Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g. ir Šilutės pl. detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTĖS PL., KALIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. birželio 18 d. Nr. AD1-1881

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2014 m. birželio 4 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-1261:

1. Tvirtinu apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl., Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai: brėžiniai ir aiškinamasis raštas, iš viso 19 lapų).

2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės   administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 7

Priedas Nr. 8

Priedas Nr. 9

Priedas Nr. 10

**********

Informuojame, kad pagal pateiktus, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos 2013-04-30, pasiūlymus yra patikslinti apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detaliojo plano sprendiniai.

Planavimo tikslai – suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, planuoti naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „TAEM projektų valdymas“, buveinės adresas: Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, atstovas – Vita Salapėtienė, tel. 8 527 887 53.

Informuojame, kad su patikslintais detaliojo plano sprendiniais galite susipažinti nuo 2013 m. rugpjūčio 27 d. iki 2013 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 1 aukšte esančiame stende bei internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai. Papildomas viešas susirinkimas numatomas 2013 m. rugsėjo 11 d. 10.00 val., Klaipėdos miesto savivaldybėje, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda

Sprendiniai. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys 1/3

Sprendiniai. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys2/3

Sprendiniai. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys 3/3

Sprendiniai. Aiškinamasis raštas.

 **********

Informuojame apie parengtą „Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. AD1-1110).

Planuojamos teritorijos adresas – teritorija tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai - Teritorinio planavimo dokumentų rengimas I etapas.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „TAEM projektų valdymas“, buveinės adresas: Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, atstovas – Vita Salapėtienė, tel. 8 527 887 53.

Planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, planuoti naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Planavimo procesas: Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari planavimo proceso trukmė:2011 m. II ketv. – 2013 m. III ketv. Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Informuojame, kad „Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detaliuoju planu“ dalyje sklypų numatyti esamos būklės pakeitimai: sklypų ribų korekcijos, užstatymo zonos bei ribos ir rodiklių pakeitimai (esant poreikiui numatytas esamų pastatų nugriovimas); esamų įvažiavimų rekonstrukcija (perkėlimas); galiojančių detaliųjų planų sprendinių korektūros.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2013 m. balandžio 2 d. iki 2013 m. balandžio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2013 m. balandžio 15 d. iki 2013 m. balandžio 30 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. balandžio 30 d. 11 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

**********

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-273 patvirtinta „Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detaliojo plano“ koncepcija (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. AD1-1110; 2011 m. liepos 27 d. sutartis Nr. J12-252/SKB-11-19/R). Koncepcijos rengimo stadijoje buvo parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planavimo organizatorius Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, kontaktinis asmuo – Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Teritorijų planavimo poskyrio vedėja, planavimas@klaipeda.lt, tel. (8~46) 396024.
Detaliojo plano rengėjas UAB „TAEM projektų valdymas“, buveinės adresas: Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, atstovas – Vita Salapėtienė, tel. (8~5) 278 8753.

Planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, planuoti naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Planuojamos teritorijos adresas – apie47 ha teritorija tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl.

Planavimo programa: detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari planavimo proceso trukmė:2011 m. II ketv. – 2013 m. II ketv. Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Susipažinti su patvirtinta detaliojo plano koncepcija, SPAV ataskaita, visuomenės pasiūlymais ir SPAV subjektų išvadomis galima pas planavimo organizatorių aukščiau nurodytais kontaktais bei savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt.
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

 

**********

Informuojame, kad buvo parengta „Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planuojamos teritorijos adresas - apie 47 ha teritorija tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl.

Planavimo organizatorius Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8~46) 396024, kontaktinis asmuo – Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Teritorijų planavimo poskyrio vedėjas Mantas Daukšys, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „SKB statyba“, buveinės adresas: Smolensko g. 10, 03201 Vilnius, atstovas – Vita Salapėtienė, tel. (8~5) 278 8753.

Planavimo tikslai - suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, planuoti naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Planavimo pagrindas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. AD1-1110 „Dėl detaliųjų planų rengimo“, paslaugos teikimo sutartis Nr. J12-252/SKB-11-19/R).

Planavimo procesas - Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka.

Preliminari planavimo proceso trukmė: 2011 m. II ketv. – 2013 m. I ketv.

Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis.

Su detaliojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita visuomenė gali susipažinti pas planavimo organizatorių aukščiau nurodytu adresu nuo 2012 m. rugsėjo 24 d. iki 2012 m. spalio 22 d. Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu nuo 2012 m. rugsėjo 24 d. iki 2012 m. spalio 22 d., t.y. iki SPAV ataskaitos aptarimui skirto viešo susirinkimo ir jo metu. Viešas susirinkimas supažindinimui su SPAV ataskaita ir detaliojo plano koncepcija numatomas 2012 m. spalio 22 d. 10.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nebepriimami.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki detaliojo plano viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus dėl detaliojo plano pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Visuomenės pasiūlymų SPAV teikimo pažyma

SPAV subjektų išvadų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo derinimo pažyma

SPAV ataskaita

**********

Pradėtas rengti „Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detalusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas– Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. AD1-1110 „Dėl detaliųjų planų rengimo“) STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (toliau-SPAV) APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8~46) 396164, el. paštas: raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt, interneto tinklalapis – www.klaipeda.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „SKB statyba”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788753, faks. (8–5) 2784434, info@skb.lt, www.skb.lt. Projekto vadovė: Vita Salapėtienė.

Planuojama teritorija: apie 47 ha teritorija tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. (Klaipėdos miestas)

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, planuoti naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Darbų atlikimo terminai (preliminarus)2011 m. III ketvirtis -2012 m. III ketvirtis.

Planavimo stadija: Koncepcijos nustatymas.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl SPAV visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo dėl SPAV ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Apie viešojo svarstymo su visuomene procedūras bus pranešta atskiru pranešimu.

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detalusis planas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. AD1-1110 nusprendė pradėti rengti apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilutės pl. detalųjį planą. 2011 m. rugpjūčio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1706 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo darbų programa (pridedama susipažinti).

Planavimo tikslai: suformuoti žemės sklypus visuomeninės paskirties, bendro naudojimo infrastruktūros ir rekreacinėms teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, planuoti naujus pėsčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) - 2012 m. III ketv.

Planavimo procesas, visuomenės dalyvavimas jame vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriusKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8~46) 396164, el. paštas: raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt, interneto tinklalapis – www.klaipeda.lt.

Detaliojo plano rengėjas UAB „SKB statyba”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788753, faks. (8–5) 2784434, info@skb.lt, www.skb.lt. Plano rengėjo atstovė: Vita Salapėtienė, tel. (8–656) 52888.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams