Pradžia
Lt En

Nuostatai

I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Savivaldybės tarybos Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos (toliau vadinama Komisija) veiklą.
2. Komisija yra nuolat veikianti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta ir tarybai atskaitinga institucija. Komisija nagrinėja įvairius jūrinius, vidaus vandenų, miesto ir uosto bei kitus iškylančius klausimus.

II. KOMISIJOS VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS
3. Savivaldybės Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisija:
3.1. vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais;
3.2. remiasi Lietuvos žmonių visuotinai priimtomis prigimtinėmis teisės normomis;
3.3. laikosi principų, kad Savivaldybės tarybos nario statusas įpareigoja rinkėjų interesus laikyti aukštesnėmis vertybėmis negu partiniai, grupiniai ar asmeniniai siekiai.

III. KOMISIJOS VEIKLOS SRITIS
4. Vadovaudamasi Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Komisija:
4.1. svarsto jai pateiktus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, siūlymus ir pareiškia savo nuomonę;
4.2. svarsto gautus rinkėjų, valstybės įstaigų, juridinių asmenų, visuomeninių organizacijų laiškus, prašymus, pareiškimus bei pasiūlymus ir pareiškia savo nuomonę;
4.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus bei pasiūlymus;
4.4. analizuoja jūrinių ir vidaus vandenų reikalus, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, kaip išnaudoti galimybes, geriau spręsti klausimus, susijusius su jūrų uosto plėtra, jūrų uosto modernizavimu ir uosto sąveika gerinant infrastruktūrą, nukreiptą turizmo plėtrai, žvejybinio sektoriaus darbo gerinimu.
4.5. svarsto strateginės vadybos, jūrų ir vidaus vandenų ūkio specialistų rengimo, jūrų priemonės, jūrų transporto, jūrų infrastruktūros, aplinkos apsaugos sistemos, poilsio infrastruktūros, jūrų žuvininkystės, žuvivaisos ir Kuršių marių žvejybos, jūrinių socialinės apsaugos ir mokesčių sistemas.
4.6. analizuoja tarptautinius teisės aktus, susijusius su atskirais jūrų ir vidaus vandenų ūkio sektoriais, seka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šių sektorių veiklą ir teikia Lietuvos Respublikos Seimui pasiūlymus dėl šių teisės aktų įgyvendinimo.

IV. KOMISIJOS NARIŲ PAREIGOS IR TEISĖS
5. Komisijos narys privalo:
5.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jei komisijos narys į posėdį atvykti negali, jis apie tai turi pranešti ne vėliau kaip prieš dieną iki posėdžio;
5.2. vykdyti Komisijos, jos pirmininko pavedimus;
5.3. tirdamas Komisijos kompetencijai priklausančius klausimus, veikti viešai ir oficialiai.

6. KOMISIJOS NARYS TURI TEISĘ
6.1. siūlyti komisijai svarstyti klausimus, susijusius su Komisijos veiklos sritimi;
6.2. teikti Komisijai išvadų bei sprendimų projektus, pasiūlymus;
6.3. dalyvauti Komisijos posėdžiuose sprendžiamojo balso teise.

V. KOMISIJOS SKYRIMAS IR JOS DARBO ORGANIZAVIMAS
7. Komisijos narius, jos pirmininką (mero teikimu) skiria ir atleidžia Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Komisijos pirmininko pavaduotoją renka Komisija.
8. Komisijos posėdžiai rengiami Komisijos pirmininko siūlymu arba ne mažiau kaip trijų Komisijos narių reikalavimu, taip pat Savivaldybės tarybos pavedimu.
9. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami Savivaldybės tarybos nariai ir kiti suinteresuoti asmenys.
10. Komisijos posėdžiai yra atviri, tačiau, išimtinais atvejais, Komisijos sprendimu gali būti rengiami uždari jos posėdžiai.
11. Komisijos posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas arba jo pavestas pirmininko pavaduotojas. Posėdžio darbotvarkę siūlo Komisijos pirmininkas, ji patvirtinama Komisijos narių balsų dauguma.
12. Komisija svarstomais klausimais priima sprendimus, išvadas, pareiškimus ar kitokius dokumentus, kurie yra rekomendacinio pobūdžio. Šie dokumentai priimami:
12.1. visiems pritarus be balsavimo, jeigu nė vienas posėdyje dalyvaujantis Komisijos narys neprieštarauja;
12.2. posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
13. Jeigu Komisijos narys reikalauja, jo pasiūlymas turi būti teikiamas balsuoti.
14. Komisija gali priimti sprendimus ir pareikšti Komisijos išvadą.
15. Komisijos sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.
16. Komisijos sprendimus ir kitus dokumentus pasirašo Komisijos pirmininkas, jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
17. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

VI. KOMISIJOS DARBO REZULTATŲ SKELBIMAS
18. Komisija apie darbą informuoja Savivaldybės tarybą kartą per metus.

                                     ________________________________

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams