Pradžia
Lt En

Organizuojamas konkursas biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos – 15,28–15,60 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 90605.

Duomenys apie įstaigą: biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Turgaus g. 8, LT-91247 Klaipėda, įstaigos kodas 190464923.

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos – 15,28–15,60 baziniais dydžiais. Koeficientas nustatomas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T2-174 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“.

Specialieji reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių studijas, ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams, arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksą ir kitus su bibliotekų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 3. Mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 4. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 5. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), interneto naršyklėmis ir vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Microsoft Teams ar pan.);
 6. Išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
 4. Ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį, nurodytą Specialiųjų reikalavimų 1punkte, patvirtinančius dokumentus.
 5. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.
 6. Gyvenimo aprašymą lietuvių kalba – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), mokėjimą dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, užsienio kalbų mokėjimą.
 7. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, (toliau – Aprašas) 1 priedą).
 8. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
 9. Pretendento, kaip biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos vadovo, veiklos programą.
 10. Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentai teikiami iki 2023 m. rugsėjo 15 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dėl sistemos apkrovimo rekomenduojame dokumentus teikti anksčiau nei numatyta paskutinė dokumentų pateikimo diena.

Pateikiant pretendavimo dokumentus, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo interneto svetainėse, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacija teikiama tel. +370 46 39 32 28 arba el. paštu personalas@klaipeda.lt .

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content