Pradžia
Lt En

Vaiko gerovės komisijos sudėtis ir funkcijos

Vaiko gerovės komisija

Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

 1. kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti ir Savivaldybės mero nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
 2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės mero sprendimui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;
 3. įgalioja  Klaipėdos pedagoginę psichologinę tarnybą išklausyti asmenų, turinčių didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius iki 21 metų, nuomonę ir teikti išvadą dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių jiems skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo Komisijai, kuri kiekvienu atveju paskiria asmenį atsakingą už šios funkcijos vykdymą;
 4. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo;
 5. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
 6. teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;
 7. koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 8. teikia siūlymus Savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
 9. Komisijos funkcijos dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą reglamentuojamos švietimo, mokslo ir sporto ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka:
 10. gavusi informaciją iš Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, per 10 darbo dienų įvertina koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui, institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks koordinuotai teikiamas paslaugas  ir koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo trukmę;
 11. ne rečiau kaip kartą per pusmetį svarsto klausimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų kokybės, jų poreikio atitikties pasiūlai ir plėtros savivaldybėje;
 12. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Komisijos nariai:

Komisijos nario vardas, pavardė

Įstaiga

Pareigos

Edita Kučinskienė – pirmininkė

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Tarpinstitucinio koordinavimo grupės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (grupės vadovė)

Audronė Liesytė  – pirmininko pavaduotoja

  Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Ingrid Miliauskienė - sekretorė

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Tarpinstitucinio koordinavimo grupės vyriausioji specialistė

Dalia Bortnikienė - komisijos narė

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinės pagalbos skyriaus vedėja

Mindaugas Busilas - komisijos narys

 Klaipėdos miesto policijos komisariatas

1-ojo veiklos skyriaus viršininkas

Kristina Gureckienė - komisijos narė

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė

Agnė Meškienė – komisijos narė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Klaipėdos apskrities vaiko teisių skyriaus Klaipėdos mieste vyriausioji specialistė

Rožė Perminienė– komisijos narė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

Viktorija Radavičienė – komisijos narė

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Gintarė Mikutaitė-Bogdan– komisijos narė

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Rita Ušinskienė – komisijos narė Klaipėdos apylinkės prokuratūra Prokurorė

Laura Valkavičiūtė – komisijos narė

 Lietuvos probacijos tarnyba

Klaipėdos regiono skyriaus specialistė

Regina Venskuvienė - komisijos narė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Tarpinstitucinio koordinavimo grupės vyriausioji specialistė

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Ingrid Miliauskienė, tel. nr. (846) 39 60 43, el. p. gerovevaikui@klaipeda.lt

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content