Pradžia
Lt En

Konkursas į AB „Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus pareigas

AB „Klaipėdos vanduo“ organizuoja atranką į įmonės generalinio direktoriaus pareigas. Atranka vykdoma įvertinant kandidatų pateiktus dokumentus, testą žodžiu (pokalbį), testą raštu  bei pateiktą kandidato, kaip AB „Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus, penkerių metų veiklos programą.

Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pareigų aprašymas

AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius yra įmonės vadovas. Be teisės aktuose nurodytų bendrųjų įmonės vadovo funkcijų generalinis direktorius  bus atsakingas už įmonės strategijos parengimą bei sklandų įgyvendinimą. Bendradarbiaudamas su įmonės valdyba generalinis direktorius  turi pasiekti akcininko užbrėžtus tikslus.

Generalinis direktorius atsakingas už sklandžią kasdieninę bendrovės veiklą, kuri orientuota į patikimą viešųjų paslaugų – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – teikimą bendrovės klientams.

Generalinio direktoriaus funkcijos:

 1. Pagrindiniai generalinio direktoriaus ir jo vadovaujamos administracijos uždaviniai yra saugoti, efektyviai naudoti bendrovės turtą, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, realizuoti numatytą šios veiklos strategiją.
 2. Vykdant jam keliamus uždavinius, generalinis direktorius atlieka šias funkcijas:
 3. Planavimo srityje:

 3.1. kartu su valdyba nustato pagrindines prioritetines bendrovės veiklos plėtojimo kryptis;

 3.2. organizuoja perspektyvinių planinių dokumentų – investicinių projektų, strateginių planų, marketingo programų, finansinės būklės gerinimo programų rengimą, pateikia juos tvirtinti valdybai;

 3.3. organizuoja bendrovės reorganizavimo projektų rengimą, jų aptarimą valdyboje, pateikia projektus svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui;

 3.4. organizuoja einamųjų metų bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir pateikia ją tvirtinti valdybai.

 4. Organizavimo srityje:

 4.1. formuoja bendrovės organizacinę struktūrą, atitinkančią perspektyviniais planais nustatytą jos strategiją, ir teikia valdybai tvirtinti; organizuoja gamybinius ir funkcinius (pagalbinius) padalinius, nustato jų funkcijas, teisių ir atsakomybės ribas, tvirtina jų nuostatus;

 4.2. priima į darbą ir atleidžia padalinių (departamentų) vadovus bei kitus darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, nustato jų pareiginius atlyginimus (išskyrus departamentų vadovų, kuriems pareiginius atlyginimus nustato bendrovės valdyba), tvirtina jų pareiginius nuostatus, skatina juos ir skiria nuobaudas;

 4.3. organizuoja perspektyvinių ir operatyvinių planų vykdymą;

 4.4. organizuoja metinės finansinės atskaitomybės ruošimą, pelno paskirstymo projektą, ataskaitas apie bendrovės ūkinę veiklą ir kitus dokumentus, pateikia juos valdybai aprobuoti ir visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti;

 4.5. organizuoja personalo valdymo politikos, atitinkančios bendrovės strategiją bei veiklos sąlygų įgyvendinimą; nustato darbo apmokėjimo bei personalo motyvavimo tvarką, vidaus darbo tvarkos taisykles; nustato pagrindinius personalo kvalifikacijos kėlimo tikslus ir kryptis, darbdavio teise sudaro kolektyvinę sutartį;

 4.6. tvirtina administracijos darbo reglamentą;

 4.7. nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

 4.8. organizuoja ir kontroliuoja visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų, valdybos sprendimų vykdymą, akcininkų, stebėtojų tarybos pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, taip pat operatyvinių klausimų, iškilusių praktinėje bendrovės veikloje, sprendimą.

 1. Operatyvaus valdymo, koordinavimo ir kontrolės srityje:

 5.1. bendrovės įstatų, administracijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais nustatytų teisių ribose sudaro bendrovės vardus sandoriu, vykdo operacijos su bendrovės turtu, atstovauja bendrovei teisme, valstybės institucijose, kitose įstaigose;

 5.2. kontroliuoja ir koordinuoja perspektyvinių bei operatyvinių planų vykdymą ir kartą per ketvirtį atsiskaito už tai valdybai;

 5.3. kontroliuoja kitų bendrovės reikalų būklę; padalinių ir jų vadovų darbą, jo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių resursų panaudojimą, analizuoja bendrą būklę ir numato priemones jai gerinti;

 5.4. kontroliuoja kaip bendrovės padalinių vadovai vykdo nustatytą personalo valdymo politiką, analizuoja jos efektyvumą, priima ir svarsto darbuotojų pasiūlymus ir skundus.

 6. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas bendrovės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai kandidatams į generalinio direktoriaus pareigas:

Kandidatas į AB „Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius ir bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, kurie bus vertinami vykdant atranką:

Privalomos bendrosios kompetencijos:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Būti nepriekaištingos reputacijos.
 3. Per pastaruosius 5 metus asmuo neturi būti atšauktas iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.
 4. Teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta ar apribota teisė eiti įmonės vadovo ar valdymo organų nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 5. Dėl kandidato ankstesnės veiklos nebuvo priimtas priežiūros institucijos ar teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas profesinės veiklos pažeidimas, panaikinta licencija ar pan.;
 6. Kandidatas nebuvo teistas už LR baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;
 7. Nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.

Specialiosios kompetencijos:

 1. Ne mažesnė nei 5 metų patirtis paslaugų ar gamybinėje bendrovėje, verslo ar Valstybės valdomoje institucijoje;
 2. Ne mažesnė kaip 5 metų sėkminga patirtis aukščiausio lygmens vadovo pozicijoje įmonėje (direktoriaus, vykdančiojo direktoriaus, stambaus padalinio vadovo);
 3. Įmonės finansų valdymo išmanymas.
 4. Geri valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai.
 5. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją bendrovės organų dalyviams, vadovų komandai ir kitoms suinteresuotoms šalims.
 6. Geri lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 7. Gebėjimas sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus.

Vertinant kandidatus, žemiau nurodytos savybės bus laikomos privalumais:

 1. Inžinerijos mokslų studijų krypties ir/arba socialinių mokslų studijų krypties (ekonomikos) ir/arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypties (finansų ir/ar vadybos magistras) aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 2. Įmonės strateginio planavimo, tvaraus įmonės vertės didinimo ir grąžos akcininkams užtikrinimo patirtis;
 3. Finansinių srautų valdymo patirtis finansinių rodiklių prognozės ir analizės žinios;
 4. Žinojimas ir gebėjimas taikyti gerąsias vadybos praktikas (EBPO rekomendacijos);
 5. Turėjimas žinių ir patirties įmonių valdybų darbe;
 6. Turėjimas darbo patirties viešųjų paslaugų teikimo sektoriuje;
 7. Turėjimas darbo patirties įmonėse vandentvarkos srityje;
 8. Turėjimas kompetencijos ir praktinių gebėjimų diegiant kokybės vadybos sistemas (LEAN, ISO ir pan.);
 9. Yra susipažinęs su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Atrankos vykdymo tvarka:

Atranka bus vykdoma trimis etapais.

Pirmame atrankos etape bus surenkami kandidatų pateikti dokumentai ir patikrinama, ar pateikti dokumentai atitinka formalius reikalavimus ir ar atrankoje dalyvaujantys kandidatai atitinka jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos galima patikrinti susipažinus su dokumentais. Patikrinimas truks iki 8 darbo dienas po dokumentų pateikimo termino pabaigos. Kandidatų, atitinkančių privalomąsias bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, dokumentai bus pristatomi įmonės valdybai ir kviečiami dalyvauti antrame atrankos etape. Minėtų kriterijų neatitikę kandidatai antrame etape dalyvauti negali. Apie tai jie bus informuoti per 15 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos elektoriniu paštu.

Antrame atrankos etape dalyvaujantys kandidatai bus kviečiami dalyvauti teste žodžiu (pokalbyje) pagal pusiau struktūruotą bendrovės sudarytą klausimyną per 18 darbo dienų nuo pirmojo atrankos etapo pabaigos. Testo žodžiu (pokalbio) metu bus vertinama, ar kandidatai atitinka jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurių nebuvo galima patikrinti susipažinus su kandidatų pateiktais dokumentais (pvz. asmeninės savybės). Testo žodžiu (pokalbio) rezultatai bus vertinami bendrovės pasirinkta tvarka. Antrame etape jame dalyvaujantiems kandidatams bus  pateiktas testas raštu (asmenybės klausimynas). Pagal bendrus testo žodžiu (pokalbio) ir testo raštu rezultatus bus atrenkami penki kandidatai, kurie bus kviečiami dalyvauti trečiame atrankos etape.

Trečiame atrankos etape dalyvaujantiems kandidatams bus pasiūlyta pateikti kandidato, kaip AB „Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus, penkerių metų veiklos programą. Šiai programai parengti ir pateikti bus skiriamos 7 darbo dienos. Bendrovės nurodytu laiku šiame etape dalyvaujantys kandidatai bus pakviesti pristatyti savo parengtą veiklos programą bendrovės valdybai. Atsižvelgdama į kandidato pateiktą veiklos programą bendrovės valdyba priims sprendimą, ar siūlyti kandidatui užimti bendrovės generalinio direktoriaus pareigas.

Privalomi pateikti dokumentai:

Siekdamas dalyvauti atrankoje kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Gyvenimo aprašymą, kuriame nurodytas kandidato vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes);
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 5. Atitikimą atrankos kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas;
 6. Trečiame atrankos etape dalyvaujantiems kandidatams - kandidato, kaip AB „Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus, penkerių metų veiklos programą.

Asmens duomenų tvarkymas:

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis taikomais teisės aktais ir AB „Klaipėdos vanduo“ Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (http://www.vanduo.lt/uploads/Darbuotoj%C5%B3%20asmens%20duomen%C5%B3%20tvarkymo%20taisykl%C4%97s.pdf ). Dalyvaudamas atrankoje (atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją), kandidatas patvirtina, kad yra susipažinęs su taisyklėmis, ir patvirtina savo sutikimą, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis įdarbinimo įmonėje tikslais atrankos metu.

Nurodytus dokumentus kandidatas privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2019-01-31.

Dokumentus kandidatas gali pateikti elektroniniu paštu info@vanduo.lt, paštu adresu Ryšininkų g.11, LT-91116 Klaipėda, arba pristatyti į AB „Klaipėdos vanduo“ sekretoriatą (201 kab.).

Prašymo forma

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti telefonu Nr. 8 46 466130.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams