Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas NVŠ programoms finansuoti

Kviečiame teikti paraiškas NVŠ programoms finansuoti

Nuo 2018 m. spalio 1 d.  tęsiamas dalinis finansavimas iš valstybės biudžeto ir (ar) Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ). NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais (LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas bei  Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-328).

NVŠ teikėjai, kurie planuoja tęsti NVŠ programas, vykdytas 2018 m. vasario–birželio mėn., teikia prašymus dėl programos įgyvendinimo pratęsimo 2018 m. spalio–gruodžio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab.) ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 31  d. (prašymo forma).

NVŠ teikėjai, pirmą kartą pageidaujantys vykdyti NVŠ programą, užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab.) ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Skenuotą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą  būtina įkelti į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR).

NVŠ teikėjai, pageidaujantys teikti paraišką  dėl NVŠ programos vykdymo  (tačiau dar neužsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre), turi registruotis ŠMIR‘e (išsamesnė informacija dėl ŠMIR, Švietimo teikėjų atitikties patvirtinimo teikiama tel. 8 (46) 39 61 38 arba elektroniniu paštu: asta.trusaite@klaipeda.lt), o jų programos – užregistruotos KTPRR. Naujiems NVŠ teikėjams dėl KTPRR registracijos reikia kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą (ITC). Užpildytą  pasižadėjimą bei teikėjo anketą (formas rasite adresu www.ktprr.smm.lt) reikia išsiųsti Informacinių technologijų centrui (Suvalkų g. 1, Vilnius), kuris suteiks prisijungimo kodą. Gavus prisijungimo prie KTPRR kodą, NVŠ teikėjas suveda reikalingą informaciją apie programą/as.

 Švietimo teikėjas, gavęs teigiamą atitikties įvertinimą kitoje savivaldybėje, teikdamas NVŠ programą, turi pateikti ir jo atitiktį įrodantį dokumentą.

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

NŠV teikėjams, kurie vykdė NVŠ programas 2017 metais ir 2018 m. vasario–birželio mėn., iš naujo registruotis ŠMIR  ir KTPRR nereikia.

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

1. Užsiregistruoti į švietimo registrus

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR

Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR  (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma – skenuota NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma. Registruojant programą reikia užpildyti: 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus ir skenuotus dokumentus siųsti ITC  el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. 8 5 235 6145), originalus siųsti  ITC (Suvalkų g. 1,  03106 Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei

2. Teikti  NVŠ teikėjo paraišką

Užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 eg. užklijuotame voke) pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (Liepų g. 11, 114 kab. 4 langelis) ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, informacija skelbiama Klaipėdos tinklalapyje

3. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos Mokinių registre į pasirinktą  programą.

Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis, kur būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatė savivaldybė savo sprendimu. Sutartyje su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) reikia nurodyti vaiko asmens kodą (jis bus reikalingas Jums suvedant duomenis į Mokinių registrą). Sutartis turi būti registruota. Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, pažymėti Mokinių registre (reikia nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Tai būtina padaryti iki 2018 m. rugsėjo 20 d.

4. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru

NŠV teikėjas užpildytą ir pasirašytą Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siunčia: Informacinių technologijų centrui, adresu: Suvalkų g. 1,  03106 Vilnius. Skenuotus dokumentus siunčia ITC el. paštu: mokiniu.registras@itc.smm.lt. Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!).

Jeigu teikėjas, užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai! Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel. 8 5 2356 143

5. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

Iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Mokinių registre suformuoti vaikų sąrašą, išspausdinti jį ir pateikti Švietimo skyriaus specialistui, atsakingam už NVŠ programos vykdymą. Pasirašyti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  NVŠ lėšų skyrimo sutartį. Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui. Teikėjas nuo 2018 m. spalio 1 d. vykdo  NVŠ programą

6. Atsiskaityti už panaudotas NVŠ lėšas

Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka

Išsamesnė informacija teikiama: Jolanta Sabutė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 46) 39 44 67, jolanta.sabute@klaipeda.lt

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content