Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Gyvenamųjų teritorijų tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g. detalusis planas

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. AD1-3783

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP TILŽĖS G., BALTIKALNIO G., GLUOSNIŲ G., KITŲ DETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ IR KOOPERACIJOS G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO patvirtinimo

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. AD1-3566

Klaipėda

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. lapkričio 9 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-1237:

  1. Tvirtinu teritorijos tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g., Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – sprendinių brėžinys, inžinerinių tinklų brėžinys ir aiškinamasis raštas, iš viso 65 lapai).
  2. Nustatau, kad:

2.1.  įsigaliojus šiuo įsakymu tvirtinamo detaliojo plano sprendiniams, netenka galios:

2.1.1.      Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. AD1-316 patvirtinto žemės sklypo Klaipėdoje, Gluosnių g. 10, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui;

2.1.2.      Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 157 patvirtinto žemės sklypo Tilžės g. 19 detalusis planas;

2.1.3.      Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 168 patvirtinto žemės sklypo Bangų g. 17A detalusis planas;

2.2.  patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

 

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžiinys

Inžinerinių tinklų brėžinys

**********

Informuojame, kad parengti gyvenamųjų teritorijų tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano sprendiniai. Kviečiame įviešą susirinkimą visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti, kuris vyks 2015 m. liepos 22 d. 16 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos I aukšte 137 kabinete, Liepų g. 11, Klaipėda.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2015 m. birželio 22 d. iki 2015 m. liepos 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją.Nuo 2015 m. liepos 8 d. iki 2015 m. liepos 22 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende).

Pažymime, kad 2015 m. gegužės 28 d. detaliojo plano koncepcija buvo patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės taryba tarybos sprendimu Nr. T2-116, susipažinti galite internetiniame puslapyje (/lit/IMG/2330) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje Liepų g. 11.

Planavimo pagrindas: 2013 m. birželio 12 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-1482 „Dėl detaliojo plano rengimo“; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. AD1-2127 „Dėl planavimo darbų programos ir planavimo užduoties patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus; numatyti vietas vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikštelėms.

Plano rengėjas – UAB “Urbanistika”, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel. 8 699 79 322, (8 5) 261 2745, el. paštas: ruta@urbanistika.lt.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, – Teritorijų planavimas (/lit/IMG/2330).

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo terminai: 2014 m. – 2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Inžinerinių tinklų brėžinys

**********

Informacija dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie 2015 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1164 priimtą sprendimą neatlikti gyvenamųjų teritorijų tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Įsakymas

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti gyvenamųjų teritorijų tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g., Klaipėdoje, detalusis planas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. AD1-1482 „Dėl detaliojo plano rengimo“ nusprendė pradėti rengti gyvenamųjų teritorijų tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g. detalųjį planą. 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. AD1-2127 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa (susipažinti galite: internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt (nuoroda: /lit/IMG/2330) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje, Liepų g. 11).

Planavimo tikslas: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus; numatyti vietas vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikštelėms.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8 46) 396 024, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2330).

Plano rengėjas: UAB “Urbanistika”, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel. 8 699 79 322, (8 5) 261 2745, el. paštas: ruta@urbanistika.lt.

Planavimo procesas: detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Planavimo terminai: 2014 m. – 2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti vardą, pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. Apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimą/neatlikimą bus skelbiama papildomai.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų užduotis ir programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams