Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15 g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ TARP TAIKOS PR., TILŽĖS G., RUMPIŠKĖS G., SAUSIO 15-OSIOS G., KITŲ DETALIAI SUPLANUOTŲ TERITORIJŲ RYŠININKŲ G. IR PARYŽIAUS KOMUNOS G. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. spalio 22 d. Nr. AD1-3109

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. spalio 12 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-1122:

1. Tvirtinu gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15‑osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo brėžinys, inžinerinių tinklų brėžinys, aiškinamasis raštas, iš viso 29 lapai).

2. Nustatau, kad:

2.1.  šiuo įsakymu tvirtinamo detaliojo plano sprendiniai keičia:

2.1.1.  Klaipėdos miesto tarybos 1999 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 162 patvirtinto žemės sklypo Taikos pr.15 / Sausio 15-osios g. 11 detaliojo plano sprendinius;

2.1.2. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 388 patvirtinto žemės sklypo Taikos pr.15 / Sausio 15-osios g. 11 detaliojo plano sprendinius;

2.1.3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. AD1-2125 patvirtinto žemės sklypo Klaipėdoje, Sausio 15-osios g. 13A, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius;

2.1.4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. AD1-951 patvirtinto žemės sklypo Klaipėdoje, Rumpiškės g. 14, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinius;

2.1.5. Klaipėdos miesto tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 74 patvirtinto žemės sklypo Paryžiaus Komunos g. 1 detaliojo plano sprendinius;

2.2.  patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Inžinerinių tinklų brėžinys

**********

Informuojame, kad viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. birželio 30 d. 14 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos I aukšte 137 kabinete, Liepų g. 11, Klaipėda.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją. Nuo 2015 m. birželio 15 d. iki 2015 m. birželio 30 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende).

2015 m. kovo 26 d. detaliojo plano koncepcija buvo patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės taryba tarybos sprendimu Nr. T2-30.

Planavimo pagrindas: 2013 m. birželio 12 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-1483 „Dėl detaliojo plano rengimo“; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. AD1-2128 „Dėl planavimo darbų programos ir planavimo užduoties patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išsidėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus; numatyti vietas vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikštelėms; išnagrinėti galimybę dėl II vandenvietės konversijos, įrengiant mokslo technologijų ir kūrybinių industrijų centrą.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, Klaipėda, tel. 8 46 36 58 86, el. paštas klaipeda.architektura@geometra.lt.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt, – Teritorijų planavimas (/lit/IMG/2331).

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo terminai:2013 m. – 2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių pagrindinis brėžinys

Sprendinių inžinerinių tinklų brėžinys

Sprendinių dokumentai

**********

Informacija dėl detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Geometra“ 2015 m. kovo 3 d. prašymą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-30 nusprendė patvirtinti gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15‑osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano koncepciją (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas). Su kuria galite susipažinti internetiniame puslapyje (/lit/IMG/2331) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje Liepų g. 11.

Sprendimas dėl koncepcijos patvirtinimo

Koncepcijos pagrindinis brėžinys

Koncepcijos aiškinamasis raštas

**********

Informacija dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie 2015 m. vasario 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-434 priimtą sprendimą neatlikti gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

**********

Informuojame apie pradedamą rengti gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g., detalųjį planą.

Detaliojo plano tikslas – nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išsidėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus; numatyti vietas vaikų žaidimų, sporto, šunų vedžiojimo ir šiukšlių konteinerių aikštelėms; išnagrinėti galimybę dėl II vandenvietės konversijos, įrengiant mokslo technologijų ir kūrybinių industrijų centrą.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2013 m. birželio 12 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-1483 „Dėl detaliojo plano rengimo“; 2013 m. liepos 30 d. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-24; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. AD1-2128 patvirtinta minėto detaliojo plano Planavimo darbų programa ir užduotis (susipažinti galite internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt (/lit/IMG/2331) bei Klaipėdos miesto savivaldybės 1 aukšto skelbimų lentoje, Liepų g. 11).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt - Teritorijų planavimas, detalieji planai (/lit/IMG/2331).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda, tel. (8 46) 36 58 86, el. p.: klaipeda.architektura@geometra.lt, lina.davidaviciute@geometra.lt, julija.kuznecova@geometra.lt.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka. Planavimo proceso trukmė: 2013 – 2015 m. Apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimą/neatlikimą bus skelbiama papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų užduotis ir programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams