Pradžia
Lt En

Konkursas viešosios įstaigos „Klaipėda ID“ direktoriaus pareigoms eiti, mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos – 16,5–18,2 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 65360

Organizuojamas konkursas viešosios įstaigos „Klaipėda ID“ direktoriaus pareigoms eiti, mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos –  16,5–18,2 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 65360.

 Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo įmonėje ir (ar) viešojo administravimo srityje ir ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį verslo įmonėje;
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 4. Mokėti ne žemesniu kaip C1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) anglų kalbą;
 5. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių bei anglų kalbomis;
 6. Turėti organizacijos veiklos strateginio planavimo, organizavimo žinių, analitinio mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimų bei patirties juos taikant organizacijos užsibrėžtiems tikslams ir rezultatams pasiekti;
 7. Išmanyti Savivaldybės strateginį veiklos planą, regioninę verslo situaciją;
 8. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, verslą reguliuojančius įstatymus bei kitus su administravimu, investicijų plėtra, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra susijusius teisės aktus valstybės ir miesto lygmenimis;
 9. Žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus bei gebėti juos taikyti praktikoje;
 10. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Adobe“ programine įranga arba analogiškomis programomis;
 11. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose, reguliuojančiuose nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, nurodant savo privalumų (dalykinės savybės) ir įgūdžių, reikalingų šiai pareigybei užimti, sąrašą;
 4. Užpildytą asmens, priimamo į darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
 5. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 6. 3 metų darbo ir 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įrodančius dokumentus;
 7. Akredituotos užsienio kalbų įstaigos išduotą pažymą apie nustatytą anglų kalbos mokėjimo lygį;
 8. Pretendento, kaip viešosios įstaigos „Klaipėda ID“ vadovo, veiklos programą.

Dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 kalendorinių dienų nuo paskebimo. Dėl sistemos apkrovimo rekomenduojame dokumentus teikti anksčiau nei numatyta paskutinė dokumentų pateikimo diena.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 32 28. 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams