Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius kviečia teikti paraiškas 2019 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursui.

Klaipėdos miesto Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi (toliau – NSŠTM) programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas (toliau – Konkursas) organizuojamas vadovaujantis „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-67 (pridedama). Aprašas nustato NSŠTM programų (toliau – Programa) paraiškų teikimo, atrankos ir vertinimo tvarką, reikalavimus programai ir jų vykdytojams, finansavimo sąlygas, vykdymo priežiūrą ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

Programų finansavimo tikslas – plėtoti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, atliepiančias visuomenės darbo rinkos poreikius.

Konkursą inicijuoja, administruoja ir Programai numatytas Savivaldybės biudžeto lėšas skiria Programos teikėjams Savivaldybės administracija.

Reikalavimai NSŠTM programoms ir programų vykdytojams (toliau – Teikėjas):

 1. Programos turi būti skirtos dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti organizavimui;
 2. Programos apimtis turi būti ne mažiau kaip 24 kontaktinio darbo valandų (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne daugiau kaip 120 kontaktinio darbo valandų. Minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje –15 asmenų;
 3. Programos turi būti vykdomos Klaipėdos mieste ir skirtos vienai iš šių sričių: mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtra Klaipėdos mieste, darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas, asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete, andragogų kompetencijų tobulinimas, profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas, asmens bendrosios kultūros ugdymas;
 4. Maksimali galima Programai vykdyti suma iš Savivaldybės biudžeto asignavimų yra 7000 (septyni tūkstančiai) eurų;

Su Teikėju, kurio įgyvendinamai Programai skirtas finansavimas, Savivaldybės administracija sudarys sutartį. Sutarties formą įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

NSŠT Programai vykdyti skirtos Savivaldybės lėšos gali būti naudojamos:

 1. Programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokesčiui ir su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat administruojančio ir (ar) vykdančio personalo paslaugų įsigijimui (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.);
 2. Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimui;
 3. kitoms Programos vykdymo ir organizavimo išlaidoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas, patalpų nuomai Programos įgyvendinimo metu.

Vienas Teikėjas Konkursui gali teikti vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų Teikėjų paraiškose.

Teikėjas teikia paraiškas iki 2019 m. kovo 29 d. (imtinai) Savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Liepų g. 11, 114 kab.), ant užklijuoto ir užantspauduoto voko nurodęs „Paraiška neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursui“. Paraiškos teikiamos naudojantis registruoto pašto, kurjerių paslaugomis arba asmeniškai. Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.

Teikėjas, atitinkantis reikalavimus, Konkursui pateikia:

 1. užpildytą ir Teikėjo arba jo įgalioto asmens pasirašytą ir patvirtintą antspaudu paraišką gauti lėšų Programai (Aprašo 1 priedas);
 2. Teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją (neteikia laisvojo mokytojo statusą turintys asmenys);
 3. verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimo kopiją (pateikia laisvojo mokytojo statusą turintys asmenys);
 4. elektroninę laikmeną, kurioje įrašyta Teikėjo arba jo įgalioto asmens pasirašyta ir patvirtinta anspaudu (išskyrus laisvuosius mokytojus) paraišką pdf formatu;
 5. Programos vykdytojo (-ojų) CV.

Už Paraiškoje pateikiamos informacijos teisingumą atsako Teikėjas.

Paraiškų vertinimą sudaro: paraiškų ir jų priedų tinkamumo ir Programų ekspertinis vertinimas.

Konsultacijas Paraiškų teikėjams teikia:

Danguolė Andrijauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė, darbo dienomis: I–IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V nuo 8.00 val. iki 15.45 val., adresu Liepų g. 7, 105 kab., tel. (8 46) 39 61 42, mob. 8 672 93 943, el. p. danguole.andrijauskiene@klaipeda.lt

Violeta Lideikytė, Pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė, darbo dienomis: I–IV nuo 8.00 val. iki 17.00 val., V nuo 8.00 val. iki 15.45 val., adresu Baltijos pr. 51, 1 kab., tel.  (8 46) 49 74 12, mob. 8 657 52 135, el. p. violeta.lideikyte@kpskc.lt

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų, atrankos ir finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content