Pradžia
Lt En

Aplinkos apsauga

Želdinių tvarkymas

Prašymo želdiniams tvarkyti forma

Norint Klaipėdos miesto teritorijoje tvarkyti (kirsti, šalinti, genėti, perkelti į kitą vietą) želdinius (medžius, krūmus, žolynus, gėlynus) reikia gauti leidimą. Leidimai išduodami vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis bei kt. teisės aktais.

Želdinius tvarko želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju suderintą leidimą.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujiems kriterijams, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, keičiasi reikšmingi reikalavimai turėti leidimą želdiniams tvarkyti priklausomai nuo želdinių rūšies bei teritorijos, kurioje jie auga, paskirties.

Pagrindiniai aspektai, kurie aktualūs išduodant leidimus želdiniams tvarkyti miestuose:

Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia jeigu jie:

 • yra nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti;
 • yra invazinių rūšių, įrašytų į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“;
 • auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių;
 • auga geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;
 • auga energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;
 • auga pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;
 • auga vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose;
 • auga ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje;
 • medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

Leidimas medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui reikalingas, kai jie atitinka saugotinų želdinių kriterijus, pateiktus lentelėje:

 Teritorija

Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;

skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai

Pakrantės apsaugos juostoje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12 cm skersmens

pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens

beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens

Kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

Žemės ūkio paskirties žemėje kituose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio naudojimo žemės sklypuose valstybinėje ir savivaldybių žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

Žemės ūkio paskirties žemėje kituose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio naudojimo žemės sklypu privačioje žemėje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens

Žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

Miesto  gatvėse

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje

didesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*

Vietinės reikšmės kelio juostoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribų

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonoje, kitose sanitarinės apsaugos zonose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

* – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

Norint gauti leidimą želdiniams tvarkyti:

Rašomas patvirtintos formos prašymas, kuriame nurodoma pertvarkymo priežastis, vieta, želdinių rūšis ir skaičius, skersmuo (1,3 m aukštyje). Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai dėl želdinių tvarkymo kreipiasi į savo namo administratorių – namą administruojančią bendrovę ar daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininką.

Įmonių ir organizacijų vadovai, gyvenamųjų namų administratoriai pateikia nustatytos formos  prašymą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai užpildydami jį Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (116 kabinetas, Liepų g. 11, Klaipėda) ar išsiųsdami el. paštu info@klaipeda.lt.

Gyvenamųjų namų administratoriai prie nustatytos formos prašymo prideda gyventojų prašymą arba susirinkimo protokolą (išrašą) apie sprendimą tvarkyti želdinius.

Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos įvertinus medžius natūroje ir galioja vienus metus nuo jo išdavimo.

Išsamesnė informacija tel.: 39 32 24, 39 60 19. 

Išduoti leidimai želdiniams tvarkyti

 Valstybinės miškų tarnybos geoinformacija apie miškus

Tikslinės lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę:

 • 2015 m. – 86 832,75 Eur
 • 2016 m. – 136 328,39 Eur
 • 2017 m. – 102 477,6 Eur
 • 2018 m. - 101945,00Eur
 • 2019 m. - 56526,79 Eur

 MEDŽIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS

Aukštoji g. 19 gluosnio būklės tyrimas

Sportininkų gatvės medžių būklės tyrimas

Tilžės gatvės medžių būklės tyrimas

Donelaičio skvero medžių būklės tyrimas

Prie Žvejų rūmų

Danės, Teatro ir Bijūnų gatvių medžių būklės tyrimai

Bokštų gatvės skvero ir S. Daukanto gatvės medžių būklės tyrimai

Vilties gatvės medžių būklės tyrimai

S. Nėries gatvės medžių būklės tyrimai

Herkaus Manto g., Atgimimo a., Puodžių g. medžių būklės tyrimai


Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai

 


Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 m. programa (priedai) (pakeitimas)  (pakeitimas) . Aplinkos minitorigo tyrimų rezultatus galima pažiūrėti: aplinka.klaipeda.lt

2020 m. aplinkos oro ir dirvožemio tyrimų grafikas

2020 m. triukšmo tyrimų grafikas


 Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 m. ataskaita apie aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą

Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo programos 2020 - 2023 m. projektas viešinimui

(priedai)

 Dėl Klaipėdos miesto paplūdimių įteisinimo (priedas)

 


 Atliekų surinkimo grafikai

Namuose susidarančių atliekų tvarkymas – svarbiausias. KĄ BŪTINA ŽINOTI?

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai  || Sprendimas 1 priedas 2 priedas 3 priedas

Koncesijos mokesčio už komunalinių atliekų sutvarkymą apskaičiavimo metodika || Sprendimas

Komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašas || Priedas || Sprendimas

Tvarkėnų miško istorija, 2 knyga

Tvarkėnų miško istorijos lipdukai

JURGIS DIDŽIULIS. APIE TAI, KODĖL REIKIA MAŽIAU VARTOTI, TEISINGAI RŪŠIUOTI IR GYVENTI TVARIAI – KIEKVIENĄ DIENĄ!
 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams