Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje, detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 71 HA TERITORIJOS TARP JŪREIVIŲ G., POILSIO G., STRĖVOS G. TĘSINIO, MITUVOS G., ŽALGIRIO G., KALNUPĖS G., NIDOS G. IR RAMBYNO G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. AD1-2985

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2013 m. lapkričio 19 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-2915:

1. Tvirtinu apie 71 ha teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje, detalųjį planą, pridedami detaliojo plano sprendiniai (iš viso pridedami 105 lapai) – aiškinamasis raštas (52 lapai), daugiabučių namų tipologizacijos brėžinys (1 lapas) ir teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys – lapų išdėstymo schema (1 lapas):

1.1. Kvartalas tarp Strėvos g., Minijos g. ir Sulupės g. (5 lapai);

1.2. Kvartalas tarp Sulupės g., Minijos g., Naikupės g. ir Žalgirio g. (6 lapai);

1.3. Kvartalas tarp Naikupės g., Minijos g., Kalnupės g. ir Žalgirio g. (8 lapai);

1.4. Kvartalas tarp Strėvos g. tęsinio, Nidos g., Sulupės g. ir Minijos g. (4 lapai);

1.5. Kvartalas tarp Sulupės g., Nidos g., Naikupės g. ir Minijos g. (6 lapai);

1.6. Kvartalas tarp Strėvos g. tęsinio, Nidos g. ir Naikupės g. (6 lapai);

1.7. Kvartalas tarp Naikupės g., Nidos g., Kalnupės g. ir Minijos g. (5 lapai);

1.8. Kvartalų grupė tarp Naikupės g., Poilsio g., Kalnupės g. ir Nidos g. (6 lapai);

1.9. Kvartalų grupė tarp Kalnupės g., Poilsio g., Jūreivių g. ir Nidos g. (5 lapai).

2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie jo patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

 

Savivaldybės administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

 

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Priedas 3-2

Priedas 4

Priedas 4-2

Priedas 5

Priedas 5-2

Priedas 6

Priedas 6-2

Priedas 7

Priedas 7-2

Priedas 8

Priedas 8-2

Priedas 9

Priedas 9-2

Priedas 10

Priedas 10-2

Priedas 11

Priedas 11-2

Priedas 12

 

**********

Informuojame apie parengtą „Teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje“ detalųjį planą ir  sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. AD1-1938).

Planuojamos teritorijos adresas – teritorija tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt/ Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, Klaipėda tel. (8 46) 31 14 61, el. paštas margaritar@takas.lt.

Planavimo tikslai: planuojamoje teritorijoje suformuoti esamų pastatų sklypų ribas, suformuoti naujus žemės sklypus, bendro naudojimo, visuomenės poreikiams reikalingus žemės sklypus, suformuoti sklypus prie švietimo, visuomeninių ir kitų objektų, vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikšteles; išnagrinėti galimybę statyti naujus sporto, švietimo, visuomenės poreikiams būtinus statinius, priestatus; nustatyti užstatymo tipą, teritorijos tvarkymo reglamentus; išnagrinėti infrastruktūros plėtros sąlygas; pagerinti susisiekimo infrastruktūrą.

Planavimo procesas: Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari planavimo proceso pabaiga– 2013 m. IV ketv. Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. liepos 22 d. iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. rugpjūčio 20 d. 11 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos III aukšte, posėdžių salėje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

********** 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos projektas“ 2013 m. gegužės 13 d. prašymą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2013-06-27 sprendimu Nr. T2-147 nusprendė patvirtinti Teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos 1 variantą (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas).

********** 

Informuojame, kad Teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcija yra parengta. Parengti du alternatyvūs variantai, kurie teikiami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai patvirtinti. Tarybos sprendimų projektai yra skelbiami: /lit/TARYBOS-SPRENDIMU-PROJEKTAI-UZREGISTRUOTI-2013-M-BIRZELIO-MENESI/2232

Brėžiniai yra iškabinti viešam susipažinimui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, Liepų g. 11, pirmame aukšte, hole. Ekspozicijos laikas: nuo 2013-06-13 iki 2013-06-28.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

 **********

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie2013 m. gegužės 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1197 priimtą sprendimą nevykdyti teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsiog., Strėvosg.tęsinio, Mintuvosg., Žalgiriog., Kalnupėsg., Nidosg.ir Rambynog.detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (846) 39 60 08, el. paštas administracija@klaipeda.lt.

**********

2013 m. birželio 6 d. 15:00 Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdyje bus svarstoma Teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcija.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, plano rengėjas - UAB "Klaipėdos projektas".

Posėdžio vieta: Daržų g. 10/ Bažnyčių g. 4, Klaipėda (III aukštas).

Nuoroda: http://www.architektams.lt/ekspertu-taryba/kvieciama-ekspertu-taryba-2013-06-06-15-00/

**********

Vadovaujantis visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos  sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo (patvirtinto LR aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr. D1-445) 9 punktu, informuojame apie2013 m. gegužės 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1197 priimtą sprendimą nevykdyti teritorijos tarp Jūreiviųg., Poilsiog., Strėvosg.tęsinio, Mintuvosg., Žalgiriog., Kalnupėsg., Nidosg.ir Rambynog.detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepųg.11, LT-91502 Klaipėda, tel. (846) 39 60 08, el. paštas administracija@klaipeda.lt.

**********

Informuojame, kad detaliojo plano koncepcijos variantai yra iškabinti viešam susipažinimui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, Liepų g. 11, pirmame aukšte, hole. Ekspozicijos laikas: nuo 2013-04-23 iki 2013-04-30. 2013-04-25 17 val. plano rengėjo UAB „Klaipėdos projektas“ patalpose vyks koncepcijos variantų- konkursinių darbų viešas aptarimas.

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir Rambyno g., Klaipėdoje, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo tikslas – planuojamoje teritorijoje suformuoti esamų pastatų sklypų ribas, suformuoti naujus žemės sklypus, bendro naudojimo, visuomenės poreikiams reikalingus žemės sklypus, suformuoti sklypus prie švietimo, visuomeninių ir kitų objektų, vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikšteles; išnagrinėti galimybę statyti naujus sporto, švietimo, visuomenės poreikiams būtinus statinius, priestatus; nustatyti užstatymo tipą, teritorijos tvarkymo reglamentus; išnagrinėti infrastruktūros plėtros sąlygas; pagerinti susisiekimo infrastruktūrą.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 61 60.  Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt . – Teritorijų planavimas, detalieji planai - Teritorinio planavimo dokumentų rengimas II etapas.

Plano rengėjas -  UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, Klaipėda tel. (8 46) 31 14 61.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams