Pradžia
Lt En

Bendrijos steigimas

Iniciatyvinė grupė ir jos veiksmai

 • Daugiabučių savininkams pasiryžus steigti bendriją, visų pirma reikėtų surinkti iniciatyvinę grupę iš keletą asmenų. Bendriją steigti gali imtis ir vienas žmogus.
 • Suburta iniciatyvinė grupė parengia bendrijos įstatų projektą pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B/ziXwCXqEsT) 7 straipsnyje nustatytus bendrijos įstatų rengimo reikalavimus (daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pavyzdinių įstatų paketai puslapio apačioje).
 • Sekantis iniciatyvinės grupės žingsnis – iki steigiamojo susirinkimo dienos sudaryti namo butų ir kitų patalpų savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašą, kuriame turi būti šių savininkų parašai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, jo išdavimo data. Be to, reikia nepamiršti ir apie bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkę, o svarbiausia – numatyti susirinkimo šaukimo datą.
 • Jei bendriją planuojama steigti daugiabučiame name, kurį tuo metu valdo Savivaldybės paskirtas administratorius, jam būtina prieš 30 dienų iki steigiamojo susirinkimo pranešti  apie bendrijos steigimą ir steigiamojo susirinkimo datą. Administratorius bendrijos steigimo iniciatoriams ne vėliau kaip per 15 dienų privalo pateikti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą;
 • Visiems namo butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą steigiamąjį bendrijos susirinkimą, jo datą ir vietą reikia pranešti  ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki jo. Taip pat būtina jiems pristatyti bendrijos įstatų projektą.
 • Suorganizuoti patį steigiamąjį susirinkimą – paskirti pranešėją, kuris pristatytų bendrijos steigimo tikslus ir įstatų projektą, pagal numatytus reikalavimus parengti susirinkimo dalyvių sąrašo ir susirinkimo protokolo formas, parinkti kandidatus į bendrijos pirmininkus ir bendrijos valdybą, revizijos komisiją, balsų skaičiavimo komisiją, ginčų komisiją.
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų savininkų.
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Balsuojant bendrijos steigiamajame susirinkime, kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą.
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyviai registruojami sudarant jų sąrašą. Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyta susirinkimo dalyvio vardas ir pavardė, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris ir išdavimo data, juridinio asmens pavadinimas, kodas, susirinkimo dalyviui priklausančio buto (butų), kitos patalpos (kitų patalpų) (pastato (pastatų) adresas (adresai) ir jų unikalus numeris (unikalūs numeriai), susirinkimo dalyvio parašas. Jeigu susirinkimo dalyvis atstovauja buto ar kitų patalpų savininkui, bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše nurodomas įgaliojimo registracijos numeris ir data. Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra protokoluojamas. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinė forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-553 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.087F4749487B).
 • Jeigu bendrijos steigiamasis susirinkimas numatytu laiku neįvyksta, pakartotinis bendrijos steigiamasis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 14 dienų nuo neįvykusio steigiamojo susirinkimo dienos. Pakartotiniam bendrijos steigiamajam susirinkimui taikomos Bendrijų įstatymo 6 straipsnio nuostatos.

Bendrijos registravimas

 • Steigiamajame susirinkime priėmus sprendimą dėl bendrijos steigimo ir patvirtinus bendrijos įstatus, steigiamojo susirinkimo pirmininkas įstatus ir kitus bendrijos steigimo dokumentus pateikia notarui, kuris įvertina jų atitiktį įstatymams ir patvirtina.
 • Notaro patvirtintus bendrijos steigimo dokumentus steigiamojo susirinkimo pirmininkas pateikia Juridinių asmenų registrui, kuris per 20 darbo dienų privalo registruoti bendriją arba pranešti apie atsisakymą registruoti, nurodant atsisakymo priežastį. Bendrija

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pavyzdiniai įstatai:


Pranešimas gyventojams apie daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo sušaukimą

DNSB revizijos komisijos (revizoriaus) darbotvarkos aprašas

Sąmata

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams