Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, detalusis planas

 ********** 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPų Smiltynės g. 1 ir smiltynės g. 2, klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo

2013 m. gruodžio 6 d. Nr. AD1-3085

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimis, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2013 m. lapkričio 5 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-2798 ir į UAB „TAEM Urbanistai“2013-11-15 prašymą Nr. 13-2254:

1. Tvirtinu žemės sklypų Smiltynės g.1 ir Smiltynės g.2, Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo, inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sistemos, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys ir aiškinamasis raštas, iš viso pridedama 23 lapai).

2. Nustatau, kad:

2.1. šiuo sprendimu tvirtinamo detaliojo plano sprendiniai keičia Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos2008 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T2-206 „Dėl žemės sklypo Smiltynėsg.3 ir šalia esančios teritorijos detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius tos dalies, kurią apima šiuo sprendimu tvirtinamo detaliojo plano ribos;

2.2. žemės sklypų kadastro duomenys gali būti keičiami tik pakeitus Klaipėdos miesto valstybinės reikšmės miškų schemą;

2.3. patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie jo patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Priedas 4

 **********

Informuojame apie parengtą „Žemės sklypų Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. AD1-190).

Planuojamos teritorijos adresas – Smiltynės g. 1, Smiltynės g. 2, Klaipėdoje.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „TAEM Urbanistai“, buveinės adresas: Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, tel. 8 527 884 33, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt.

Planavimo tikslas: vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-101/2010 patvirtintą taikos sutartį, pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T2-206 patvirtintą žemės sklypo Smiltynės g. 3 ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą, keičiant sklypų ribas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus ir apribojimus, privalomus rengiant statinių statybos ir kitos veiklos projektus.

Informuojame, kad 2012 m. spalio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-240 patvirtinta „Žemės sklypų Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, detaliojo plano“ koncepcija. Susipažinti su patvirtinta koncepcija galima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriuje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. balandžio 16 d. iki 2013 m. gegužės 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėda. Nuo 2013 m. balandžio 30 d. iki 2013 m. gegužės 16 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. gegužės 16 d. 10 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

**********

Pranešame, kad pradedamas rengti Žemės sklypų Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2, Klaipėdoje, detalusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. AD1-190).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, inform@klaipeda.lt tel. (8–46) 39 60 80, faks. (8–46) 41 00 51 , http://www.klaipeda.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. +37052788433, faks. +37052788789, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadvoas: Audrius Dambrauskas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Smiltynės g.1 ir Smiltynės g. 2, Klaipėdoje.

Planavimo tikslas: vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-101/2010 patvirtintą taikos sutartį, pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos2008 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T2-206 patvirtintą žemės sklypo Smiltynės g. 3 ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą, keičiant sklypų ribas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus ir apribojimus, privalomus rengiant statinių statybos ir kitos veiklos projektus.

Planavimo darbų programa:

Numatomi rengimo etapai: rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia –2011 m. lapkritis, pabaiga –2012 m. balandis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams