Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

2006-2008 m. SVP

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2006 – 2008 M. PATVIRTINIMO

 2005 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-388

Klaipėda

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2003, Nr. 28-1124; 2003, Nr. 73-3357; 2003, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 134-4839; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 15 punktu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-78 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį veiklos planą 2006 – 2008 m. (pridedama).

2. Pavesti vykdyti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklosplano2006 – 2008 m. programų įgyvendinimo priežiūrą šiems Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos komitetams:

2.1. Finansų ir ekonomikos komitetui:

Savivaldybės valdymo tobulinimo programos (Nr. 03);

2.2. Socialinių reikalų komitetui:

Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programos (Nr. 08);

Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (Nr. 09);

Socialinės paramos įgyvendinimo programos (Nr. 12);

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (Nr. 13);

2.3. Teritorijų planavimo komitetui:

Miesto urbanistinės plėtros programos (Nr. 01);

2.4. Miesto ūkio komitetui:

Miesto plėtros, modernizavimo ir infrastruktūros objektų priežiūros programos (Nr. 05);

Aplinkos apsaugos programos (Nr. 04);

2.5. Ugdymo ir jaunimo reikalų komitetui:

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos (Nr. 10);

Prevencijos programos (Nr. 11);

2.6. Strateginės plėtros komitetui:

Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programos (Nr. 02);

Miesto ekonominės plėtros programos (Nr. 06);

2.7. Savivaldybės turto komitetui:

Būsto programos (Nr. 07).

3. Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, pritarus Strateginei planavimo grupei, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano 2006 – 2008 m. atitinkamos programos įgyvendinimo priežiūrą vykdančiam komitetui ir Strateginės plėtros komitetui, tvirtinti plano programų pakeitimus šiais atvejais:

3.1. kai asignavimų valdytojai įgyvendina Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsniu jiems suteiktas teises;

3.2. kai asignavimų valdytojai keičia priemones nekeisdami programos finansavimo apimties ir programos uždavinių ar tikslų (vienos priemonės pakeitimas kita, priemonės pavadinimo tikslinimas ir pan.);

3.3. kai skiriamos lėšos iš savivaldybės biudžeto rezervui skirtų asignavimų;

3.4. kai didinama programos finansavimo apimtis, gavus tikslinės paskirties lėšas iš kitų finansavimo šaltinių.

4. Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui paskirti Savivaldybės administracijos darbuotojus, atsakingus už Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano 2006 – 2008 m. programų koordinavimą.

 

 Meras Rimantas Taraškevičius

programa 1 Word

programa 1 Excel

programa 2 Word

programa 2 Excel

programa 3 Word

programa 3 Excel

programa 4 Word

programa 4 Excel

programa 5 Word

programa 5 Excel

programa 6 Word

programa 6 Excel

programa 7 Word

programa 7 Excel

programa 8 Word

programa 8 Excel

programa 9 Word

programa 9 Excel

programa 10 Word

programa 10 Excel

programa 11 Word

programa 11 Excel

programa 12 Word

programa 12 Excel

programa 13 Word

programa 13 Excel

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams