Pradžia
Lt En

2023 m. liepos 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursus ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti

2023 m. liepos 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursus šių ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų (toliau – Įstaiga) vadovų pareigoms eiti:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“, pareigybės pavadinimas – direktorius, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento rėžiai 14,81-16,33 baziniais dydžiais. Konkurso atrankos posėdžio data – 2023 m. lapkričio 21 d., dokumentai priimami iki 2023 m. lapkričio 6 d.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“, pareigybės pavadinimas – direktorius, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento rėžiai 14,81-15,72 baziniais dydžiais. Konkurso atrankos posėdžio data – 2023 m. lapkričio 21 d., dokumentai priimami iki 2023 m. lapkričio 6 d.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“, pareigybės pavadinimas – direktorius, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento rėžiai 14,81-15,72 baziniais dydžiais. Konkurso atrankos posėdžio data – 2023 m. lapkričio 23 d., dokumentai priimami iki 2023 m. lapkričio 6 d.

Koeficientas nustatomas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T2-174 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“.

Nacionalinėje švietimo agentūroje, skiriant pretendento į įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Kompetencijoms vertinti pretendentas turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, tai yra iki 2023 m. rugpjūčio 9 d.

Pagrindinės pareigybės funkcijos:

 1. Planuoja ir organizuoja Įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami Įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
 2. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų.
 3. Vadovauja Įstaigos strateginio ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, jas tvirtina ir vadovauja jų vykdymui.
 4. Tvirtina Įstaigos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka ir nustato Įstaigos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas.
 5. Skiria ir atleidžia pedagogus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Tvirtina Įstaigos vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus, kuriuose nustatomos bendruomenės narių teisės, pareigos, elgesio ir etikos normos, rūpinasi pedagogų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, jų kvalifikacijos tobulinimu, organizuoja trūkstamų pedagogų paiešką.
 7. Organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 8. Priima vaikus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis.
 9. Organizuoja Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, išorinį vertinimą.
 10. Leidžia įsakymus, juos keičia, sustabdo ar panaikina ir kontroliuoja jų vykdymą.
 11. Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes.
 12. Organizuoja Įstaigos dokumentų saugojimą ir valdymą.
 13. Valdo, naudoja Įstaigos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais.
 14. Analizuoja Įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę, kartu su Įstaigos taryba sprendžia Įstaigai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus.

15.Inicijuoja Įstaigos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.

 1. Bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje.
 2. Sudaro Įstaigos vardu sutartis ir atstovauja ar įgalioja atstovauti darbuotojus Įstaigai kitose institucijose.
 3. Kiekvienais metais teikia Įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.
 4. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Klaipėdos miesto savivaldybės institucijų pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai).

 1. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 7. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su administravimu ir švietimo veikla susijusius teisės aktus.
 8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo politikos nuostatomis, švietimo sklaidos ir plėtros procesais.
 9. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu personalas@klaipeda.lt arba jei tai neįmanoma, registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos. Apie dokumentų išsiuntimą registruotu laišku pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Dokumentų originalai konkurso organizatoriaus nurodytu būdu ir laiku pateikiami sutikrinti su kopijomis iki atrankos. Pretendentams, nepateikusiems nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio, kiekvienam pretendentui, atitikusiam kvalifikacinius reikalavimus ir pateikusiam privalomus nurodytus dokumentus, bus praneštas individualus atrankos laikas, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Informacija teikiama el. p. personalas@klaipeda.lt arba tel. (+370 46) 39 32 28.

Konkursas paskelbtas 2023 m. liepos 26 d.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content