Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas

2018-10-15

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyrius kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui 2019 m.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis naujai patvirtintu Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-220.) 

Esminiai naujai patvirtinto tvarkos aprašo pokyčiai:

 • nustatyta maksimali iš savivaldybė biudžeto lėšų galima vienam srities projektui skirti suma – ne daugiau kaip 20 000 eurų;
 • patikslinta ataskaitų teikimo, tikrinimo bei tvirtinimo tvarka, sutarčių sudarymo, vykdymo ir priežiūros tvarka;
 • numatyta galimybė paraiškas ir ataskaitas teikti naudojantis E.Pristatymo sistema.

 

 

2019 M. KONKURSUI PRIIMAMI ŠIŲ SRIČIŲ PROJEKTAI

Sričių projektai:

 • Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas;
 • Scenos menai: muzika, teatras, šokis, cirkas ir kt;
 • Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra;
 • Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida;
 • Jūrinė kultūra ir edukacija;
 • Bendruomeniškumą skatinantys projektai;
 • Kultūros edukacija;
 • Menininkų rezidencijos.

Srities projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

Paraiškas konkursams teikti gali: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partneriais).

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

 • tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas, paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
 • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema) Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos priimamos iki š. m. lapkričio 12 dienos.

PASTABA: Dėl techninių korekcijų finansavimo sąlygose srities „Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas“ paraiškos priimamos iki lapkričio 20 d.

Kilus klausimams dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (46) 39 61 71, el. p. egle.deltuvaite@klaipeda.lt

Kristina Skiotytė-Radienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (46) 39 61 73, el. p. kristina.skiotyte@klaipeda.lt.

 

Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sričių projektų finansavimo sąlygos:

Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sričių prioritetų sąrašas

Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Sričių projektų paraiškos forma

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading