Pradžia
Lt En

Atranka į nepriklausomo valdybos nario vietą

1
Atranka į nepriklausomo valdybos nario vietą

Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“, juridinio asmens kodas 300646839, adresas: Taikos pr. 66, 93219 Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.klaipėdosbutai.lt (toliau – Įstaiga):

 1. Skelbia atranką į Įstaigos nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją įmonių, viešųjų įstaigų valdymo srityje, vietą.
 2. Įstaigos adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: Taikos pr. 66, 93219 Klaipėda, 201 kab. Darbo laikas: I – IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 16:00, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00;

2.2. elektroniniu paštu info@klaipedosbutai.lt nurodant laiško dalyką „Valdybos nario atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Taikos pr.  66, 93219 Klaipėda.

 1. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranka vykdoma vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų kolegialių organų formavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. AD1-1113 „Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų kolegialių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 1. Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į nepriklausomus Įstaigos valdybos narius:

Iki Įstaigos valdybos, sudarytos 4 (ketverių) metų laikotarpiui, kadencijos pabaigos.

 1. Kandidatai į nepriklausomus Įstaigos valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

5.5. asmeniui turi būti išnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiklą;

5.6. vadovaujamo darbo patirtis veiklos srityje, kurioje veikia savivaldybės kontroliuojama viešoji įstaiga, arba turima kompetencija įmonių ar viešųjų įstaigų valdymo srityje.

 1. Kandidatas į nepriklausomus Įstaigos valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. jis negali būti Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.2.jis  negali būti Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.3. jis negali gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja;

6.4. jis negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Įstaiga, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, dalininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu  verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Įstaigos;

6.5. paskutinius trejus  metus jis turi nebūti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, darbuotoju arba kolegialaus organo nariu;

6.6. jis negali būti ėjęs Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, valdybos nario pareigų 2 iš eilės įstatuose numatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.7. jis neturi būti Įstaigos vadovo ar 6.1-6.6 punktuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai));

6.8. jis neturi būti Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos atstovas;

6.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo ar jo artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas 6.7 punkte) ir Įstaigos interesų konfliktas.

 1. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją viešųjų įstaigų valdymo srityje, vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti kompetenciją viešųjų įstaigų valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau, kaip 2 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu,  ar kita panašaus pobūdžio patirtis arba išsilavinimas;

7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Įstaigos veiklos specifiką;

7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 6 ir 7 punktuose nurodytus reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

 1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus viešajai įstaigai „Klaipėdos butai“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėse dienos, t. y. iki 2020 m. sausio 20 d.

 1. Įstaigos kontaktinis asmuo, atsakingas už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Regina Juodkojienė, el.p.  info@klaipedosbutai.lt

 1. Kita informacija:

Atranką inicijuojantis subjektas (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija) prieš skiriant kandidatą į Įstaigos  valdybos nario pareigas, turi teisę kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją.

 

PRIEDAI:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams