Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Buvusių karinių objektų Smiltynės detalusis planas (6 ha)

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE (APIE 6 HA), KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. balandžio 24 d. Nr. AD1-1143

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. balandžio 16 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-505:

  1. Tvirtinu teritorijos Smiltynėje (apie 6 ha), Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys ir aiškinamasis raštas, iš viso 21 lapas).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Nijolė Laužikienė

 

Priedas Nr. 1 (Aiškinamasis raštas)

Priedas Nr. 2 (Brėžinys)

**********

Informuojame apie parengtą teritorijos Smiltynėje (apie 6 ha), Klaipėdoje detalųjį planą.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus2012 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. AD1-2540 dėl detaliojo plano rengimo, 2013 m. lapkričio  29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3004 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa.

Planavimo tikslas: nustatyti buvusių karinių objektų pritaikymo ar rekreacijos objektų atkūrimo reglamentus ir teritorijos tvarkymo režimą, nustatyti susisiekimo ir infrastruktūros koridorius, suformuoti žemės sklypus ir išnagrinėti galimybes paplūdimius aptarnaujančių ar atkuriamų objektų, sanitarinių mazgų statybai.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2199).

Planų rengėjas: UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, 91243, Klaipėda, tel. 8-46 31 14 61, el. paštas: margaritar@takas.lt.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo terminai:2013 m. –2014 m.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. sausio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2015 m. sausio 8 d. iki 2015 m. sausio 23 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. sausio 23 d. 14 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

**********

Patvirtinta teritorijos Smiltynėje (apie 6 ha), Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos projektas“ 2014 m. rugsėjo 29 d. prašymą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-251 nusprendė patvirtinti teritorijos Smiltynėje (apie 6 ha), Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas). Su kuria galite susipažinti internetiniame puslapyje (/lit/IMG/2199) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje Liepų g. 11. 

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos pagrindinis brėžinys

Koncepcijos aiškinamasis raštas

 **********

Informuojame dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame, kad 2014 m. spalio 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3004 priimtas sprendimas, kuriuo teritorijos Smiltynėje (apie 6 ha), Klaipėdoje, detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas .

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 61 57, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Įsakymas dėl teritorijos Smiltynėje (apie 6 ha), Klaipėdoje, detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimo

 **********

Informuojame, kad yra pradedamas rengti apie 6 ha buvusių karinių objektų teritorijų Smiltynėje, detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. AD1-2540 dėl detaliojo plano rengimo, 2013 m. lapkričio 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3004 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa (susipažinti galite: internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt (/lit/IMG/2199/1), bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje, Liepų g. 11).

Planavimo tikslas: nustatyti buvusių karinių objektų pritaikymo ar rekreacijos objektų atkūrimo reglamentus ir teritorijos tvarkymo režimą, nustatyti susisiekimo ir infrastruktūros koridorius, suformuoti žemės sklypus ir išnagrinėti galimybes paplūdimius aptarnaujančių ar atkuriamų objektų, sanitarinių mazgų statybai.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt . Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2199/1).

Planų rengėjas: UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, 91243, Klaipėda, tel. 8-46 311461, el. paštas: margaritar@takas.lt .

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo terminai:2013 m. –2014 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. Apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimą/neatlikimą bus skelbiama papildomai.

Planavimo darbų programa

 **********

Informacinis pranešimas apie eilės nustatymą, laimėjusius pasiūlymus ir sutarties sudarymą dėl buvusių karinių objektų pajūryje pritaikymo rekreacinėms reikmėms, Klaipėdoje, detaliųjų planų parengimo projektų, kurių pagrindu bus rengiami detalieji planai.

Pasiūlymų tiekėjai pasiskirstė taip:

1 eilėje – projektas „Karas baigėsi“ (UAB „Klaipėdos projektas“) surinko - 54,2 balo,

2 eilėje – projektas „Pridėtinė realybė“ (VšĮ „Baltijos rekreacinių sistemų modeliavimo institutas“) surinko - 47 balai,

3 eilėje – projektas „Expo“ (UAB „Klaipėdos komprojektas“) surinko - 30,9 balo,

4 eilėje – projektas „Spalvota karo kelio atkarpa“ (UAB „TAEM Urbanistai“) surinko - 24,8 balo,

5 eilėje – projektas „II-ojo pasaulinio karo takais Smiltynėje“ (UAB „Dujų sfera“) surinko - 19,4 balo.

Projekto konkurso pirmos ir antros vietos laimėtojai bus kviečiami į neskelbiamas derybas dėl buvusių karinių objektų pajūryje pritaikymo rekreacinėms reikmėms, Klaipėdoje, detaliųjų planų parengimo. Neskelbiamos derybos bus vykdomos LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

**********

PROJEKTO KONKURSO DARBŲ VIEŠAS APTARIMAS

Informuojame, kad vyksta Buvusių karinių objektų teritorijų pajūryje (apie 6 ha ir 10 ha teritorijos Smiltynėje) pritaikymo rekreacinėms reikmėms detaliųjų planų parengimo projektai, kurių pagrindu bus rengiami detalieji planai, atviras projekto konkursas. Projekto konkursui nustatytu laiku (iki 2013-09-16 9:00) darbus pateikė penki konkurso dalyviai. Konkurso vertinimo komisijos, sudarytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2013-07-01 įsakymu Nr. AD1-1662, vardu ir vadovaujantis Komisijos darbo reglamento 8.3. bei 9.4. punktais, surengta vieša darbų ekspozicija ir numatomas viešas darbų aptarimas.

EKSPOZICIJA - LASKAO patalpose, Daržų 10 / Bažnyčių 4, Klaipėda, nuo 2013.09.26 iki 2013.10.11 darbo dienomis nuo 10 val. iki 17 val.

VIEŠAS APTARIMAS - ten pat 2013.10.03 15 val.

Visus, besidominčius planuojamos teritorijos plėtros vizijomis, kviečiame susipažinti su projektais ir dalyvauti viešame aptarime.

Komisijos posėdis, kuriame bus vertinami pateikti darbai, įvyks vėliau. Pasibaigus viešo pirkimo procedūrai ir nustačius geriausią projektą, apie tai bus pranešta atskirai.

Projekto konkursui pateikti darbai:

PRIDĖTINĖ REALYBĖ

aiškinamasis raštas brėžinys1 brėžinys2

KARAS BAIGĖSI

aiškinamasis raštas brėžinys

II-OJO PASAULINIO KARO TAKAIS SMILTYNĖJE

aiškinamasis raštas brėžinys1 brėžinys2

EXPO

aiškinamasis raštas brėžinys1 brėžinys2 brėžinys3

SPALVOTA KARO KELIO ATKARPA

aiškinamasis raštas brėžinys1 brėžinys2 brėžinys3 brėžinys4

* * *

2013-06-26 paskelbtas Buvusių karinių objektų teritorijų pajūryje (apie 6 ha ir 10 ha teritorijos Smiltynėje) pritaikymo rekreacinėms reikmėms detaliųjų planų parengimo projektai, kurių pagrindu bus rengiami detalieji planai, atviras projekto konkursas.

Informacija: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=141276&PP=notices.asp&B=PPO&PS=1

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymas dėl projekto konkurso komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vykdanti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas, II etapas“, pradeda buvusių karinių objektų Smiltynės pajūryje teritorijos - pritaikymo rekreacinėms reikmėms (2 vnt.) detaliuosius planus. Detaliųjų planų rengimas finansuojamas Europos socialinio fondo (85%) bei Savivaldybės biudžeto (15%) lėšomis. Šių planų rengėjai bus parinkti atviro projekto konkurso būdu. Projekto konkursas bus vykdomas kaip detaliojo plano rengimo paslaugos pirkimo dalis, kai nustačius geriausią planą (projektą), konkurso laimėtojas bus kviečiamas dalyvauti neskelbiamose derybose dėl detaliojo plano parengimo.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planuojamai teritorijai taikomų teritorijų planavimo dokumentų ištraukos

http://www.architektams.lt/naujienos/buvusiu-kariniu-objektu-smiltynes-pajuryje-teritorijos-detaliuju-planu-aptarimas/

Planuojamų teritorijų Projekto konkursų aptarimo LASKAO protokolas

Buvusių karinių objektų Klaipėdos pajūryje pritaikymo galimybių studija: I dalis- Esamos būklės analizė; II dalis- Apklausa; III dalis- Seminaro (konferencijos) informacija; IV dalis- Grafinė dalis; V dalis-Pasiūlymai pritaikymui.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams