____________________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

  

  

 

2 priedas

 

 

KANDIDATO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

 

 

 

 

1. Kandidatas ______________________________________________________________.

 

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

2. Įmonė, į kurios valdybą kandidatuojama _______________________________________.

 

 

 

3. Ar Jūsų dalyvavimas atrankoje eiti šios deklaracijos 2 punkte nurodytos įmonės valdybos nario pareigas nesukelia interesų konflikto? ________________________________________________________________________________    (jeigu taip – nurodykite tokio asmens (-ų) pareigas, vardą (-us) ir pavardę (-es) ________________________________________________________________________________

 

 

 

_______________________________________________________________________________.

 

 

 

4. Ar Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia Jums eiti juridinio asmens valdybos nario ar kitas vadovaujamas pareigas?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

5. Ar esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

6. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytų sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

 

 

Kandidatas

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

20___ m. ___________ _____ d

 

 

 

                         (data)

 

 

 

 

 

 

3 priedas

 

 

KANDIDATO NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

 

 

 

1. Kandidatas _________________________________________

 

                                                                (vardas ir pavardė, asmens kodas)

 

2. Įmonė, į kurios valdybą kandidatuojama ________ __________

 

 ______________________________________________________________(toliau – Bendrovė).

 

 

 

3. Ar esate Bendrovės ar susijusios bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas, ar per paskutinius 3 metus ėjote tokias pareigas?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

4. Ar gaunate, ar per paskutinius 3 metus esate gavęs reikšmingą papildomą atlyginimą iš Bendrovės, į kurią pretenduojate, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

5. Ar turite nuosavybės teise Bendrovės, į kurią pretenduojate, akcijų, suteikiančių daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ar esate tokio akcininko atstovas?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

6. Ar turite, ar per praėjusius 3 metus turėjote svarbių verslo ryšių su Bendrove tiesiogiai, ar kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas? Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingų įmokų Bendrovės.

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

7. Ar esate, ar per paskutinius 3 metus buvote audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduojate, auditą, partneriu ar darbuotoju?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

8. Ar ėjote Bendrovės, į kurią pretenduojate, valdybos nario pareigas ilgiau kaip 8 metus?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

9. Ar esate Bendrovės, į kurią pretenduojate, vadovo arba šio skelbimo 5.1-5.6 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai)?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

10. Ar esate Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarnautojas arba savivaldybei atstovaujančios institucijos darbuotojas?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

11. Ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti Jūsų arba Jūsų artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šio skelbimo 5.7 papunktyje) ir Bendrovės interesų konfliktas?

 

TAIP

 

NE

 

 

(pažymėkite kryželiu)

 

 

 

Kandidatas _______________________         ____________ 20___m. __________ ___ d.

 

                                     (vardas ir pavardė)                        (parašas)   (data)

 

 

 

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Komentarų sąrašas (1)
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS