Pradžia
Lt En

TEIKITE PARAIŠKAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOMS FINANSUOTI

TEIKITE PARAIŠKAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOMS FINANSUOTI

Nuo 2016 m. vasario 1 d. bus tęsiamas dalinis finansavimas iš valstybės biudžeto neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ). Neformaliojo vaikų švietimo programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais.

Lėšos numatytos devyniems metų mėnesiams. Planuojamas dviejų etapų finansavimas: vasario-birželio ir rugsėjo-gruodžio mėnesiams. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. sausio 19 d. Įsakymu AD1-175 patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

Užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab. 4 langelis) ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 25 d.

Skenuotą NVŠ teikėjo paraiškos formą būtina įkelti į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR).

NVŠ teikėjai, pageidaujantys teikti paraišką dalyvauti NVŠ programoje (tačiau dar neužsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre), turi registruotis ŠMIR‘e (išsamesnė informacija dėl ŠMIR, Švietimo teikėjų atitikties patvirtinimo teikiama tel. 8 (46) 39 61 38 arba elektroniniu paštu: asta.berzinskiene@klaipeda.lt), o jų programos – užregistruotos KTPRR. Naujiems NVŠ teikėjams dėl KTPRR registracijos reikia kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą (ITC). Užpildytą pasižadėjimą bei teikėjo anketą (formas rasite adresu www.ktprr.smm.lt) išsiųskite ITC specialistui Mažvydui Jablonskiui (el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt). Jis suteiks prisijungimo kodą. Jį gavę, suveskite reikalingą informaciją apie programą/as.

Švietimo teikėjas, turintis teigiamą atitikties įvertinimą kitoje savivaldybėje, teikdamas NVŠ programą, turi pateikti ir jo atitiktį įrodantį dokumentą.

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

NŠV teikėjams, kurie vykdė NVŠ programas 2015 metais, iš naujo registruotisŠMIR ir KTPRR nereikia.

 

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

1. Užsiregistruoti į švietimo registrus

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR

Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma – skenuota paraiškos forma (Aprašo 1 priedas). Registruojant programą reikia užpildyti: 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus ir skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. 8 5 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei

2. Teikti NVŠ teikėjo paraišką

Užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab. 4 langelis) po 2 egz. voke ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 25 d.

Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, informacija skelbiama Klaipėdos tinklalapyje

3. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos Mokinių registre į pasirinktą programą.

Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis, kurioje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatė savivaldybė savo sprendimu. Sutartyje su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) reikia nurodyti vaiko asmens kodą (jis bus reikalingas Jums suvedant duomenis į Mokinių registrą). Sutartis turi būti registruota. Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, pažymėti Mokinių registre (reikia nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Tai būtina padaryti iki 2016 m. vasario 1 d.

4. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru

 

NŠV teikėjas užpildytą ir pasirašytą Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siunčia: ITC, adresu Suvalkų g. 1, Vilnius. Skenuotus dokumentus siunčia ITC el. paštu: irena.vainoriene@itc.smm.lt
Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!).

Jeigu teikėjas, užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai! Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel. 8 5 2356 143

5. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

Iki 2016 m. vasario 1 d. Mokinių registre suformuoti vaikų sąrašą, išspausdinti jį ir pateikti Švietimo skyriaus vyr. specialistei Astai Beržinskienei.
Pasirašyti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija NVŠ lėšų skyrimo sutartį (Aprašo 4 priedas).
Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui.
Teikėjas nuo 2016 m. vasario 1 d. vykdo NVŠ programą

6. Atsiskaityti

Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka

7. Pateikti ataskaitas Švietimo valdymo informacinei sistemai (ŠVIS)

Pasibaigus kalendoriniams metams finansavimą gavę NVŠ teikėjai per 20 darbo dienų Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) pateikia NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą (Aprašo 3 priedas)

Išsamesnė informacija teikiama: Švietimo skyriaus vyr. specialistė Asta Beržinskienė, tel. (8 46) 39 61 38, asta.berzinskiene@klaipeda.lt.

 

r

Lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Atitikties reikalavimams paraiškos forma

Atitikties reikalavimams vertinimo forma

Lėšų panaudojimo ataskaita

 

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams