Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano korektūra suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Kalvos g. 4.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. AD1-574 "Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo".

**********

Visuomenės dalyvavimo viešinimo procese ataskaita

**********

Informuojame apie parengtą teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 53 „Dėl teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos, Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Kalvos g. 4.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. AD2-872 „Dėl teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo ir planavimo tikslų“,  planavimo darbų programa, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. AD2-967 bei institucijų išduotos  Teritorijų planavimo sąlygos detaliojo plano dokumentui rengti. Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, planavimo darbų programa galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipeda.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), dok. Nr. K-VT-21-20-244.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėda, Liepų g. 11, LT 91502, tel. (8 46) 396024, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto tinklalapis www.klaipeda.lt.

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: UAB “Klaipėdos projektas”, Kepėju g.Nr.11A, 91243, Klaipėda, tel. +370 650 26356, el. paštas ramargarita@gmail.com Projekto vadovas M.Ramanauskienė, atestato Nr. A 702, NKPA specialisto atestatas Nr. 0538.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti žemės sklypo Kalvos g. 4 naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; atsižvelgti į tai, kad pastate Kalvos g. 4 planuojama steigti bendruomeninius vaikų globos namus, sklype numatyti vaikų aktyvaus poilsio, želdynų ir kitas zonas.

2021-01-14 raštu Nr. (4.39E)-R2-143 planavimo organizatorius pritarė teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 53 „Dėl teritorijos tarp J.Janonio, I.Kanto, Kalvos, Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklypui Kalvos g. 4 sprendiniams.

Susipažinimo su parengtu planavimo dokumentu tvarka.

Su parengta detaliojo plano korektūra, viešinama supaprastinta tvarka, susipažinti galima nuo 2021 m. sausio 29 d. iki vasario 11 d. imtinai:

Planavimo organizatoriaus - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, (Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Aušra Šimkuvienė 8 46 39 32 27) ir internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpiu susitikimo laiką derinti iš anksto telefonu);

Detaliojo plano korektūros rengėjo UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose, Kepėjų g. 11A, 91243 Klaipėda; informaciją teikia Margarita Ramanauskienė, tel. +370 650 26356, el. p.: ramargarita@gmail.com (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpiu susitikimo laiką derinti iš anksto telefonu);

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-20-244);

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, el. paštu planavimas@klaipeda.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-20-244) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 

**********

Informuojame, kad pradedama rengti teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr.53 „Dėl teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Kalvos g. 4. Planuojamos teritorijos plotas - apie 0,08 ha.

Su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-14 įsakymu Nr. AD2-872 "Dėl teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo ir planavimo tikslų"  ir 2020-06-02 įsakymu Nr. AD2-967  "Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo" susipažinti galite planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-20-244)

Planavimo tikslai - nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti žemės sklypo Kalvos g. 4 naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo uždaviniai - pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėda, Liepų g. 11, LT 91502 tel. (8 46) 396024, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto tinklapis www.klaipeda.lt

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas - UAB "Klaipėdos  projektas", Kepėjų g. 11A, 91243 Klaipėda, tel. (+370) 65026356 . Informaciją apie projektą teikia: Margarita Ramanauskienė, tel. 865026356 el. paštas ramargarita@gmail.com.

Apie galimybę susipažinti su parengtais sprendiniais informuosime papildomai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Dėl šios informacijos prašome kreiptis į plano rengėjus.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. AD2-872 "Dėl teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo ir planavimo tikslų";

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. AD2-967 "Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo".

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr.53 „Dėl teritorijos tarp J. Janonio, I. Kanto, Kalvos ir Karklų gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Kalvos g. 4

Detaliojo plano korektūros rengimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti žemės sklypo Kalvos g. 4 naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2020 m. gegužės 13 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt (arba planavimas@klaipeda.lt).

Su sprendimo rengti korektūrą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIEDAI:

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams