Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas

2020-01-06

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programos dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programos dalinio finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-12-19  sprendimu Nr. T2-378.

Paraiškos priimamos iki š. m. sausio 17 dienos.

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti viešieji juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, asociacijos, išskyrus valstybės ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos. 

 

 

 

1. Informacija apie reikalavimus paraiškos teikėjams:

1.1. subjektas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis turizmo informacijos teikimo veikla, turi teisę naudotis ženklu „Turizmo informacija“;

1.2. ne mažiau kaip 5 proc. Programai įgyvendinti reikalingų lėšų subjektas turi gauti iš kitų finansavimo šaltinių. Programos bendrasis finansavimas pagrindžiamas oficialiais raštais, sutartimis ar kitais panašaus pobūdžio dokumentais;

1.3. per pastaruosius 3 metus subjektas yra įgyvendinęs ne mažiau kaip 3 sutartis, susijusias su turizmo informacijos teikimo Klaipėdos mieste, kruizų organizavimo paslaugomis.

 2. Pateiktos programos paraišką turi sudaryti šios dalys:

2.1. Programos tikslai, uždaviniai;

2.2. informacija apie numatomus Programos įgyvendinimo rezultatus;

2.3. informacija apie turimus resursus (žmogiškuosius – personalo patirtis, kompetencija; materialinius – patalpos, įranga ir kt.);

2.4. Programos sąmata;

2.5. Programos finansavimo šaltiniai;

2.6. subjekto veiklos pristatymas (patirtis įgyvendinant kitas panašaus pobūdžio ir biudžeto programas, kiti pasiekimai).

3. Projekto trukmė negali būti ilgesnė nei 3 (treji) metai.

4. Paraiškoje pateikdamas finansuojamos veiklos pagrindimą, subjektas turi nurodyti atitinkamus veiklos prioritetus ir rodiklius pagal šią lentelę(Aprašo 11 punktas).  

    Pastaba. 3.2.3 ir 3.2.4 punktuose įvardytų rodiklių įgyvendinimą planuoti nuo 2022 metų.

5. Prie paraiškos turi būti pridedami šie dokumentai: juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija (jei paraiška teikiama pirmą kartą), įstatų arba nuostatų kopija (jei paraiška teikiama pirmą kartą), pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, kad paraišką pateikęs subjektas neturi neįvykdytų mokestinių įsipareigojimų, dokumentų, reikalingų pagrįsti Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus, kopijos.

6. Vienas subjektas gali pateikti tik vieną paraišką.

7. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

7.1. tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);

7.2. naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

  • Kitais nei kvietime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kilus klausimams dėl Atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programos dalinio finansavimo konkurso konsultuoja: Vaiva Petkevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 (46) 39 60 15, el. p. vaiva.petkeviciene@klaipeda.lt.

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading