Pradžia
Lt En

Pradedamas rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, teritorijos plotas 9795,39 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885, skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo tikslai:

1. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto strateginės plėtros 2013–2020 metais prioritetus ir tikslus, įvertinus miesto ir regiono socialinės, ekonominės bei urbanistinės raidos tendencijas, nustatyti pagrindines miesto plėtros kryptis, sudaryti sąlygas tvariam miesto vystymui, nuolatiniam ir ilgalaikiam socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais motyvais pagrįstam gyvenimo kokybės augimui bei teritorinių skirtumų mažinimui.

2. Sudaryti sąlygas subalansuotam Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų (savivaldybių) sistemos funkcionavimui, stiprinti miesto vaidmenį ir skatinti jo konkurencingumą Vakarų Lietuvos regione, Lietuvos didžiųjų miestų urbanistiniame tinkle ir tarptautiniame kontekste.

3. Sudaryti sąlygas kompleksiškam Klaipėdos miesto teritorijos vystymui, funkcinių prioritetų (zonų) ir teritorijų naudojimo tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciam teritorijos panaudojimui, efektyviam esamos socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių parametrų užtikrinimui.

4. Suformuoti hierarchizuotą miesto centrų, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių, uosto ir kitų teritorijų sistemą, nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos.

5. Sudaryti sąlygas savitų Klaipėdos miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai.

6. Sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų (kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų), kitų svarbių Klaipėdos miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui.

7. Sudaryti sąlygas visaverčių gyvenimo sąlygų Klaipėdos mieste kūrimui, formuojant sveiką, saugią, darnią ir kokybišką gyvenamąją aplinką, didinant būsto įvairovę ir prieinamumą.

8. Sudaryti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Klaipėdos mieste.

9. Nustatyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), sudarant sąlygas racionaliam Klaipėdos miesto teritorijos įsisavinimui ir panaudojimui, užtikrinant tinkamą viešųjų paslaugų ir infrastruktūros lygį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, pirmenybę teikiant prioritetinio vystymo zonose numatytiems projektams.

10. Sudaryti sąlygas efektyvios susisiekimo sistemos, paremtos darnaus judumo principais, susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais ir ilgalaikiais Klaipėdos miesto vystymo prioritetais, formavimui ir funkcionavimui pagal pasikeitusias susisiekimo sistemos plėtros tendencijas.

11. Suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos naudojimu, teisiškai ir kitaip pagrįstas Klaipėdos miesto plėtros kryptis ir teritorijų naudojimo ir tvarkymo sąlygas (režimus ir reglamentus).

12. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885 (/lit/img/5000).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 62 27, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėja Milda Žekonytė tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas milda.zekonyte@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 26 19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt, informaciją teikia projekto vadovas - koordinatorius Mindaugas Grabauskas, tel. (8 5) 231 2455, el. paštas mindaugas.grabauskas@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.klaipeda.lt; http://www.tpdris.lt.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading