Pradžia
Lt En

PASKATA PRITRAUKTI AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTUS

Paskata teikiama vadovaujantis Klaipėdos miesto 2021 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimu Nr. T2-285 „Dėl paskatos pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Klaipėdos miesto savivaldybę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau - Aprašas) (Aprašas)

KAS GALI TEIKTI

Pagal Aprašą paskatos gali prašyti fizinis asmuo (toliau – pareiškėjas), atitinkantis Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus, ir „Klaipėda ID“ pateikęs tikslinės paskatos paraišką (toliau – paskatos paraiška), kuri atitinka Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus. Paskatos paraiškos forma.

PASKATOS SĄLYGOS

Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra:

  • gyvenamojo būsto Klaipėdos mieste nuomos išlaidos (iki 80 procentų tinkamų finansuoti pareiškėjo išlaidų, bet ne daugiau nei 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų))
  • lietuvių kalbos kursų užsienio šalių piliečiams išlaidos (ne daugiau nei 400 Eur (keturi šimtai eurų)

Pareiškėjas turi atitikti  Apraše numatytus reikalavimus:

 • Pareiškėjas per paskutinius 12 mėn. nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Klaipėdoje.
 • Pareiškėjas turi turėti neterminuotą arba ne trumpesnę nei 12 mėnesių darbo sutartį su Savivaldybės teritorijoje registruota įmone.
 • Pareiškėjo pateiktoje darbo sutartyje nurodyta darbo pareigybė yra Aprašo 1 priede.(Sąrašas)

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos, Klaipėdos miesto savivalybės administracijai. Terminas gali būti pakeistas ir sutrumpintas, panaudojus visas paskatai skirtas lėšas.

Dėl paraiškų teikimo ir konsultacijų kreiptis į Ekonominės plėtros grupės vadovę Jūratę Sokolovą, tel.: 8 46 39 6014, el. p.: jurate.sokolova@klaipeda.lt

Daugiau informacijos rasite čia: https://klaipedaid.lt/lt/gyvenimui/paskata-talentams/.

PASKATA ORGANIZUOTI KONFERENCINIO TURIZMO RENGINIUS

Paskata teikiama vadovaujantis Klaipėdos miesto  2023 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimu Nr. T2-102  „Dėl paskatos organizuoti konferencinio turizmo renginius Klaipėdos miesto savivaldybėje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau- Aprašas) (Aprašas

KAS GALI TEIKTI

Pagal Aprašą  paskatos gali prašyti Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (toliau – pareiškėjas), atitinkantis Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus, ir pateikęs tikslinės paskatos verslui paraišką (toliau – paskatos paraiška), kuri atitinka Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus. Paskatos paraiškos forma.

PASKATOS SĄLYGOS

Pareiškėjas turi atitikti Apraše numatytus reikalavimus:

 • Pareiškėjas veiklą vykdo ne trumpiau nei 1 metus;
 • Renginys turi vykti ne trumpiau nei 2 dienas ( tarp rugsėjo 1 d.–birželio 1 d.);
 • Planuojamas konferencijos dalyvių skaičius ne mažiau kaip 100 dalyvių iš jų 25 proc. užsienio šalių dalyviai.
 • Didžiausia galima pagal Aprašo 6 punktą remiamos veiklos finansuojamoji dalis – iki 50 procentų tinkamų finansuoti pareiškėjo išlaidų, bet ne daugiau nei 5 000 Eur.
 • Paraiškos teikiamos likus ne  mažiau 50 d. iki renginio datos.

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų  gruodžio 1 dienos, Klaipėdos miesto savivalybės administracijai. Terminas gali būti pakeistas ir sutrumpintas, panaudojus visas paskatai skirtas lėšas.

Dėl paraiškų teikimo ir konsultacijų kreiptis į Ekonominės plėtros grupės vadovę Jūratę Sokolovą, tel.: 8 46 39 6014 , el. p.: jurate.sokolova@klaipeda.lt

Daugiau informacijos rasite čia: https://klaipedatravel.lt/kita/paskata-konferenciniam-turizmui/.

 

PASKATA NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMUI

Paskata teikiama vadovaujantis Klaipėdos miesto 2021 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T2-275  „Dėl paskatos naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos miesto savivaldybėje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau- Aprašas)  (Aprašas)

KAS GALI TEIKTI

Paskatos paraiškos forma. Pagal Aprašą remiamos pareiškėjo veiklos, kai jis investuoja į naujų darbo vietų sukūrimą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Naujos darbo vietos turi būti kuriamos paslaugų centruose arba informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) paslaugų sektoriaus įmonėse, o atitinkamų metų vidutinis darbo užmokestis darbuotojams turi būti ne mažesnis kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamas savivaldybės, kurioje investuojama, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

PASKATOS SĄLYGOS

Pareiškėjas turi atitikti Apraše numatytus reikalavimus:

 • Pareiškėjas vykdo veiklą ne trumpiau nei 1 metus.
 • Maksimalus vienos paskatos finansavimas ne daugiau 36 000 Eur.
 • Pareiškėjas atitinka nereikšmingos (de minimis) pagalbos skyrimo sąlygas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje.

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos, Klaipėdos miesto savivalybės administracijai. Terminas gali būti pakeistas ir sutrumpintas, panaudojus visas paskatai skirtas lėšas.

Dėl paraiškų teikimo ir konsultacijų kreiptis į Ekonominės plėtros grupės vadovę Jūratę Sokolovą, tel.: 8 46 39 6014, el. p.: jurate.sokolova@klaipeda.lt

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Verslo projektų dalinio finansavimo konkursas

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

KAS GALI TEIKTI

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Klaipėdos miesto savivaldybėje įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama dalinio finansavimo projektų konkursų sąlygų apraše (aprašas).

PROJEKTŲ SĄLYGOS

Prioritetas teikiamas projektams, kuriais siekiama bendradarbiavimo pagrindu (kai projektą įgyvendins daugiau nei vienas SVV subjektas) įgyvendinti inovatyvias idėjas (projektų vertinimo kriterijai).

Verslo projektui, reprezentuojančiam Klaipėdos miestą skiriama iki 80 proc. bendros projekto vertės, bet ne daugiau kaip 15 000,00 Eur.

FINANSAVIMO KRYPTYS

 1. Rinkos veiklos plėtra (turimos rinkos plėtra įtraukiant naujus segmentus);
 2. Paslaugų teikimo būdų plėtra;
 3. Investicijos į inovacijas (automatizavimas, procesų skaitmenizavimas, naujosios technologijos ir pan.);
 4. Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas SVV subjektų bendradarbiavimo pagrindu, turintis tęstinį pobūdį ir verslą skatinantį poveikį daugumai toje erdvėje ir aplink ją esančių verslo subjektų.

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paskelbus kvietimą, paraiškos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų (aprašo 14 punktas). Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kilus klausimams konsultuoja: Jūratė Sokolova, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vadovė, tel. (8 46) 39 60 14, el. p. jurate.sokolova@klaipeda.lt

 

Patirtų išlaidų kompensavimo konkursas

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimu Nr. T2-224).

KAS GALI TEIKTI

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti smulkiojo arba vidutinio verslo statusą turintys juridiniai arba fiziniai asmenys. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams pateikiama išlaidų kompensavimo projektų finansavimo sąlygų apraše (aprašas).

PROJEKTŲ SĄLYGOS

Finansuojamos smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų paraiškos dėl patirtų išlaidų per pastaruosius 12 mėnesių, pateikus pagrindžiančius dokumentus. Paraiškos vertinamos vadovaujantis patvirtintais kriterijais (paraiškų vertinimo kriterijai).

 1. SVV subjektui kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 400,00 Eur metinio narystės mokesčio išlaidų Klaipėdos miesto asocijuotose verslo struktūrose;

 2. SVV subjektui kompensuojama 50 proc., bet ne daugiau kaip 1500 Eur komercinės paskirties nekilnojamojo turto (išskyrus sandėliavimo) arba darbo vietos Klaipėdos mieste nuomos mokesčio išlaidų (veikla vykdoma pagal EVRK kodus);

 3. SVV subjektui kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur išradimų patentavimo ir dizaino registravimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu išlaidų;

 4. SVV subjektui kompensuojama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1500,00 Eur patirtų išlaidų dalyvaujant mugėse Lietuvoje.

KUR IR KAIP KREIPTIS

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų (aprašo 13 punktas). Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kilus klausimams konsultuoja: Jūratė Sokolova, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vadovė, tel. (8 46) 39 60 14,
el. p. jurate.sokolova@klaipeda.lt arba el. p. verslas@klaipeda.lt 

 

Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

KAS GALI TEIKTI

Prašymus suteikti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas gali teikti asmenys, vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais,taip pat vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, skatinančią turizmą vadovaujantis šiais aprašais:

Lengvatų teikimo asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais, tvarkos aprašas

Lengvatų teikimo asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, skatinančią turizmą, tvarkos aprašas

Lengvatų teikimo asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto istorinėse dalyse kompleksinį pastatų fasadų ar stogų tvarkymą arba įrengusiems mažosios architektūros ar puošybos elementus, tvarkos aprašas

KUR IR KAIP KREIPTIS

Prašymai teikiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai: dokumentai@klaipeda.lt

Dėl priemonės konsultuoja Tadas Kirstukas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 46) 39 60 22, el. p. tadas.kirstukas@klaipeda.lt

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content