Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

ES galimybės   

SmartInvest LT+

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas (nuo 2021-09-27 09:00 iki 2021-10-27 23:59)

Finansavimo tikslas - pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus.

KAS GALI TEIKTI

Verslas

FINANSAVIMO KRYPTYS

 • tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
 • tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra.

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

Konsultacijos teikiamos:

tel. 8 696 24365 ir el. p. smartinvest@lvpa.lt.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS 7.30–16.00 val.:

tel. 8 682 84182, el. p. dms@lvpa.lt.

Daugiau informacijos čia.

Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+

Kviečiama teikti paraiškas nuo 2021-10-11 9 val. iki 2021-11-11 24 val.

Finansuojamos veiklos: užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

KAS GALI TEIKTI

Užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo  (privačiojo  (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Partneriai negalimi. 

SĄLYGOS

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra  150 000 Eur (šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų), bet ne daugiau kaip 70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų (visos tinkamos finansuoti tiesioginės projekto išlaidos) suma yra  1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra  10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Finansavimo intensyvumas:

 • labai maža ir maža įmonė iki 70 proc. (neįgaliesiems mokomiems asmenims iki 70 proc.);
 • vidutinė įmonė iki 60 proc. (neįgaliesiems mokomiems asmenims iki 70 proc.);
 • didelė įmonė iki 50 proc. (neįgaliesiems mokomiems asmenims iki 60 proc.).

FINANSAVIMO KRYPTYS

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos ESFA iki 2021-11-11, 24:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite: https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Konsultuoja:

Daugiau informacijos čia.

INOSTARTAS

Kviečiama teikti paraiškas nuo 2021-10-11 (9 val.) iki 2021-10-31 (24 val.)

Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.

KAS GALI TEIKTI

SVV subjektai, veiklą vykdantys Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose

SĄLYGOS

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 36 662,60 Eur. (apskaičiuojama remiantis nurodytomis formulėmis)

FINANSAVIMO KRYPTYS

 • Švietimas ir mokslas;
 • Moksliniai tyrimai ir inovacijos.
 

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2021 m. spalio 31 d. 24:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite: https://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Konsultuoja:

Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Batulevičienė, tel. Nr. (+370) 604 80638, el. p. elvyra.batuleviciene@mita.lt

Kvietimo aprašas ir priedai.

Elektromobilių (M1, M2, N1, N2 ) skatinimas juridiniams asmenims

Kviečiama teikti paraiškas iki gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų.

Prisidėti prie nacionalinės klimato kaitos programos įgyvendinimo, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

KAS GALI TEIKTI

LR teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys (Aprašas)

SĄLYGOS

Finansuojami mažos apimties projektai, kuriems prašoma suma neviršija 14 500 eurų, ir vidutinės apimties projektai, kuriems prašoma finansavimo suma viršija 14 500 eurų, bet yra ne didesnė kaip 200 000 eurų.

 • 4 tūkst. eurų (su PVM) subsidija už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį;
 • 10 tūkst. eurų (su PVM) subsidija – už kiekvieną naują M2 ir (ar) N2 klasės elektromobilį.
 • Papildoma 1 tūkst. eurų (su PVM) subsidija būtų skiriama už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę.

FINANSAVIMO KRYPTYS

Naujų elektromobilių M1, M2, N1, N2 įsigijimas.

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

Daugiau informacijos čia

 

INOČEKIAI

Kviečiama teikti paraiškas nuo 2021-10-11 iki 2021-10-31 (24 val.).

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

KAS GALI TEIKTI

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas.

Pradedantiesiems inovatoriams

Brandiesiems inovatoriams

REMIAMOS VEIKLOS:

Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos brandiesiems inovatoriams:

1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

FINANSAVIMO KRYPTYS

 • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Masilionytė-Larionova, tel. Nr. (+370) 664 22923, el. p. inga.masilionyte-larionova@mita.lt 

Daugiau informacijos čia

Alternatyvių investicijų detektorius (AID)

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos.

 Plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje

KAS GALI TEIKTI

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys

SĄLYGOS

Finansavimo intensyvumas 100 %

FINANSAVIMO KRYPTYS

 • socialinės integracijos veiklos;
 • socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
 • savanoriškos veiklos skatinimas;
 • kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

Užpildyta paraiška ir pasirašytas Projektinių idėjų atrankos tvarkos aprašo 2 priedas (pareiškėjo ir partnerių (jei taikoma)) yra pateikiami el. paštu aid@esf.lt (siunčiama DOC formato ir PDF formato (pasirašyti ir skenuoti arba pasirašyta elektroniniu parašu)) arba pateikiama užpildant elektroninę formą adresu https://www.surveymonkey.com/r/6RVBSDR

Daugiau informacijos čia

Dėl paraiškų teikimo konsultuoja Dainius Čiurinskas, Projektų vystymo skyriaus ekspertas, tel. +370 659 80 292, el. p. dainius.ciurinskas@esf.lt  

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

Baigėsi kvietimas teikti paraiškas. 
 • Didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas.
 • Skatinti maisto tiekimo gradinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

KAS GALI TEIKTI

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai.

SĄLYGOS

 • Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros per paskutinį ataskaitinį laikotarpį negali sudaryti mažiau nei 50 proc. visų pareiškėjo pajamų.
 • Partneriai negalimi.
 • Finansavimo intensyvumas ki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

FINANSAVIMO KRYPTYS

 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

Nacionalinė mokėjimo agentūra. Daugiau informacijos čia 

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO (SUR) PRIEMONĖ

Baigėsi kvietimas teikti paraiškas. 

KAS GALI TEIKTI

1. Pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų vertinimo metu atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:

 • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • bedarbiai iki 29 metų;
 • vyresni kaip 45 metų bedarbiai.

2. Asmenys, kurie kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);

SĄLYGOS

Vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis neviršija 31,03 LR Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (19921,26 eurų) savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt

Daugiau informacijos čia

Kūrybiniai čekiai

Baigėsi kvietimas teikti paraiškas.

Paramos tikslas - paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

KAS GALI TEIKTI

Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) ), atitinkančios Aprašo 21.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų; partneriai negalimi.

SĄLYGOS

originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas. 

Paramos dydis iki 70.000 Eur. Finansavimo intensyvumas iki 75 %.

FINANSAVIMO KRYPTYS

2021 m. rugpjūčio 3 d. vyks nuotoliniai priemonės "Kūrybiniai čekiai COVID-19" mokymai.

KUR IR KAIP GALIMA KREIPTIS

el. p. cekiai@lvpa.lt, tel.: 8 620 16927

Dėl paraiškų teikimo per DMS (techniniais klausimais)

el. p. dms@lvpa.lt, tel 8 682 84182.

Daugiau informacijos čia

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams