Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas SVV ir investicijų skatinimo programos dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo ir investicijų skatinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30  sprendimu Nr. T2-66

Paraiškos priimamos iki š. m. gruodžio 23 dienos.

Paraiškas (rekomendacinė paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti viešieji juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, asociacijos, išskyrus valstybės ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams:

  1. Finansavimas skiriamas subjektams, atitinkantiems šiuos reikalavimus:

1.1. ne mažiau kaip 5 proc. Programos įgyvendinimui reikalingų lėšų subjektas turi gauti iš kitų finansavimo šaltinių. Programos bendrasis finansavimas pagrindžiamas oficialiais raštais, sutartimis ar kitais panašaus pobūdžio dokumentais (Aprašo 6.1. papunktis);

1.2. per pastaruosius 3 metus subjektas yra įgyvendinęs ne mažiau kaip 3 projektus pagal Aprašo 14 punkte nurodytas veiklas, ne mažiau kaip vienas šių projektų buvo ar yra finansuojamas ES fondų ar teritorinio bendradarbiavimo lėšomis.

  1. Pateiktos programos paraišką turi sudaryti šios dalys:

2.1. programos tikslai, uždaviniai;

2.2. informacija apie numatomus programos įgyvendinimo rezultatus;

2.3. informacija apie projekto įgyvendinimo trukmę;

2.4. informacija apie turimus resursus (žmogiškuosius – personalo patirtis, kompetencija; materialinius – patalpos, įranga ir kt.);

2.5. programos sąmata;

2.6. programos finansavimo šaltiniai;

2.7. subjekto veiklos pristatymas (patirtis įgyvendinant kitas panašaus pobūdžio ir biudžeto programas, kiti pasiekimai).

  1. Projekto trukmė negali būti ilgesnė nei 3 (treji) metai.
  2. Paraiškoje pateikdamas finansuojamos veiklos pagrindimą, subjektas turi nurodyti atitinkamus veiklos prioritetus ir rodiklius pagal šią lentelę (Aprašo 14 punktas).
  3. Prie paraiškos turi būti pridedami šie dokumentai: juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija (jei paraiška teikiama pirmą kartą), įstatų arba nuostatų kopija (jei paraiška teikiama pirmą kartą), pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad paraišką pateikęs subjektas neturi neįvykdytų mokestinių įsipareigojimų.
  4. Vienas subjektas gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

  1. Tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, finansinės paramos priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas). Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  2. Naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.
  • Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kilus klausimams dėl SVV ir investicijų skatinimo programos dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkurso konsultuoja: Gabrielė Martusevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 (46) 39 60 14, el. p. gabriele.martuseviciene@klaipeda.lt.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams