Pradžia
Lt En

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Klaipėdos mieste išdavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. AD1-1920

LEIDIMŲ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, PARDUOTI PAVOJINGUS ŠUNIS KLAIPĖDOS MIESTE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Klaipėdos mieste išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) ir Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 (Žin., 2013, Nr. 41-2032).

2. Aprašo tikslas – nustatyti leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis išdavimo tvarką.

3. Aprašas galioja tik Klaipėdos mieste.

4. Aprašo privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys.

5. Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis juridiniams ir fiziniams asmenims teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Klaipėdos mieste.

6. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

7. Aprašo 5 punktas netaikomas:

7.1. asmenims, gyvenantiems kitose šalyse ir keliaujantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje su jiems priklausančiais pavojingais šunimis arba vežantiems juos per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu;

7.2. asmenims, laikinai atvykstantiems su jiems priklausančiais pavojingais šunimis iš kitų šalių į Lietuvos Respublikoje organizuojamus renginius su gyvūnais.

8. Leidimas išduodamas juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims.

9. Leidimus juridiniams ir fiziniams asmenims, pateikusiems 11 punkte nurodytus dokumentus, išduoda Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

10. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme  ir kituose teisės aktuose. Pavojingų šunų veislės nurodytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 (Žin., 2013, Nr. 4-157) patvirtintame kovinių ir pavojingų šunų veislių sąraše.

II. LEIDIMUI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI 

11. Pavojingo šuns šeimininkas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyrių ir užpildo Prašymą (nustatyta forma) išduoti Leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis. Prie prašymo būtina pridėti šiuos dokumentus:

11.1. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją (pateikiamas dokumento originalas, kuris turi būti grąžinamas atsakingam asmeniui);

11.2. pažymą, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

11.3. pažymas, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;

11.4. pažymą, kad atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jo teistumas išnykęs ar panaikintas;

11.5. pažymas, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas.

12. Už Leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.

13. Asmenų duomenys, nurodyti jų pateiktuose dokumentuose, tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka.

 III. LEIDIMO IŠDAVIMAS 

14. asmeniui, pateikusiam 11 punkte nurodytus dokumentus, Leidimą išduoda Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo.

15. Leidime nurodoma:

15.1. Leidimo pavadinimas;

15.2. juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė);

15.3. juridinio (fizinio) asmens kodas;

15.4. juridinio asmens buveinės (fizinio asmens gyvenamosios vietos, kur bus laikomas pavojingas šuo) adresas;

15.5. Leidimo numeris;

15.6. Leidimo išdavimo data.

16. Leidimą pasirašo ir antspaudu tvirtina Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

17. Leidimas išduodamas per dvidešimt darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų Leidimui gauti, pateikimo dienos.

18. Leidimų išdavimo registravimo žurnale fiksuojami šie duomenys:

18.1. Leidimo numeris;

18.2. juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė);

18.3. juridinio (fizinio) asmens kodas;

18.4. juridinio asmens buveinės (fizinio asmens gyvenamosios vietos, kur bus laikomas pavojingas šuo) adresas;

18.5. Leidimo išdavimo data.

18. Leidimai neišduodami asmenims:

18.1. jaunesniems negu 18 metų;

18.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

18.3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

18.4. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais 18.2 ir 18.3 punktuose.

19. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai paskelbusiam Klaipėdos miesto dienraštyje bei raštu informavusiam Savivaldybės administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, išduodamas Leidimo dublikatas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip yra įgyvendinami reikalavimai pavojingų šunų, kovinių šunų ir kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymui savivaldybės teritorijoje.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams