Pradžia
Lt En

Skelbiamas antrasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kvietimas Klaipėdos miesto SVV subjektams teikti paraiškas paramai, patirtų išlaidų kompensavimo būdu, gauti.

Skelbiamas antrasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kvietimas Klaipėdos miesto SVV...

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (aprašas)  (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25  sprendimu Nr. T2-224.

  

 

 

 

 

Vienas SVV subjektas gali teikti projekto paraišką ne daugiau kaip 3 (trims) skirtingoms finansinės paramos priemonės veikloms:

  • Naujo SVV subjekto steigimui Klaipėdos mieste kompensuojama iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 200,00 Eur su įmonės steigimu susijusių ir dokumentais pagrindžiamų išlaidų;
  • SVV subjektui, rengiančiam investicinį projektą, verslo planą ir (ar) paraišką finansavimui gauti iš kitų fondų, kompensuojama iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur., dokumentais pagrįstų konsultantų ir (ar) ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų;
  • Internetinių svetainių sukūrimo / nuomos/ administravimo per 1 kalendorinius metus paslaugų išlaidų kompensavimas iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 1000,00 Eur;
  • SVV subjekto naujos darbo vietos sukūrimo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas iki 80 proc. Kompiuterinės įrangos įsigijimas finansuojamas iki 400,00 Eur. Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 300,00 Eur. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms įsigyti – 1500,00 Eur: 
  • SVV subjektui, teikiančiam paraiškas išradimų patentavimui ir dizaino registravimui nacionaliniu mastu kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur LR valstybinio Patentų biuro suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų.

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui iki š. m. gruodžio 12 d. gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys.

Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama dalinio projektų finansavimo sąlygų apraše (aprašas).

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

  1. Tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, finansinės paramos priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas). Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  2. Naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

 

Informuojame, kad š. m. lapkričio 26 d. 10.00-11.30  val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 1 aukšto pasitarimų kambaryje 137 kab., adresu Liepų g. 11, Klaipėda, vyks konsultacijos SVV subjektų paraiškų paramai, patirtų išlaidų kompensavimo būdu, gauti, pildymo klausimais.

Kilus klausimams dėl SVV projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkurso konsultuoja: Gabrielė Martusevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 (46) 39 60 14, el. p. gabriele.martuseviciene@klaipeda.lt

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content