KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
English
2017 m. gruodžio 18 d., pirmadienis

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda.
Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047,
el. p. info@klaipeda.lt, el. p. dokumentams dokumentai@klaipeda.ltE. PETICIJOS
    Pateikti oficialią peticiją
Naujienlaiškis
Įveskite savo el. paštą ir sužinokite apie mūsų naujienas pirmieji!
Dienos naujienos
Mėnesio naujienos
Pagrindinė grupė
Savaitės naujienos

 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. T2-159 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai)

Sprendimas

Schema

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF)

**********

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės grafine  medžiaga:

Aiškinamasis raštas

Priedai

Išorinės struktūros brėžinys

Funkcinės struktūros brėžinys

Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys, panoramos

Užstatymo tankumo brėžinys

Užstatymo intensyvumo brėžinys

Užstatymo aukščio brėžiniai metrais, aukštų skaičiais

Gamtinės struktūros brėžinys

Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys

NKP objektų sklaidos brėžinys

Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys

Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys

Darbo vietų sklaidos brėžinys

Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžiniai: elektros tinklų, dujotiekio tinklų, šilumos tinklų, vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų ir atliekų tvarkymo, lietaus vandens nuotekų

Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys

Probleminių arealų brėžinys

 **********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. AD1-605 "Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo parengiamojo etapo sprendiniams"

 **********

Kviečiame susipažinti su gyventojų apklausos rezultatais:

Pristatymas

**********

Kviečiame 2016 m. liepos 12 d. 13 val. dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės ir visuotinės gyventojų apklausos pristatyme. Pristatymas vyks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarybos salėje (III aukštas, Liepų g. 11).

Informacija apie bendrojo plano keitimą:

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885, skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 62 27, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėja Milda Žekonytė tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas milda.zekonyte@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 26 19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: https://www.klaipeda.lt; http://www.tpdris.lt.

  **********

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, teritorijos plotas 9795,39 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885, skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo tikslai:

1. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto strateginės plėtros 2013–2020 metais prioritetus ir tikslus, įvertinus miesto ir regiono socialinės, ekonominės bei urbanistinės raidos tendencijas, nustatyti pagrindines miesto plėtros kryptis, sudaryti sąlygas tvariam miesto vystymui, nuolatiniam ir ilgalaikiam socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais motyvais pagrįstam gyvenimo kokybės augimui bei teritorinių skirtumų mažinimui.

2. Sudaryti sąlygas subalansuotam Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų (savivaldybių) sistemos funkcionavimui, stiprinti miesto vaidmenį ir skatinti jo konkurencingumą Vakarų Lietuvos regione, Lietuvos didžiųjų miestų urbanistiniame tinkle ir tarptautiniame kontekste.

3. Sudaryti sąlygas kompleksiškam Klaipėdos miesto teritorijos vystymui, funkcinių prioritetų (zonų) ir teritorijų naudojimo tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciam teritorijos panaudojimui, efektyviam esamos socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių parametrų užtikrinimui.

4. Suformuoti hierarchizuotą miesto centrų, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių, uosto ir kitų teritorijų sistemą, nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos.

5. Sudaryti sąlygas savitų Klaipėdos miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai.

6. Sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų (kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų), kitų svarbių Klaipėdos miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui.

7. Sudaryti sąlygas visaverčių gyvenimo sąlygų Klaipėdos mieste kūrimui, formuojant sveiką, saugią, darnią ir kokybišką gyvenamąją aplinką, didinant būsto įvairovę ir prieinamumą.

8. Sudaryti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Klaipėdos mieste.

9. Nustatyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), sudarant sąlygas racionaliam Klaipėdos miesto teritorijos įsisavinimui ir panaudojimui, užtikrinant tinkamą viešųjų paslaugų ir infrastruktūros lygį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, pirmenybę teikiant prioritetinio vystymo zonose numatytiems projektams.

10. Sudaryti sąlygas efektyvios susisiekimo sistemos, paremtos darnaus judumo principais, susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais ir ilgalaikiais Klaipėdos miesto vystymo prioritetais, formavimui ir funkcionavimui pagal pasikeitusias susisiekimo sistemos plėtros tendencijas.

11. Suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos naudojimu, teisiškai ir kitaip pagrįstas Klaipėdos miesto plėtros kryptis ir teritorijų naudojimo ir tvarkymo sąlygas (režimus ir reglamentus).

12. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885 (/lit/img/5000).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 62 27, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėja Milda Žekonytė tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas milda.zekonyte@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 26 19024, el. paštas info@urbanistika.ltwww.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: https://www.klaipeda.lthttp://www.tpdris.lt.

 **********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 79 ir 92 punktais ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė nusprendė:

1. Patvirtini Planavimo darbų programą Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimui rengti.

Su pilnu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įsakymu galite susipažinti toliau pateiktoje nuorodoje:

Planavimo darbų programa

 **********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo Stebėsenos už 2007 – 2013 metus ataskaitą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė:

1. Pradėti rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio5 d. sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, keitimą;

2. Nustatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo tikslus.

Su pilnu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu galite susipažinti toliau pateiktoje nuorodoje:

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžia ir tikslai

 **********

Atliekami pasirengimo Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimui darbai. Su numatomų bendrojo plano atnaujinimo darbų programa galite susipažinti sekdami žemiau pateiktą nuorodą: 

Pasirengimas Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimui

 **********

Atgal
Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-20 14:04:50
         
         

© Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga.
Pasitikėjimo telefonas: (+370 46) 217 888
Sprendimas: IDAMAS