Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje detalusis planas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

  ĮSAKYMAS

DĖL MEDELYNO GYVENAMOJO RAJONO, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. birželio 17 d.Nr. AD1-1798

 Klaipėda

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. gegužės 27 d. patikrinimo aktą Nr.TP1-670:

  1. Tvirtinu Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje,detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys, suvestinis inžinerinių tinklų planas ir aiškinamasis raštas, iš viso – 29 lapai).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

 Savivaldybės administracijos direktorius                                                                                                                    Saulius Budinas

 

Sprendiniai 

 **********

Informuojame apie parengtą Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detalųjį planą.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. AD1-531 nusprendė pradėti rengti Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detalųjį planą. 2013 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3246 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa.

Pažymime, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T2-188 patvirtino Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją.

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2223 ).

Plano rengėjas: UAB „Projus“, Minijos g. 157-118, 91246, Klaipėda, tel. 8 698 71393, el. paštas projus@projus.lt.

Planavimo procesas: detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2015 m. kovo 16 d. iki 2015 m. balandžio 14 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda. Nuo 2015 m. kovo 30 d. iki 2015 m. balandžio 14 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Informacija apie detaliojo plano sprendinius taip pat teikiama darbo dienomis plano rengėjo patalpose aukščiau minėtu adresu.

Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. balandžio 14 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. 

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžiniai

**********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Projus“ 2014 m. rugsėjo 4 d. prašymą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T2-188 nusprendė patvirtinti Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas). Su kuria galite susipažinti internetiniame puslapyje (/lit/IMG/2223) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje Liepų g. 11.

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos pagrindinis brėžinys

Koncepcijos aiškinamasis raštas

**********

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie 2014 m. rugpjūčio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2538 priimtą sprendimą nevykdyti Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (846) 39 61 57, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

**********

2014 m. gegužės 9 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje įvyko jau trečiasis viešas susirinkimas-diskusija dėl Medelyno gyvenamojo rajono detaliojo plano. Su pagrindinėmis tezėmis, apibendrinančiomis susirinkime išsakytas mintis, visuomenės poreikius ir teritorijos kompleksiniam vystymui aktualius aspektus, kurie turėtų būti įvertinti tolesniuose Medelyno gyvenamojo rajono detaliojo plano rengimo etapuose galite susipažinti čia (nuoroda).

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detalusis planas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. AD1-531 nusprendė pradėti rengti Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje, detalųjį planą. 2013 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3246 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa (susipažinti galite: internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt (/lit/IMG/2223/1) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje, Liepų g. 11).

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti; suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2223/1).

Plano rengėjas: UAB „Projus“, Minijos g. 157-118, 91246 Klaipėda, tel. 8 698 71393, el. paštas projus@projus.lt.

Planavimo procesas: detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Planavimo terminai: 2013 m – 2014 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui. Apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimą/neatlikimą bus skelbiama papildomai.

Planavimo organizatorius kviečia suinteresuotą visuomenę sudalyvauti papildomame susirinkime, kurio metu bus supažindinama su projektiniais pasiūlymais, susirinkimas vyks 2014 m. gegužės 9 d. 12.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos III aukšte posėdžių salėje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

Planavimo užduotis

**********

PROJEKTO KONKURSO DARBŲ VIEŠAS APTARIMAS

 Informuojame, kad vyksta Medelyno gyvenamojo rajono Klaipėdoje detaliojo plano parengimo projekto, kurio pagrindu bus rengiamas detalusis planas, atviras projekto konkursas. Projekto konkursui nustatytu laiku (iki 2013-10-16 15:00) darbus pateikė penki konkurso dalyviai. Konkurso vertinimo komisijos, sudarytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2013-07-30 įsakymu Nr. AD1-1891, vardu ir vadovaujantis Komisijos darbo reglamento 8.3. bei 9.4. punktais, surengta vieša darbų ekspozicija ir numatomas viešas darbų aptarimas.

 EKSPOZICIJA – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose III aukšto didžiosios salės hole,  nuo 2013.10.21 iki 2013.10.31 darbo dienomis nuo 8:00 - 17:00 penktadienį iki 16:45, ketvirtadienį (2013-10-31 iki 16:00) Pietų pertrauka 12:00-12:45.

Norint apžiūrėti ekspoziciją kreipkitės tel. Nr. 8 46 219 409 Jurgita Gudelevičienė.

 VIEŠAS APTARIMAS - ten pat  2013.10.24  15 val.

 Visus, besidominčius planuojamos teritorijos plėtros vizijomis, kviečiame susipažinti su projektais ir dalyvauti viešame aptarime.

 Komisijos posėdis, kuriame bus vertinami pateikti darbai, įvyks vėliau. Pasibaigus viešo pirkimo procedūrai ir nustačius geriausią projektą, apie tai bus pranešta atskirai.

Projekto konkursui pateikti darbai:

KLAIPĖDOS AIDAS

aiškinamasis raštas brėžinys1 brėžinys2 maketo nuotrauka

ŠIAURĖS SODAS

aiškinamasis raštas brėžinys1 brėžinys2 brėžinys3 maketo nuotrauka

ŽALIAS LAPAS

aiškinamasis raštas brėžinys1 brėžinys2 brėžinys3 brėžinys4 maketo nuotrauka

K-13-1

aiškinamasis raštas brėžiniai maketo nuotrauka

MEDELYNAS 2020

aiškinamasis raštas brėžinys1 brėžinys2 brėžinys3 brėžinys4 maketo nuotrauka

**********

2013-08-23 paskelbtas Medelyno gyvenamojo rajono teritorijos Klaipėdoje detaliojo plano parengimo projekto, kurio pagrindu bus rengiamas detalusis planas, atviras projekto konkursas. Pasiūlymo pateikimo terminas (EET): 2013-10-16 15:00. 

Informacija: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=148849&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymas dėl projekto konkurso komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, vykdanti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas, II etapas“, pradeda rengti Medelyno gyvenamojo rajono, Klaipėdoje detalųjį planą. Detaliųjų planų rengimas finansuojamas Europos socialinio fondo (85%) bei Savivaldybės biudžeto (15%) lėšomis. Šių planų rengėjai bus parinkti atviro projekto konkurso būdu. Projekto konkursas bus vykdomas kaip detaliojo plano rengimo paslaugos pirkimo dalis, kai nustačius geriausią planą (projektą), konkurso laimėtojas bus kviečiamas dalyvauti neskelbiamose derybose dėl detaliojo plano parengimo.

Planuojamos teritorijos ribos

Medelyno teritorijos detaliojo plano projekto konkurso aptarimas

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams