Pradžia
Lt En

Skelbimas dėl nepriklausomo valdybos nario atrankos

1
Skelbimas dėl nepriklausomo valdybos nario atrankos

Uždaroji akcinė bendrovė „Vildmina“, juridinio asmens kodas 141525547, adresas: Trilapio g. 6, 92191 Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.vildmina.lt (toliau – Bendrovė):

 1. Skelbia atranką į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą.
 2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: Trilapio g. 6, 92191 Klaipėda, adminstracijai. Darbo laikas: I – IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 16:00, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.;

2.2.elektroniniu paštu info@vildmina.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos nario atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Trilapio g. 6, 92191 Klaipėda.      

 1. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, nuostatomis ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-146 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašu.

 1. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius:

Iki Bendrovės valdybos, sudarytos 2017-10-10, 4 (ketverių) metų laikotarpiui, kadencijos pabaigos. 

 1. Kandidatai į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 1. Kandidatai į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. turi nebūti Bendrovės atranką inicijuojančio subjekto (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija) ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

6.2. turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš Bendrovės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

6.3. turi nebūti Bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

6.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Bendrovės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

6.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į Bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.6. turi nebūti Bendrovės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos Bendrovės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

6.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija) valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 1. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau, kaip 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo srityje patirtis;

7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

 1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus uždarajai akcinei bendrovei „Vildmina“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. gruodžio 10 d.

 1. Bendrovės kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Nijolė Vaitkevičienė, el.p.  info@vildmina.lt

2) Algimantas Strikaitis, el.p. algimantas.vildmina@gmail.com

 1. Kita informacija:

11.1. Atranką inicijuojantis subjektas (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija) prieš skiriant kandidatą į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi teisę kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją.

11.2. Bendrovės nepriklausomam valdybos nariui nustatytinas 5 proc. Bendrovės vadovo darbo užmokesčio dydžio per mėnesį atlygis.

11.3. Bendrovės strategijos santrauka, akcininko lūkesčių raštas ir valdybos nario veiklos sutarties projektas skelbiami Bendrovės internetinėje svetainėje.

 

Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams