Pradžia
Lt En

Informacija apie parengtą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano koncepciją ir planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai ver

Informacija apie parengtą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir...

Rengimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T2-227 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT – 91502 Klaipėda, tel.: +370 46 39 60 66, el.p.: info@klaipeda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, LT – 01109 Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p.: bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Vilūnė Vasiliauskienė, tel. +370 618 76722, el. p.: vilune.vasiliauskiene@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija. Teritorijos plotas – 9795,39 ha.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 • konkretizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas;
 • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą;
 • nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, išnagrinėjant alternatyvas;
 • esant būtinumui suplanuoti motyvuotai pagrįstas visuomenės poreikiams paimti reikalingas teritorijas.

Planavimo uždaviniai:

 • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 • nustatant aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo teritorijas, įvertinti Klaipėdos priemiesčius (aglomeruotą Klaipėdos rajono teritoriją);
 • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, prioritetus, užtikrinant asmenų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugomis, darnią tinklų plėtrą, numatyti rezervuojamas teritorijas šiai plėtrai;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nustatant ir kitas planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas, esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • nustatyti urbanizuotas, urbanizuojamas ir numatomas urbanizuoti teritorijas, kuriose nėra geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir kuriose yra galimybė prijungti prie vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų, numatyti jų prijungimą prie viešojo geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo teritorijų. Spręsti nuotekų rinktuvų – kvartalinių tinklų, paviršines (lietaus) nuotekas nuvedančiųjų – kvartalinių tinklų urbanizuojamose teritorijose išdėstymą. Numatyti vandentiekio, nuotekų tinklų plėtrą ar esamų esamų nuotekų tinklų bei jų sistemų rekonstravimą gamybinėse ir Uosto bei jo plėtros teritorijose;
 • numatyti priemones esamos Klaipėdos miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo grandies technologinio proceso tobulinimui;
 • išanalizuoti nuotekų siurblinės Nr. 2 (Žvejų g.) iškėlimo į kitą vietą arba vietoje jos numatant požeminę nuotekų siurblinės galimybę;
 • išanalizuoti naujos slėginės nuotekų linijos tiesimo arba esamos nenaudojamos slėginės nuotekų linijos nuo siurblinės Nr. 6 į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą Dumpių k., Klaipėdos r. sav. rekonstrukcijos galimybę;
 • išnagrinėti galimybę Smiltynės rajone vystyti savarankišką vandens tiekimo infrastruktūros plėtrą aprūpinant lokalius vartotojus geriamuoju vandeniu. Nurodyti vandentiekio tinklų trasas, detalizuoti vandens ruošyklos pajėgumus;
 • išnagrinėti galimybę Smiltynės rajone vystyti nuotekų infrastruktūros plėtrą, įrengiant centralizuotą nuotekų surinkimą pamaryje bei pajūryje klojant nuotekų tinklus su siurblinėmis bei biologiškai valant nuotekas bendruose uždaro tipo nuotekų valymo įrenginiuose Kopgalyje. Detalizuoti nuotekų tinklų su siurblinėmis trasas, nuotekų valymo įrenginių pajėgumus.
 • Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų apkrovimo liūčių metu sumažinimui urbanizuotose ir planuojamose urbanizuoti teritorijose numatyti lietaus vandens valyklų ir kaupyklų įrengimą. Numatyti lietaus vandens kaupykloms reikalingus žemės sklypus.
 • Numatyti sprendinius Smiltynės rajone paviršinių (lietaus) nuotekų nuo autotransportui skirtų teritorijų ar kitų galimai teršiamų teritorijų surinkimui, išvalymui pagal aplinkosaugos reikalavimus ir atskirais išleistuvais į Kuršių marias.

Planavimo darbų programa (išsamiau galima susipažinti www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-21-21-710):

 • Planavimo procesas: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Kiekviena plano rengimo stadija gali būti pradedama tik baigus ankstesniąją. Planavimo proceso metu planavimo organizatorius raštu turi pritarti kiekvieno etapo sprendiniams.
 • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
 • Plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
 • Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: rengiama
 • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: vadovautis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, ir atlikti, jei planuojama plėtra atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytas veiklas.
 • Atliekami tyrimai ir galimybių studijos: vykdyti institucijų išduotose Teritorijų planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir atlikti, jei jose bus nurodyta.

Koncepcija: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. spalio 19 d. raštu Nr. AD1-1102 pritarė infrastruktūros plėtros plano koncepcijos sprendiniams. Su parengta koncepcija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau –TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje - TPD Nr. S-RJ-21-21-710 ir savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt.

Priimtas sprendimas dėl SPAV: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis ir atsižvelgdamas į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, planavimo organizatorius 2023 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. AD1-1092 nustatė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamesnę informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos urbanistikos ir architektūros skyrius www.klaipeda.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content