Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Direktoriaus funkcijos ir veiklos sritys

1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijai ir jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių nuostatus, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;
4. administruoja asignavimus, skirtus Savivaldybės tarybos Administracijai;
5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas įstatymų ir Savivaldybės tarybos sprendimų jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių ir Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą, atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą ir teikia veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai, merui;
10. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus Administracijoje nustatymo;
11. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės tarybos pavestas jam funkcijas.   
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams