Pradžia
Lt En De Ru

Apie 34 ha teritorijos Giruliuose detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS


ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO NR. AD1-2228 „DĖL APIE 34 HA TERITORIJOS GIRULIUOSE, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. rugsėjis 28 d. Nr. AD1-2837

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

pakeičiu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. AD1-2228 „Dėl apie 34 ha teritorijos Giruliuose, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Nustatau, kad:

2.1. šiuo įsakymu tvirtinamo detaliojo plano sprendiniai keičia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-177 patvirtinto Girulių detaliojo plano sprendinius toje dalyje, kurią apima šiuo sprendimu tvirtinami detaliojo plano teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai;

2.2. patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

**********

Patikslinta valstybinės reikšmės miškų plotų schema 2015 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 886 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“.

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 34 HA TERITORIJOS GIRULIUOSE, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. liepos 24 d. Nr. AD1-2228

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2014 m. rugpjūčio 28 d. patikrinimo aktą Nr.TP1-1888:

  1. Tvirtinu apie 34 ha teritorijos Giruliuose, Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – pagrindinis brėžinys, galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schema, aiškinamasis raštas, iš viso 11 lapų).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
  3. Sustabdau įsakymo įsigaliojimą iki tol, kol Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka bus patikslintos valstybinės reikšmės miškų plotų schemos.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

 

Galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schema

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

 **********

Informuojame, kad yra pratęsiamas apie 34 hateritorijos Giruliuose detaliojo plano ekspozicijos laikas. Primename, kad pagal pateiktus, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos 2013-04-19, pasiūlymus yra patikslinti detaliojo plano sprendiniai.

Planavimo tikslai – suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą, nustatyti sklypus ir miško plotus, kur tikslinga keisti žemės naudojimo paskirtį, visuomenės poreikiams paimamus plotus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”Neoforma“, Baltijos pr. 123–45, Klaipėda, tel. (8 46) 40 09 36, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt

Su patikslintais detaliojo plano sprendiniais galite susipažinti nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. iki 2013 m. rugpjūčio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 1 aukšte esančiame stende bei internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai. Papildomas viešas susirinkimas numatomas 2013 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val., Klaipėdos miesto savivaldybėje, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

 ********** 

Informuojame, kad pagal pateiktus, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos 2013-04-19, pasiūlymus yra patikslinti apie34 hateritorijos Giruliuose detaliojo plano sprendiniai.

Planavimo tikslai – suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą, nustatyti sklypus ir miško plotus, kur tikslinga keisti žemės naudojimo paskirtį, visuomenės poreikiams paimamus plotus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”Neoforma“, Baltijos pr. 123–45, Klaipėda, tel. (8 46) 40 09 36, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt

Su patikslintais detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo2013 m. liepos 29 d. iki2013 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 1 aukšte esančiame stende bei internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-274 patvirtinta apie34 hateritorijos Giruliuose, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcija. Susipažinti su minėta koncepcija galima planavimo organizatoriaus patalpose žemiau nurodytu adresu.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu Nr. AD1-2040 nustatyta, kad detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į planavimo organizatorių žemiau nurodytu adresu.

Informuojame, kad parengtas apie 34 hateritorijos Giruliuose detalusis planas.

Planavimo tikslai – suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą, nustatyti sklypus ir miško plotus, kur tikslinga keisti žemės naudojimo paskirtį, visuomenės poreikiams paimamus plotus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai - Teritorinio planavimo dokumentų rengimas I etapas.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”Neoforma“, Baltijos pr. 123–45, Klaipėda, tel. (8 46) 40 09 36, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo2013 m. kovo 20 d. iki2013 m. balandžio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo2013 m. balandžio 4 d. iki2013 m. balandžio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje (eksponuojama bus 1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas numatomas2013 m. balandžio 19 d. 10.00 val., Klaipėdos miesto savivaldybėje, III aukšte didžiojoje salėje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. 

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos Pagrindinis brėžinys (sprendimo projektas)

Koncepcijos aiškinamasis raštas (sprendimo projektas)

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 34 ha teritorijos Giruliuose detalusis planas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. AD1-1110 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ nusprendė pradėti rengti teritorijos Giruliuose detalųjį planą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AD1-2115 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo užduotis, o 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. AD1-1448 patvirtinta planavimo darbų programa (pridedama susipažinti).

Planavimo tikslai – suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą, nustatyti sklypus ir miško plotus, kur tikslinga keisti žemės naudojimo paskirtį, visuomenės poreikiams paimamus plotus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. pabaigos. Planavimo procesas, visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8~46) 396066, el. paštas: raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt, interneto tinklalapis – www.klaipėda.lt.

Detaliojo plano rengėjas - UAB ”Neoforma“, Baltijos pr. 123/ Minijos g. 123–45, Klaipėda, tel. (8~46) 400936, el. paštas: info@neoforma.lt, interneto tinklalapis – www.neoforma.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

Įsakymas dėl poveikio aplinkai vertinimo

**********

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content