Pradžia
Lt En

Rekomendacijos daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojams dėl neregistruotų inžinerinių statinių, esančių daugiabučių kiemuose, teisinės registracijos

Siekiant įregistruoti jau esamus daugiabučių namų kiemuose inžinerinius statinius, siūlome vadovautis žemiau išdėstytomis rekomendacijomis:

Prieš atliekant statinių teisinę registraciją būtina susitvarkyti žemės sklypo dokumentus. Sklypas turėtų būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 punkto 5 dalimi bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas. Tuo tikslu gyvenamųjų namų administratoriams ar bendrijų pirmininkams reiktų pravesti visuotinius susirinkimus su daugiabučių namų ir kitų pastatų (patalpų) bendraturčiais. Protokole turėtų būti išsakyta nuomonė dėl žemės sklypo – daugiabučių namų savininkai jį galėtų įsigyti bendrosios dalinės nuosavybės teise arba išsinuomoti (žemės nuomos sutartyje numatant tikslą naudoti suformuotą žemės sklypą statinių statybai (rekonstravimui) ir (ar) eksploatavimui) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.260 patvirtintomis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis. .

Sudarius žemės nuomos sutartį: reikia įregistruoti sklypą, atlikti geodezinius matavimus, parengti sklypo planus, kuriuose būtų parodytos teritorijos ribos, priklausančios konkrečiam pastatui, požeminių komunikacijų trąsos, nustatyti servitutai ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.

Žemės sklypų planų su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje organizatorius yra asmuo, pageidaujantis pirkti ar išsinuomoti valstybinės žemės sklypą. Jis savo lėšomis dengia sklypo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidas.

Daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai ar bendrijos turėtų patikslinti bendrojo naudojimo objektų tvarkos aprašus namams ar jų grupėms dėl bendrojo naudojimo žemės sklypų naudojimosi tvarkos ir priežiūros.

Siekiant suformuotuose žemės sklypuose įregistruoti inžinerinius statinius, juos reiktų formuoti kaip I ar II grupės nesudėtingus statinius. Tokiems statiniams įregistruoti Nekilnojamojo turto registre reikalinga:

  • gauti žemės sklypo valdytojo (nacionalinės žemės tarnybos) sutikimą ar susitarimą (Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalies 6 punktas) arba pateikti žemės nuomos sutartį;
  • parengti tokio statinio (-ių) supaprastintą statybos projektą.
  • gauti Savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą inžinerinių statinių statybai.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedu rašytinis pritarimas statybos projektui privalomas – statant I grupės nesudėtingą statinį kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje; statant II grupės nesudėtingą statinį mieste. Tam, kad gauti rašytinį pritarimą, vadovaujantis aukščiau minėto STR 6 punktu, savivaldybės administracijai naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema ,,Infostatyba“ pateikiamas prašymas ir jį lydintys dokumentai (STR 3 priedas) inžinerinių statinių statybai.

Pateikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą su deklaracijos formoje (STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas) nurodytais dokumentais, užregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.

Visas išlaidas, susijusias su aukščiau išvardintais darbais (veiksmais), apmoka statytojas (užsakovas).

Visi kiti daiktai, kurie nėra statiniai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 2 dalį (pvz. vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įranga, poilsiui skirti įrenginiai – suoliukai, stalai, rūbų džiovyklos, aplinkos tvarkymo elementai, kelio užtvarai ir pan.), susitvarkius žemės sklypo dokumentus, gali būti įrašomi į namo bendrojo naudojimosi objektų tvarkos aprašą.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content