Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo, numatant jungtis su gretimybėmis, teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės, specialusis planas

**********

Informuojame apie parengtą specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015m. spalio 12d. įsakymu Nr. AD1-2997, korektūrą.

Vadovaujantis LR Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu patvirtintų susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisyklių 20.1. punktu, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kuriems dėl visuomenės (viešojo) intereso numatoma nustatyti papildomus žemės ir kito nekilnojamojo turto apribojimus, informuojami apie rengiamą planą visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AD1-1280 „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano koregavimo bei korektūros rengimo tikslų.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėda, Liepų g. 11, LT 91502, tel. (8 46) 396024, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto tinklalapis www.klaipeda.lt.

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: UAB „ Nemuno deltos projektai“, Šilutė, Turgaus g.5, tel. 8 441 61644, faks. 8 441 51443. el.p. info@deltosprojektai.lt.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslai: patikslinti Jungtinės gatvės tęsinio jungtį su Vėjo gatve.

Planavimo uždaviniai:

  1. Neprieštaraujant koreguojamam specialiajam planui nustatytiems planavimo tikslams ir plano uždaviniams pakoreguoti Jungtinės gatvės tęsinio jungtį su Vėjo gatve;
  2. Rengiant korektūrą atsižvelgti į esamą situaciją ir tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda-Liepoja (7,8) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje, su žemės paėmimu visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize specialiojo plano, rengimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos užsakymu, koncepcija ir pagal ją rengiamus sprendinius;
  3. Plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
  4. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  5. Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
  6. Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Susipažinti su parengta specialiojo plano korektūra, viešinama supaprastinta tvarka, galima nuo 2019-05-16 iki 2019-05-29 imtinai:

Planavimo organizatoriaus - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, (Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Aušra Šimkuvienė 8 46 39 32 27) ir internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt;

Plano rengėjo buveinėje (Šilutė, Turgaus g.5) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45);

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-21-18-282);

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, el. paštu planavimas@klaipeda.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-21-18-282) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Detalizacijos brėžinys

**********

PRADEDAMA RENGTI KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMU NR. AD1-2997, KOREKTŪRA

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AD1-1280 „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano koregavimo bei korektūros rengimo tikslų“ (PDF, PDF);
  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. AD1-1385 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“ (PDF),

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES A TERITORIJOS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 12 d. Nr. AD1-2997

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. rugsėjo 4 d. patikrinimo aktą Nr. TP1- 1004:

  1. Tvirtinu Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – pagrindinis brėžinys, rezervuojamų teritorijų brėžinys, susisiekimo infrastruktūros sprendinių detalizacijų brėžiniai ir aiškinamasis raštas, iš viso 35 lapai).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

    Saulius Budinas

 

Priedas Nr. 1 (Aiškinamasis raštas)

Priedas Nr. 2 (Pagrindinis brėžinys)

Priedas Nr. 3 (Rezervuojamų teritorijų brėžinys)

Priedas Nr. 4 (Susisiekimo detalizacija 1-7)

Priedas Nr. 5 (Susisiekimo detalizacija 2-7)

Priedas Nr. 6 (Susisiekimo detalizacija 3-7)

Priedas Nr. 7 (Susisiekimo detalizacija 4-7)

Priedas Nr. 8 (Susisiekimo detalizacija 5-7)

Priedas Nr. 9 (Susisiekimo detalizacija 6-7)

Priedas Nr. 10 (Susisiekimo detalizacija 7-7)

Priedas Nr. 11 (Susisiekimo detalizacija Pjūviai)

**********

Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendiniai, SPAV ataskaita.

Plano organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g.11, 91502 Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, faks. 8 46 41 00 47, www.klaipeda.lt, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt.

Plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, 01108 Vilnius. Projekto vadovė – G. Ratkutė Skačkauskienė tel. 8 52 31 24 53, faks. 8 52 12 44 59, el. paštas: giedre@urbanistika.lt.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ Nr. AD1-1932, 2013 m. sausio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-187 patvirtinta minėto specialiojo plano planavimo darbų programa.

Plano rengimo tikslai: teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti bei žemės sklypams naudoti; numatyti jungtis su gretimybėmis.

Informuojame, kad plano organizatorius 2015 m. vasario 25 d. raštu Nr.(4.39.)-R2-674 pritarė specialiojo plano koncepcijai. Koncepcija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklapyje www.klaipeda.lt (nuoroda: /lit/IMG/1935). Su koncepcija, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV subjektų išvadomis, visuomenės pasiūlymais bei kita informacija galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda iki 2015 m. gegužės 26 d.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bei SPAV ataskaita galima nuo 2015 m. balandžio 22 d. iki 2015 m. gegužės 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda. Nuo 2015 m. gegužės 5 d. iki 2015 m. gegužės 26 d. teritorijų planavimo dokumentai bus viešai eksponuojami Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. gegužės 26 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Apskundimo tvarka. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžiniai 1-4

Sprendinių brėžiniai 2-4

Sprendinių brėžiniai 3-4

Sprendinių brėžiniai 4-4

SPAV ataskaita

**********

Informuojame, kad skelbimas 2015 m. kovo 6 d. dienraštyje „Vakarų ekspresas“ antrašte „Informacija apie Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą“ nebegalioja. Atidedame viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo procedūras bei pabrėžiame, kad viešas susirinkimas 2015 m. balandžio 27 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda neįvyks. Apie specialiojo plano viešą susirinkimą bus paskelbta atskirai.

**********

Informuojame apie Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendinius.

Specialiojo plano organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, faks. 8 46 41 00 47, www.klaipeda.lt, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Specialiojo plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, 01108 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė tel. 8 5 231 2453, faks. 8 5 212 4459, el. paštas giedre@urbanistika.lt.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-21 įsakymas „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ Nr. AD1-1932, 2013-01-21 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-187 patvirtinta minėto specialiojo plano planavimo darbų programa.

Specialiojo plano rengimo tikslai: teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti bei žemės sklypams naudoti; numatyti jungtis su gretimybėmis.

Informuojame, kad specialiojo plano organizatorius 2015-02-25 raštu Nr.(4.39.)-R2-674 pritarė specialiojo plano koncepcijai. Koncepcija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklapyje www.klaipeda.lt (nuoroda: /lit/IMG/1935). Su koncepcija, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV subjektų išvadomis, visuomenės pasiūlymais bei kita informacija galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda iki 2015-04-27.

Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendiniai, SPAV ataskaita.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bei SPAV ataskaita galima nuo 2015-03-24 iki 2015-04-27 Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda. Nuo 2015-04-02 iki 2015-04-27 teritorijų planavimo dokumentai bus viešai eksponuojami Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende).

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. balandžio 27 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

**********

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015-02-25 raštu Nr.(4.39.)-R2-674 pritarė specialiojo plano koncepcijai bei pritaria specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai.

2015-02-25 raštas Nr.(4.39.)-R2-674 

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos I variantas

Koncepcijos II variantas

**********

Informacija apie parengtą Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą ir koncepciją

Informuojame, kad atliktas Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano (toliau  - Planas) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV).

Plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g.11, LT-91502 Klaipėda, tel.(8 46) 39 60 24, faks. (8 46) 41 00 47, www.klaipeda.lt, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt.

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius. Projekto vadovė – G. Ratkutė Skačkauskienė tel. (8 5) 231 2453, fax. (8 5) 212 4459, el. paštas: giedre@urbanistika.lt

Plano rengimo tikslai: teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti bei žemės sklypams naudoti; numatyti jungtis su gretimybėmis.

Nuo 2014 m. spalio 27 d. su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita visuomenė gali susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda. Taip pat nuo 2014 m. spalio 27 d. iki viešo susirinkimo Plano SPAV ataskaita ir koncepcija bus viešai eksponuojama Klaipėdos miesto savivaldybės skelbimų lentoje (pirmame aukšte) ir Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje. Viešas susirinkimas vyks 2014 m. lapkričio 26 d. 14 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte, didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu Plano organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Koncepcija

SPAV ataskaita

**********

Pranešimas apie plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

Plano pavadinimas: Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas.

Plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g.11, LT-91502 Klaipėda, tel.(8 46) 39 60 24, faks. (8 46) 41 00 47, www.klaipeda.lt, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/1935).

Plano rengėjas: UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius. Projekto vadovė – G. Ratkutė Skačkauskienė tel. (8 5) 231 2453, fax. (8 5) 212 4459, el. paštas: giedre@urbanistika.lt.

Plano rengimo pradžia: 2013 m.

Plano rengimo tikslai: teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti bei žemės sklypams naudoti; numatyti jungtis su gretimybėmis.

Rengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas. Bus atliekamas Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Visuomenė dėl rengiamo Plano SPAV gali raštu teikti pasiūlymus Plano organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) per visą SPAV dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie viešą susirinkimą ir galimybę susipažinti su plano projektu bei SPAV ataskaita bus informuota papildomai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. 

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas.

Planuojamos teritorijos adresas – Klaipėdos miesto rytinė dalis tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės, planuojamos A teritorijos plotas apie 208 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, faks. (8 46) 41 00 47 el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/1935).

Planavimo pagrindas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-21 įsakymas Nr. AD1-1932 „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“, planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr. AR9-51, 2012-10-05 patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiojo architekto.

Plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius. Projekto vadovė – G. Ratkutė Skačkauskienė tel. (8 5) 231 2453, fax. (8 5) 212 4459, el. paštas: giedre@urbanistika.lt.

Plano rengimo tikslai – teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti bei žemės sklypams naudoti; numatyti jungtis su gretimybėmis.

Planavimo procesas – Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Plano rengimo terminai - 2013-2014 metai. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procesas bus atliekamas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Detaliau su planavimo darbų programa bei kita išsamesne informacija galima susipažinti Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, faks. (8 46) 41 00 47 el. paštas: planavimas@klaipeda.lt, internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/1935).

Įsakymas dėl specialiojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos schema

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams