Pradžia
Lt En

Skelbiamas konkursas teikti projektų paraiškas

Skelbiamas konkursas teikti projektų paraiškas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) patvirtinu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus kovo mėn. 31 d. įsakymu Nr. AD1–429 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (Savivaldybės tvarkos aprašas). 

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka yra Klaipėdos miesto rinkimų apygardos: Baltijos, Marių, Danės ir Pajūrio (2020 m. seimo rinkimų Klaipėdos m. sav. rinkimų apygardos).

Galimi paraiškų teikėjai: Klaipėdos miesto Baltijos, Marių, Danės ar Pajūrio teritorijoje ne mažiau negu 1 metus savo veiklą vykdančios:

 • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 • kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Prioritetinės vykdytinos ir tinkamos finansuoti veiklos patvirtintos Danės–Pajūrio ir Baltijos–Marių Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokoliniais sprendimais (Danės–Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolasBaltijos-marių seniųnaičių išplėstinės sueigos sprendimo priėmimo, taikant rašytinę procedūrą, protokolas):

 1. socialinė veikla skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
 2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą;
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti;
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;
 5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti.

Danės–Pajūrio išplėstinės seniūnaičių sueigos protokoliniu sprendimu nustatyta vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės lėšų suma mažiausia – 500 Eur ir didžiausia – 5000 Eur

Baltijos–Marių išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu nustatyta vienam projektui galima skirti valstybės lėšų suma mažiausia – 1000 Eur ir didžiausia – 5000 Eur

Priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 110 086,00 Eur. (Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 2020–04–14 direktoriaus įsakymas AD1–499)

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš teritorijų Baltijos, Marių, Danės ar Pajūrio, orientuota į tos teritorijos bendruomenių viešų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Teikiant projekto paraišką, pareiškėjas turi nurodyti, kurioje (Baltijos, Marių, Danės ar Pajūrio) Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas ir kurią Išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintą prioritetinę finansuotiną veiklą siekia įgyvendinti.

Paraiškų rengimas. Paraiškos kartu su projekto sąmata (bendra projekto sąmata yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis) rengiamos vadovaujantis Aprašu ir teikiamos tik pagal patvirtintą formą (pridedama Paraiškos forma, Paraiškos priedas sąmata) Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau negu vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, vedantysis projekto partneris.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška (ir sąmata) pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne anksčiau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas iki paraiškos pateikimo konkursui dienos neturi mokesčių (išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas) mokėjimo įsipareigojimų (skolų), viršijančių 150 Eur sumą;
 3. 2018 ar 2019 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį ar metinę finansinę ataskaitą ir veiklos ataskaitą ar metinį pranešimą, pasirašytą asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu (jei dokumentas viešai skelbiamas internete, paraiškoje pateikti aktyvią nuorodą, leidžiančią susipažinti su internete viešai paskelbtu dokumentu);
 4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Aprašo 4 priedas);
 5. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 6. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (–iais), – bendradarbiavimo susitarimo ar sutarties;
 7. pažymą apie pareiškėjo organizacijos narių skaičių;
 8. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraišką ir paraiškos priedus pasirašo pareiškėjo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas organizacijos vadovo ir ant jo uždėtas antspaudas).

Paraiškų teikimo būdas ir terminas – paraiškos su visai priedais gali būti teikiamos:

1. Paraiška su visais priedais popierine forma turi būti:

1.1. tinkamai atspausdinta ir pasirašyta (paraiškos forma ir priedai turi būti pasirašyti Organizacijos atsakingų arba jų įgaliotų asmenų, kurie nurodyti formose, ir patvirtinti Organizacijos anspaudu (jei Organizacija privalo turėti antspaudą);

1.2. tinkamai patvirtintos pridedamų dokumentų kopijos (privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V–117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų);

1.3. su laikmenoje pridėtomis elektroninėmis dokumentų versijomis, skenuotomis originalo spalva vieno dokumento („pdf“ formatu) arba vietoj laikmenos siųsti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt., nurodant pareiškėjo ir konkurso pavadinimą;

1.4. lapai sunumeruoti eilės tvarka, susegti ir sudėti į vieną voką, ant jo užrašyta paraiškėjo ir konkurso pavadinimas bei užantspauduoti (jei paraiškos teikėjas turi antspaudą).

2. Paraiška su priedais per elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E pristatymas“ (Toliau E – pristatymo sistema) teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. v–159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos pateikiamos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui, adresu: Liepų g. 11, 116 kab., Klaipėda. Vokas turi būti užklijuotas ir antspauduotas organizacijos antspaudu (jei organizacija privalo turėti antspaudą). Paraiškų priėmimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Paraiškų atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

Paraiškų teikimo terminas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki birželio 18 d. 17.00 val. (paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Papildoma informacija teikiama:

Dėl paraiškų teikimo – Jaunimo ir bendruomenių reikalų vyr. specialistė Renata Razgienė, tel. 8 46 39 60 64, el. p. renata.razgiene@klaipeda.lt, ir Strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Snieguolė Kačerauskaitė tel. 8 46 39 62 66, el. p. snieguole.kacerauskaite@klaipeda.lt 

Dėl sąmatos ir išlaidų |– Apskaitos skyriaus vyr specialistė Jurgita Glemžė tel. 8 46 39 61 16, el. P. jurgita.glemze@klaipeda.lt, ir Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Birutė Norvilaitė, tel. 8 46 39 63 22, el. p. birute.norvilaite@klaipeda.lt

Daugiau informacijos galite rasti ČIA. 

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content