Pradžia
Lt En

Vaiko gerovės komisija

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

  1. kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
  2. surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
  6. koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;
  8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Komisijos nariai:

Komisijos nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Edita Kučinskienė – pirmininkė

Edita.Kucinskiene@klaipeda.lt

(8 46) 39 61 59

Audronė Liesytė  – pirmininko pavaduotoja

 audrone.liesyte@klaipeda.lt

(8 46) 39 60 33

Ingrid Miliauskienė - sekretorė

ingrid.miliauskiene@klaipeda.lt

(8 46) 39 60 43

Rožė Perminienė– komisijos narė

roze.perminiene@klaipeda.lt

(8 46) 39 60 70

Kristina Gureckienė-komisijos narė

kristina.gureckiene@klaipeda.lt

(8 46) 39 10 66

Ilona Milkontė – komisijos narė

ilona.milkonte@klaipeda.lt

(8 46) 39 61 49

Dalia Bortnikienė – komisijos narė

daliabortnikiene@gmail.com

(8 46) 34 22 53 

Viktorija Radavičienė – komisijos narė

gerovescentras@gmail.com

(8 46) 41 21 45

Violeta Jokubynaitė – komisijos narė

violeta.jokubynaite@kkljc.lt

(8 46) 22 47 38

Laura Valkavičiūtė – komisijos narė

kmpi@klaipedospi.lt

   (8 46) 34 62 69

Zita Žilienė – komisijos narė

zita.ziliene@vaikoteises.lt

   (8 613) 09910

Rita Ušinskienė – komisijos narė

rita.usinskiene@prokuraturos.lt

(8 46) 46 93 81

Mindaugas Busilas – komisijos narys

mindaugas.busilas@policija.lt

   (8 700) 61150

Albinas Misevičius – komisijos narys

albinas.misevicius@policija.lt

   (8 700) 61180

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė – Edita Kučinskienė, tel. nr. (846) 39 61 59, el. p. Edita.Kucinskiene@klaipeda.lt


Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas


Paslaugos vaikams ir jaunimui

Vaikų dienos centrai

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

Labdaros ir paramos fondas "Dienvidis"

Labdaros ir pramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras


Atviros vaikų erdvės

Klaipėdos laisvalaikio jaunimo centro klubuose

"Draugystė"

"Liepsnelė"

"Saulutė"

"Švyturys"

"Želmenėlis"

"Žuvėdra"

"Molas"


Atviros jaunimo erdvės

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės

VšĮ "Asmenybės ugdymas centras"

Jaunimo darbuotojai Klaipėdos gatvėse


Prevencinės programos

Ankstyvosios intervencijos programa

Kas yra ankstyvosios intervencijos programa?

Ankstyvosios intervencijos programa Klaipėdoje

Projektai 

Projektas "Judam"

Projektas "Jaunimo užimtumo skatinimas"


Atvejo vadyba

Atvejo vadybininkai ir jų teritorijos

Atvejo vadyba klausos negalią turintiems asmenims

Reabilitacijos paslaugos

Vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras"

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Ankstyvosios reabilitacijos skyrius

Raidos centras ir ankstyvoji reabilitacija

Emocinė ir psichologinė pagalba


2019-11-04 protokolas

2018-02-26 protokolas


Komisijos 2020 m. veiklos planas

Komisijos 2019 m. veiklos ataskaita

Komisijos 2019 m. veiklos planas

Komisijos 2018 m. veiklos ataskaita

Komisijos 2018 m. veiklos planas

Komisijos 2017 m. veiklos ataskaita

Komisijos 2017 m. veiklos planas

Komisijos 2016 m. veiklos ataskaita

Komisijos 2016 m. veiklos planas

Komisijos 2015 m. veiklos ataskaita 

Komisijos 2015 m. veiklos planas

Komisijos 2014 m. veiklos ataskaita

Komisijos 2014 m. veiklos planas

Komisijos 2013 m. veiklos ataskaita


Pranešimai, skaityti 2020 m. vasario 6 d. išplėstiniame Vaiko gerovės komisijos posėdyje

Pranešimai, skaitytas 2019 m. liepos 18 d. išplėstiniame Vaiko gerovės komisijos posėdyje

Pranešimai, skaityti 2019 m. vasario 5 d. išplėstiniame Vaiko gerovės komisijos posėdyje


Atmintinė moksleiviams

Atmintinė dviratininkams

Atmintinė dėl pirotechnikos

Atmintinė dėl patyčių

Atmintinė dėl patyčių

Atmintinė dėl kylančių sunkumų paaugliams

Neteisėti veiksmai virtualioje aplinkoje


Atvejo vadyba ir pagalbos šeimai galimybės

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 1-ajam veiklos skyriui priskirtos prižiūrėti teritorijos

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato 2-ajam veiklos skyriui priskirtos prižiūrėti teritorijos


Paslaugos vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas

Priklausomybių konsultaciniai punktai

Priklausomybių konsultaciniai punktai – profesionali pagalba alkoholį vartojantiems ar nuo jo priklausomiems asmenims bei jų artimiesiems nuo 14 metų.

 Šiuo metu priklausomybių konsultacinis punktas veikai Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure (Taikos pr. 76, 22 kab., Klaipėda).

 I - 16-18 val.

III - 14-19 val.

IV - 18-20 val.

Registracija į konsultacijas ir jų atšaukimas likus 24 val.:

Tel. (8 46) 311423,

Mob. (8 640) 93348,

 Finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

 Paslaugos klausos negalią turintiems asmenims

Klaipėdos miesto savivaldybės paslaugų tikslinės grupės asmenims žemėlapis

Prekybos žmonėmis prevencijos, intervencijos ir postvencijos paslaugų paketas

Patyčių ir smurto prevencija

Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu


Patvirtintos dokumentų formos dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ir komplesiškai teikiamos pagalbos

Įstaigų prašymas dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės

Tėvų (globėjų) prašymas dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės

Tėvų (globėjų) prašymas dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams)

Įstaigų prašymas dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams)

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planas

Vaiko nuomonė

Nagrinėjama informacija apie vaiką, svarstant minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimą

Rekomenduojama vaiko minimalios priežiūros vykdymo plano forma

Vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymo  ataskaitos forma


Teisės aktai

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas

Pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams), gavus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje informaciją apie nepilnamečio padarytą teisės pažeidimą, teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, tariant galimą smurtą artimoje aplinkoje patvirtinimo

Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Ankstyvosios intervencijos programos Klaipėdos miesto savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose patvirtinimo

Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl prevencinių programų kriterijų ir rekomenduojamų prevencinių programų Klaipėdos miesto švietimo įstaigose patvirtinimo

Dėl Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos paskyrimo vykdyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus


„Tėvų linijoje“ – visiems prieinama psichologų pagalba

Daugiau nei pusmetį veikianti „Tėvų linija“ – vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti nemokamą, profesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su Paramos vaikams centro psichologais galima konsultuotis dėl įvairių problemų, kylančių visais vaikų amžiaus tarpsniais.

Greitoji pagalba sudėtingose situacijose

„Daugiausiai klausimų sulaukiame apie 2–3 metų vaikus ir paauglius. Tai amžiaus tarpsniai, kai itin ryškiai keičiasi vaikų elgesys. Jie nori atsiskirti nuo tėvų, todėl aktyviau reiškia savo nuomonę, pradeda daugiau prieštarauti. Dažnai tėvai pastebėję, kad sūnus ar dukra ėmė elgtis kitaip, nežino, kaip reaguoti. Be to, anksčiau buvę efektyvūs drausminimo metodai, staiga pradeda neveikti“, – pastebi Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ koordinatorė Jūratė Baltuškienė.

Tokiose sudėtingose situacijose, kai tėvai nežino, kaip elgtis, o neretai jau ir kantrybė senka, greitoji pagalba yra „Tėvų linija“. Profesionalūs psichologai padeda nusiraminti ir surasti konkrečiai situacijai geriausią sprendimą. Svarbu tai, kad konsultacijos yra anoniminės ir informacija neperduodama jokios tarnyboms.

Niekur kitur nedrįstų užduoti tokių klausimų

Ne kartą į „Tėvų liniją“ skambinusi 12-metės mama sako, kad prasidėjus dukros paauglystei, kyla begalė klausimų, o pasitarti dėl asmeninių problemų su mokyklos specialistais ji nedrįsta.

Kita, nuo vaikų auginimo rūpesčių pervargusi, mama džiaugiasi, kad veikia „Tėvų linija“, nes čia paskambinusi, ji atgauna pasitikėjimą savimi, pasitikrina, ar tinkamai reaguoja į vaikų elgesį.

Pirmą kartą su „Tėvų linijos“ psichologe kalbėjęs tėtis neslepia, kad po konsultacijos jam labai palengvėjo, tarsi akmuo nuo širdies nukrito, nes gavęs konkrečių patarimų suprato, kad problemos tikrai išsprendžiamos.

Atsiliepta į daugiau kaip 630 skambučių

„Itin daug skambučių sulaukiame iš mažesnių miestų ir miestelių. Mat čia sunku ne tik gauti psichologo konsultaciją, bet ir ne visuomet yra su kuo pasitarti iškilus sudėtingai ar konfliktinei situacijai tarp vaikų ir tėvų. Didmiesčiuose gyvenantys taip pat skambina dėl įvairiausių priežasčių. Vieni tiesiog nežino, kaip nuraminti įsiaudrinusią atžalą, kiti klausia konkrečių patarimų, pavyzdžiui, kaip motyvuoti vaiką mokytis, kodėl paauglys negrįžta namo sutartu laiku, kaip reaguoti į vaiko atsikalbinėjimus ir t. t. Taip pat tėvai ieško psichologo pagalbos sau, kilus konfliktui su vaiku“, – sako psichologė J. Baltuškienė.

Iš viso per 6 mėnesius, kai veikia „Tėvų linija“, specialistai atsiliepė į daugiau kaip 630 tėvų, įtėvių, globėjų, senelių skambučių ir padėjo jiems labiau suprasti vaikus, nusiraminti, patikėti, kad moka auginti savo atžalas.

 

Į „Tėvų liniją“ skambinkite darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12. Daugiau informacijos www.tevulinija.lt

„Tėvų linija“ – Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis, įgyvendinama kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

 

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti profesionalią, efektyvią, visavertę pagalbą vaikams ir šeimoms. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, „Pozityvi tėvystė“.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams