Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Apie 166 ha teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g. detalusis planas

       **********              

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 166 HA GYVENAMŲJŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALų TERITORIJOS, RIBOJAMOS JŪRININKŲ PR., ŠILUTĖS PL., SMILTELĖS G. IR LIUBEKO G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. birželio 10 d. Nr. AD1-1793

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2014 m. gegužės 29 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-1224:

1. Tvirtinu apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g., Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai: konkretizuotų sprendinių pagrindiniai brėžiniai, 5 lapai, ir aiškinamasis raštas, 18 lapų, iš viso pridedama 23 lapai).

2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės   administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

**********

Informuojame, kad pagal pateiktus, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos 2014-01-06, pasiūlymus yra patikslinti Apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g.“ detaliojo plano sprendiniai.

Planavimo tikslai – planuojamoje teritorijoje suformuoti esamų pastatų sklypų ribas, suformuoti naujus žemės sklypus, bendro naudojimo, visuomenės poreikiams reikalingus žemės sklypus, vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikšteles, pagerinti susisiekimo infrastruktūrą. Inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodant komunikacijų koridorius ir orinių linijų kabeliavimo vietas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/1841).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda, tel. (8 46) 36 58 86, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. sausio 27 d. iki 2014 m. vasario 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2014 m. vasario 10 d. iki 2014 m. vasario 21 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende ir internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai /lit/IMG/1841). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. vasario 24 d. 12 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

**********

Informuojame apie parengtą „Apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g.“ detalųjį planą. Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. AD1-750.

Planuojamos teritorijos adresas – apie 166 ha gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorija, ribojama Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt/ Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda, tel. (8 46) 36 58 86, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt.

Planavimo tikslai: planuojamoje teritorijoje suformuoti esamų pastatų sklypų ribas, suformuoti naujus žemės sklypus, bendro naudojimo, visuomenės poreikiams reikalingus žemės sklypus, vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikšteles, pagerinti susisiekimo infrastruktūrą. Inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodant komunikacijų koridorius ir orinių linijų kabeliavimo vietas.

Planavimo procesas: Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari planavimo proceso pabaiga– 2014 m. II ketv.

Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. gruodžio 2 d. iki 2014 m. sausio 3 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2014 m. sausio 3 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. sausio 6 d. 11 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

**********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Geometra“ 2013 m. rugpjūčio 23 d. prašymą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2013-09-25 sprendimu Nr. T2-227 nusprendė patvirtinti Gyvenamųjų  daugiabučių namų kvartalo teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g., detaliojo plano koncepciją (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas).

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos pagrindinis brėžinys

Koncepcijos aiškinamasis raštas

**********

Informuojame, kad apie 166 ha teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g., detaliojo plano koncepcija yra parengta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

Koncepcija eksponuojama Liepų g. 11, 1-aukšte, stende ir www.klaipeda.lt/ Teritorijų planavimas, detalieji planai/ Apie 166 ha teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g., detalusis planas.

Koncepcijos ekspozicijos laikas: nuo 2013-07-01 iki 2013-07-31.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 61 60,  (8 46) 39 60 24, planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt /Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Plano rengėjas -  UAB „Geometra“ Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda.

**********

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie 2013 m. birželio 3 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1363 priimtą sprendimą nevykdyti gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų apie 166 ha teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g., detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 61 57, el. paštas administracija@klaipeda.lt.

**********

Gyventojų apklausa

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 166 ha teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., Smiltelės g. ir Liubeko g. detalusis planas. Detaliojo plano rengimo tikslas – planuojamoje teritorijoje suformuoti esamų pastatų sklypų ribas, suformuoti naujus žemės sklypus, bendro naudojimo, visuomenės poreikiams reikalingus žemės sklypus, vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikšteles, pagerinti susisiekimo infrastruktūrą. Inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodant komunikacijų koridorius ir orinių linijų kabeliavimo vietas.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 61 60.  Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt . – Teritorijų planavimas, detalieji planai - Teritorinio planavimo dokumentų rengimas II etapas.

Plano rengėjas -  UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, Kaunas, tel./fax (8 46) 36 58 86, el.paštas klaipeda.architektura@geometra.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams