Pradžia
Lt En

Bendrijos steigimas

Iniciatyvinė grupė ir jos veiksmai

 • Bendrijos steigimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas ar jų grupė, pastato statytojas ar jo įgaliotas atstovas.
 • Suburta iniciatyvinė grupė parengia bendrijos įstatų projektą pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B/asr) 7 straipsnyje nustatytus bendrijos įstatų rengimo reikalavimus (daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pavyzdinių įstatų paketai pateikti puslapio apačioje).
 • Sekantis iniciatyvinės grupės žingsnis – bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkė ir svarbiausia – numatyti susirinkimo šaukimo vietą, datą ir laiką.
 • Bendrija steigiama butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams pareiškiant pritarimą bendrijos steigimo ir kitais bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkės klausimais šiame susirinkime arba raštu iš anksto (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fba1eb1098a211ed8df094f359a60216);
 • Jei bendriją planuojama steigti daugiabučiame name, kurį tuo metu valdo savivaldybės paskirtas administratorius, jam reikia prieš 30 dienų iki steigiamojo susirinkimo pranešti  apie bendrijos steigimą ir steigiamojo susirinkimo datą. Administratorius bendrijos steigimo iniciatoriams ne vėliau kaip per 15 dienų privalo pateikti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą bei butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą su jų adresais;
 • Visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą steigiamąjį bendrijos susirinkimą, jo datą, laiką, vietą ir bendrijos steigimo tikslą reikia pranešti viešai ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo. Kartu su pranešimu pateikiama bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkė ir bendrijos įstatų projektas.
 • Suorganizuoti patį steigiamąjį susirinkimą – paskirti pranešėją, kuris pristatytų bendrijos steigimo tikslus ir įstatų projektą, pagal numatytus reikalavimus parengti susirinkimo dalyvių sąrašo ir susirinkimo protokolo formas, parinkti kandidatus į bendrijos pirmininkus ir bendrijos valdybą, revizijos komisiją, balsų skaičiavimo komisiją, ginčų komisiją.
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų. Jeigu sušauktas susirinkimas neįvyksta, nes į jį susirinkusių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų skaičius nėra pakankamas sprendimui priimti, pakartotinis susirinkimas šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių ir yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų.
 • Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali raštu iš anksto pareikšti savo nuomonę dėl bendrijos steigiamajame susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra laikomi dalyvaujančiais bendrijos steigiamajame susirinkime, registruojami susirinkimo dalyvių sąraše, o jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų dauguma. Pakartotinio susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų. Balsuojant bendrijos steigiamajame susirinkime, kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų (pastato) bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą..
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyviai registruojami sudarant jų sąrašą. Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyta susirinkimo dalyvio vardas ir pavardė, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris ir išdavimo data, juridinio asmens pavadinimas, kodas, susirinkimo dalyviui priklausančio buto (butų), kitos patalpos (kitų patalpų) (pastato (pastatų) adresas (adresai) ir jų unikalus numeris (unikalūs numeriai), susirinkimo dalyvio parašas. Jeigu susirinkimo dalyvis atstovauja buto ar kitų patalpų savininkui, bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše nurodomas įgaliojimo registracijos numeris ir data. Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra protokoluojamas. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinė forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-27 (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fba1eb1098a211ed8df094f359a60216).

Bendrijos registravimas

 • Steigiamajame susirinkime priėmus sprendimą dėl bendrijos steigimo ir patvirtinus bendrijos įstatus, steigiamojo susirinkimo pirmininkas įstatus ir kitus bendrijos steigimo dokumentus pateikia notarui, kuris įvertina jų atitiktį įstatymams ir patvirtina.
 • Notaro patvirtintus bendrijos steigimo dokumentus steigiamojo susirinkimo pirmininkas pateikia Juridinių asmenų registrui, kuris per 20 darbo dienų privalo registruoti bendriją arba pranešti apie atsisakymą registruoti, nurodant atsisakymo priežastį. Įregistravus bendriją, Juridinių asmenų registro išrašo kopiją reikia pateikti Savivaldybei.
 • Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens teises nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
 • Juridinių asmenų registre įregistruotos bendrijos steigimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pavyzdiniai įstatai:


Pavyzdinis pranešimas gyventojams apie daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo sušaukimą

DNSB revizijos komisijos (revizoriaus) darbotvarkos aprašas

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content