Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detalusis planas

**********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

Dėl teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo

2014 m. lapkričio 17 d. Nr. AD1-3445

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2014 m. spalio 22 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-2246:

  1. Tvirtinu teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – pagrindinis brėžinys (teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys) A3 formatu, 3 lapai, ir aiškinamasis raštas, 33 lapai).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės   administracijos direktorė

Judita Simonavičiūtė

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

********** 

Informuojame, kad pagal pateiktus, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos 2014-04-15, pasiūlymus yra patikslinti „teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje“ detaliojo plano sprendiniai.

Planavimo tikslai – nustatyti žemės sklypų ribas, veiklos apribojimus prie esamų objektų, suformuoti naujus žemės sklypus, nustatyti užstatymo tipą, visuomenės poreikiams reikalingus, bendro naudojimo, infrastruktūros plotus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt/ Teritorijų planavimas, detalieji planai (nuoroda: /lit/IMG/2194).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda, tel. (8 46) 36 58 86, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt.

Planavimo procesas: Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari planavimo proceso pabaiga– 2014 m. II ketv.

Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Pažymime, kad dalyje sklypų numatyti esamos būklės pakeitimai, sklypų ribų korekcijos.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. gegužės 26 d. iki 2014 m. birželio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2014 m. birželio 9 d. iki 2014 m. birželio 23 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende ir internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai /lit/IMG/2194). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. birželio 23 d. 12 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

********** 

Informuojame apie parengtą „teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje“ detalųjį planą. Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. AD1-1733.

Planuojamos teritorijos adresas – apie 53,6 ha teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt/ Teritorijų planavimas, detalieji planai (nuoroda: /lit/IMG/2194).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT-91235, Klaipėda, tel. (8 46) 36 58 86, el. paštas: klaipeda.architektura@geometra.lt.

Planavimo tikslai: nustatyti žemės sklypų ribas, veiklos apribojimus prie esamų objektų, suformuoti naujus žemės sklypus, nustatyti užstatymo tipą, visuomenės poreikiams reikalingus, bendro naudojimo, infrastruktūros plotus.

Planavimo procesas: Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari planavimo proceso pabaiga– 2014 m. II ketv.

Planavimo etapai: parengiamasis, plano rengimo, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis. Pažymime, kad dalyje sklypų numatyti esamos būklės pakeitimai, sklypų ribų korekcijos.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2014 m. kovo 18 d. iki 2014 m. balandžio 14 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. balandžio 14 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2014 m. balandžio 15 d. 12 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 **********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS

DĖL TERITORIJOS TARP SENOSIOS SMILTELĖS G., MARIŲ G., SKIRVYTĖS G., KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS RIBOS, UPELIO G. IR MINIJOS G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO 

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. T2-315

Klaipėda 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Geometra“2013 m. lapkričio 6 d. prašymą Nr. GKLA-0168-20131106-1, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti teritorijos tarp Senosios Smiltelėsg., Mariųg., Skirvytėsg., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upeliog.ir Minijosg., Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją (pridedama – brėžinys ir aiškinamasis raštas).

2. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas

Brėžinys  Aiškinamasis raštas

 **********

Informuojame, kad Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcija yra parengta. Parengtas vienas variantas, kuris teikiamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai patvirtinti. Tarybos sprendimų projektai yra skelbiami: /lit/SPRENDIMU-PROJEKTAI-UZREGISTRUOTI-GRUODZIO-MENESIO-SAVIVALDYBES-TARYBAI/2399 

Brėžinys yra iškabintas viešam susipažinimui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, Liepų g. 11, pirmame aukšte, hole. Ekspozicijos laikas: nuo 2013-12-11 iki 2013-12-17.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

 **********

DĖL TERITORIJOS TARP SENOSIOS SMILTELĖS G., MARIŲ G., SKIRVYTĖS G., KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS RIBOS, UPELIO G. IR MINIJOS G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie2013 m. rugsėjo mėn. 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2281 priimtą sprendimą nevykdyti teritorijos tarp Senosios Smiltelėsg., Mariųg., Skirvytėsg., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upeliog.ir Minijosg., Klaipėdoje, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

  Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g.11, LT-91502 Klaipėda, tel. (846) 39 60 24,  (846) 39 61 57,  el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti Teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detalusis planas. Detaliojo plano rengimo tikslas - nustatyti žemės sklypų ribas, veiklos apribojimus prie esamų objektų, suformuoti naujus žemės sklypus, nustatyti užstatymo tipą, visuomenės poreikiams reikalingus, bendro naudojimo, infrastruktūros plotus.

Detalusis planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396024, el. paštas mantas.dauksys@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, Kaunas, tel./fax (8 46) 365886, el. paštas klaipeda.architektura@geometra.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Įsakymas dėl detaliojo plano rengimo

Planuojamos teritorijos ribų schema

Planavimo darbų programa

 **********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams