Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto savivaldybė 2019 m. gegužės 22 d. skelbia konkursus šių ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų (direktorių) pareigoms eiti

2019 m. gegužės 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursus šių švietimo įstaigų, ikimokyklinio ugdymo vadovų (direktorių) pareigoms užimti:

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai";
 2. Klaipėdos lopšelio-darželio "Linelis";
 3. Klaipėdos lopšelio-darželio "Pakalnutė".

 Specialieji reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą, arba turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
 3. Turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su administravimu ir švietimo veikla susijusius teisės aktus;
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo politikos nuostatomis, švietimo sklaidos ir plėtros procesais;
 6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenis) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 8. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 9. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CVformatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V- 1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m.liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją(-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku Apie dokumentų išsiuntimą registruotu laišku pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Dokumentai priimami iki 2019 m. spalio 7 d. įskaitytinai, Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, el. p. personalas@klaipeda.lt . Informacija teikiama tel. (8 46) 39 32 28.

 Pretendentų atrankų posėdžiai aukščiau įvardintų švietimo įstaigų vadovų (direktorių) pareigoms užimti vyks 2019 m. spalio 23 d.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, skiriant pretendento į įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo laiką pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Kompetencijoms vertinti pretendentas turi registruotis Nacionalinėje vertinimo agentūroje per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos, tai yra iki 2019 m. birželio 27 d.

 Konkursas paskelbtas 2019 m. gegužės 22 d.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams