Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas

**********

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., Kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano viešinimo procedūros yra atliktos

Pridedama:

Visuomenės dalyvavimo  ataskaita

**********

INFORMACIJA APIE PARENGTUS KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES B TERITORIJOS (TARP PAJŪRIO G., KELIO A13, LIEPŲ G. IR DANĖS UPĖS) SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIUS

Specialiojo plano rengimo pagrindas: 2018 m. kovo 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

Specialiojo plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: (8 46) 39 60 09, faks.: (8 46) 41 00 47, el. p.: info@klaipeda.lt, www.klaipeda.lt

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorija (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės).

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo:  vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslai: konkretizuoti ir detalizuoti Bendrojo plano sprendinius, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis ir jungtis su gretimybėmis, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, sudarant kokybiškas gyventojų susisiekimo, krovinių vežimo ir specialiosios paskirties transporto priemonių eismo sąlygas, vadovaujantis saugaus eismo reikalavimais.

Uždaviniai:

- plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas – inžinerinių komunikacijų koridorius – rytinės Klaipėdos miesto dalies potencialiose naujo gyvenamojo būsto plėtros teritorijose koordinavimui;

- numatyti jungtis su gretimybėmis detalizuojant Klaipėdos miesto bendrąjį planą ir vadovaujantis kitais susisiekimo srities planavimo dokumentais bei normomis;

- detalizuoti A, B ir C kategorijų gatvių, kelių planavimo sprendinius ir D kategorijos gatvių plėtros principus;

- numatyti integruotos ir darnaus judumo principais pagrįstos susisiekimo asmeniniu, viešuoju ir bemotoriu transportu sistemos vystymą, plėtros prioritetus ir priemones, derinant ekonominius, socialinius ir aplinkos poreikius;

- numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir procedūras žemei visuomenės poreikiams paimti;

- numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

- numatyti ir (ar) patikslinti transporto statinių (pvz., vandens uostelių, tilto per Danę) išdėstymą;

- numatyti inžinerinių tinklų koridorius, reikalingus magistralinių tinklų plėtrai užtikrinti;

- detalizuoti naujų sankryžų įrengimą ir (ar) esamų rekonstrukciją su A13 keliu, numatyti paralelines jungtis kokybiškam plėtros teritorijų aprūpinimui susisiekimo infrastruktūra;

- detalizuoti naujo tilto per Danės upę Panevėžio gatvės tęsinyje sprendinius.

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. gegužės 16 d., baigiasi 2022 m. gegužės 27 d.

Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-21-18-178), Klaipėdos miesto savivaldybės patalpose Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt (paieškos schema: < www.klaipeda.lt/Savivaldybė/Teritorijų planavimas/Planavimo viešumas > arba < www.klaipeda.lt/Savivaldybė/Teritorijų planavimas/Urbanistinio planavimo programa/Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas >). Be to, su specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti internetiniame modulyje  https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=18e6f4e4abeb4c27961ad6e5980d64f1  

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

PRIDEDAMA

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių pagrindinis brėžinys (I)

 Sprendinių pagrindinis brėžinys (II)

Sklypų ribų schema (I)

Sklypų ribų schema (II)

Detalizacijos schemos

 

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. gegužės 2 d. raštu Nr. (4.39E)-R2-1296 pritarė Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo etapo sprendiniams 

**********

INFORMACIJA APIE PRITARIMĄ KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES B TERITORIJOS (TARP PAJŪRIO G., KELIO A13, LIEPŲ G. IR DANĖS UPĖS) SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO BENDRIESIEMS SPRENDINIAMS (KONCEPCIJOS SUBALANSUOTOS PLĖTROS ALTERNATYVAI)

Rengimo pagrindas: 2018 m. kovo 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

Plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: (8 46) 39 60 66, faks.: (8 46) 41 00 47, el. p.: info@klaipeda.lt, www.klaipeda.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorija (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės).

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo:  vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslai: konkretizuoti ir detalizuoti Bendrojo plano sprendinius, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis ir jungtis su gretimybėmis, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, sudarant kokybiškas gyventojų susisiekimo, krovinių vežimo ir specialiosios paskirties transporto priemonių eismo sąlygas, vadovaujantis saugaus eismo reikalavimais.

Uždaviniai:

- plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas – inžinerinių komunikacijų koridorius – rytinės Klaipėdos miesto dalies potencialiose naujo gyvenamojo būsto plėtros teritorijose koordinavimui;

- numatyti jungtis su gretimybėmis detalizuojant Klaipėdos miesto bendrąjį planą ir vadovaujantis kitais susisiekimo srities planavimo dokumentais bei normomis;

- detalizuoti A, B ir C kategorijų gatvių, kelių planavimo sprendinius ir D kategorijos gatvių plėtros principus;

- numatyti integruotos ir darnaus judumo principais pagrįstos susisiekimo asmeniniu, viešuoju ir bemotoriu transportu sistemos vystymą, plėtros prioritetus ir priemones, derinant ekonominius, socialinius ir aplinkos poreikius;

- numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir procedūras žemei visuomenės poreikiams paimti;

- numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

- numatyti ir (ar) patikslinti transporto statinių (pvz., vandens uostelių, tilto per Danę) išdėstymą;

- numatyti inžinerinių tinklų koridorius, reikalingus magistralinių tinklų plėtrai užtikrinti;

- detalizuoti naujų sankryžų įrengimą ir (ar) esamų rekonstrukciją su A13 keliu, numatyti paralelines jungtis kokybiškam plėtros teritorijų aprūpinimui susisiekimo infrastruktūra;

- detalizuoti naujo tilto per Danės upę Panevėžio gatvės tęsinyje sprendinius.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-1384 pritarė Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano bendriesiems sprendiniams – koncepcijos subalansuotos plėtros alternatyvai.

Susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: (8 46) 39 60 66, faks.: (8 46) 41 00 47, el. p.: info@klaipeda.lt, www.klaipeda.lt. Informacija teikiama  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriuje, tel. (+370 46) 39 63 28, (+370 46) 21 94 09. el. p. planavimas@klaipeda.lt

Su pasirinkta koncepcijos alternatyva galima susipažinti Planavimo organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.klaipeda.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-21-18-178).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. AD1-1384 "Dėl pritarimo Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano bendriesiems sprendiniams – koncepcijos subalansuotos plėtros alternatyvai"

**********

Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos organizuojamą 2021 m. spalio 26 d. renginį, skirtą papildomam rengiamo Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano viešinimui - subalansuotos plėtros alternatyvos pristatymui ir diskusijai.

Kviečiame susipažinti su parengta Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcija – subalansuotos plėtros alternatyva, kurią pasirinko planavimo organizatoriaus 2020-05-08 įsakymu Nr. AD1-614 sudaryta darbo grupė. Planavimo organizatoriui pritarus koncepcijai, jos pagrindu bus rengiami konkretizuoti sprendiniai. Pasirinkta koncepcijos alternatyva koreguota pagal iki šio laikotarpio gautus pagrįstus raštiškus visuomenės pasiūlymus ir Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191, sprendinius. Su pasirinkta koncepcijos alternatyva kviečiame susipažinti internetiniame modulyje  https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=18e6f4e4abeb4c27961ad6e5980d64f1kuriame galima teikti pasiūlymus.

Šis susipažinimas su specialiojo plano koncepcija yra papildoma viešinimo procedūra.

Informuojame, kad renginys,  kurio metu bus viešai supažindinta su parengta Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcija – subalansuotos plėtros alternatyva įvyks 2021 m. spalio 26 d. 17:30 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcija – subalansuotos plėtros alternatyva įvyks  internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo informacija:

Tema:  Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcija – subalansuotos plėtros alternatyva.

Laikas: Spalio 26, 2021 17:30

Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/85020488073?pwd=RzREaC9aL2xkdktkN2t2RVZURzhCQT09

Meeting ID: 850 2048 8073

Passcode: 401985

Kviečiame dalyvauti suinteresuotos visuomenės atstovus.

Papildomam viešumui užtikrinti renginys bus transliuojamas viešai per Klaipėdos miesto savivaldybės Youtube kanalo tiesioginę transliaciją:  https://youtu.be/aZLddB55vBk

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos alternatyva Nr. 3 Subalansuota plėtra

**********

Kviečiame susipažinti su parengta Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcija – subalansuotos plėtros alternatyva, kurią pasirinko planavimo organizatoriaus 2020-05-08 įsakymu Nr. AD1-614 sudaryta darbo grupė. Planavimo organizatoriui pritarus koncepcijai, jos pagrindu bus rengiami konkretizuoti sprendiniai. Pasirinkta koncepcijos alternatyva koreguota pagal iki šio laikotarpio gautus pagrįstus raštiškus visuomenės pasiūlymus, nes planavimo organizatoriaus planuotas specialiojo plano koncepcijos alternatyvų pristatymo ir kūrybinių dirbtuvių renginys neįvyko dėl paskelbto karantino, kuris tebesitęsia, ribojant susibūrimus uždarose patalpose. Su pasirinkta koncepcijos alternatyva kviečiame susipažinti internetiniame modulyje https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=18e6f4e4abeb4c27961ad6e5980d64f1kuriame galima teikti ir pasiūlymus.

Šis susipažinimas su specialiojo plano koncepcija yra papildoma viešinimo procedūra. Specialiojo plano rengimas tęsiamas. Kai bus parengti konkretizuoti sprendiniai bus teikiami susipažinti visuomenei teisės aktų nustatyta, į gautus visuomenės pasiūlymus per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos bus parengti atsakymai, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Kai baigsis karantino laikotarpis arba renginiams uždarose patalpose nebebus apribojimų, numatome surengti papildomą viešinimo renginį specialiojo plano sprendinių aptarimui. Apie organizuojamo renginio konkrečią datą ir vietą informuosime iš naujo.

Maloniai kviečiame teritorijos gyventojus, vystytojus ir visus suinteresuotus šios miesto dalies plėtra aktyviai dalyvauti specialiojo plano rengimo procese, teikiant pasiūlymus. Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: (8 46) 39 60 66, faks.: (8 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt – galima teikti raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (sistemoje TPD Nr. S-VT-21-18-178), ir (ar) el. p. planavimas@klaipeda.lt visą plano rengimo laiką iki susipažinimo laikotarpio pabaigos. Informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius, tel. (+370 46) 39 60 24, (+370 46) 21 94 09.

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos alternatyva Nr. 3 Subalansuota plėtra

**********

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime priimtais sprendimais dėl situacijos susijusios su koronavirusu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolas Nr. 12), atšaukiame iki 2020 m. kovo 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos organizuotą ir skelbtą 2020 m. kovo 16 d. renginį, skirtą papildomam rengiamo Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano viešinimui - bendrųjų sprendinių (koncepcijos alternatyvų) pristatymui ir diskusijai.

Pasibaigus renginių draudimo nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. laikotarpiui, iš naujo informuosime apie organizuojamą renginį.

Plano rengimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (+370 46) 39 60 66, faks. (+370 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt , interneto svetainė www.klaipeda.lt. Informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyrius, tel. (+370 46) 39 60 24, (+370 46) 21 94 09, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

**********

Kviečiame dalyvauti rengiamo Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano bendrųjų sprendinių pristatyme – kūrybinėse dirbtuvėse !

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija rengia Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą (toliau – specialusis planas), kuriuo numatoma suplanuoti apie 560 ha teritorijos susisiekimo sistemą. Ši miesto dalis yra sparčiai besivystanti ir perspektyvi ypač gyvenamosios statybos projektams. Darnus gatvių tinklo suplanavimas yra būtinas šios teritorijos vystymo koordinavimui.

Su specialiojo plano bendraisiais sprendiniais (koncepcijos alternatyvomis) galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-21-18-178), prieiga per internetą: < http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas > ir < https://map.tpdris.lt/tpdris-gis/index.jsp?action=tpd_view&tpd_id=3389&doc_id=67155 > bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje, prieiga per internetą: < https://www.klaipeda.lt/lt/klaipedos-miesto-rytines-dalies-b-teritorijos-tarp-pajurio-g.-kelio-a13-liepu-g.-ir-danes-upes-susisiekimo-infrastrukturos-vystymo-specialusis-planas/4139 >

Specialiojo plano rengimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (+370 46) 39 60 66, faks. (+370 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt. Informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyrius, tel. (+370 46) 39 60 24, (+370 46) 21 94 09, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Atamis“ (Žirmūnų g. 139-321, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280; el. paštas: info@atamis.lt, svetainė www.atamis.lt).

Informacija apie renginį:

Specialusis planas pradėtas rengti 2018 m., numatoma planavimo pabaiga 2020 m. IV ketvirtis. Rengimo metu jau atlikta esamos būklės analizė ir parengtas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas, pagal kurį nuspręsta SPAV ataskaitos nerengti. Parengtos trys koncepcijos alternatyvos, kurias kviečiame aptarti. Pasirinktos koncepcijos pagrindu bus tęsiamas planavimas ir parengiami konkretizuoti sprendiniai, todėl kviečiame teritorijos gyventojus, vystytojus ir visus suinteresuotus šios miesto dalies plėtra atvykti aptarti parengtų alternatyvų ir sudalyvauti specialiojo plano rengimo procese.

Šis renginys yra papildoma rengiamo specialiojo plano viešinimo procedūra. Pristatymo metu veiks improvizuotos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu renginio dalyviai grafiškai ir (ar) raštu galės pateikti savo pasiūlymus koncepcijos alternatyvoms, pareikšti nuomonę, kuri alternatyva priimtiniausia, užduoti klausimus specialiojo plano rengėjams ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovams.

Preliminari renginio programa:

 • Įžanginis žodis
 • Specialiojo plano bendrųjų sprendinių (koncepcijos alternatyvų) pristatymas. Pranešėjas UAB „Atamis“
 • Specialiojo plano rengimo metu (iki renginio) gautų pasiūlymų aptarimas. Pranešėjas UAB „Atamis“
 • Klausimai – atsakymai
 • Kūrybinės dirbtuvės
 • Rezultatų apibendrinimas

Renginio vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas).

Renginio laikas: 2020 m. kovo 16 d. 17.30 val., numatoma trukmė 2 val.

Pasiūlymų teikimas:

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: (8 46) 39 60 66, faks.: (8 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt – galima teikti raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (sistemoje TPD Nr. S-VT-21-18-178), ir (ar) el. p. planavimas@klaipeda.lt visą plano rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, apie kurį bus pranešta atskirai.

Parengtas internetinis modulis http://atamis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=18e6f4e4abeb4c27961ad6e5980d64f1, kuriame galima susipažinti su specialiojo plano bendraisiais sprendiniais (koncepcijos variantais) bei teikti pasiūlymus.

**********

INFORMUOJAME APIE KLAIPĖDOS M. RYTINĖS DALIES B TERITORIJOS (TARP PAJŪRIO G., KELIO A13, LIEPŲ G. IR DANĖS UPĖS) SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO ATRANKĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Informuojame apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. AD1-200 „Dėl Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtą sprendimą neatlikti Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Plano rengimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (+370 46) 39 60 66, faks. (+370 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt , interneto svetainė www.klaipeda.lt. Informaciją teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyrius, tel. (+370 46) 39 60 24, (+370 46) 21 94 09, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

Plano pavadinimas - Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas.

Planavimo tikslai -  konkretizuoti ir detalizuoti Bendrojo plano sprendinius, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis ir jungtis su gretimybėmis, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, sudarant kokybiškas gyventojų susisiekimo, krovinių vežimo ir specialiosios paskirties transporto priemonių eismo sąlygas, vadovaujantis saugaus eismo reikalavimais.

Priimtas sprendimas ir motyvai - priimtas sprendimas neatlikti Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Sprendimo priėmimo motyvai.

Su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo 2020-02-05 pažyma ir atrankos dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-21-18-178), prieiga per internetą: < http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas > bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje, prieiga per internetą: < https://www.klaipeda.lt/lt/klaipedos-miesto-rytines-dalies-b-teritorijos-tarp-pajurio-g.-kelio-a13-liepu-g.-ir-danes-upes-susisiekimo-infrastrukturos-vystymo-specialusis-planas/4139 >

 Pridedama:

 1. SPAV atranka
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. AD1-200 „Dėl Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“
 3. Klaipėdos m. rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano bendrieji sprendiniai – koncepcijos alternatyvos

**********

PARENGTAS KLAIPĖDOS M. RYTINĖS DALIES B TERITORIJOS (TARP PAJŪRIO G., KELIO A13, LIEPŲ G. IR DANĖS UPĖS) SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Pasiūlymus dėl šio teritorijų planavimo dokumento (TPD) planavimo organizatoriui - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: (8 46) 39 60 66, faks.: (8 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt , interneto svetainė www.klaipeda.lt – galima teikti raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (sistemoje TPD Nr. S-VT-21-18-178), ir (ar) el. p. planavimas@klaipeda.lt , ir (ar) internetu http://atamis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=18e6f4e4abeb4c27961ad6e5980d64f1 visą TPD rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

PRIDEDAMA:

Esamos būklės aiškinamasis raštas;

Esamos būklės įvertinimo brėžinys;

Susisiekimo brėžinys;

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys.

 **********

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI KLAIPĖDOS MIESTO RYTINĖS DALIES B TERITORIJOS (TARP PAJŪRIO G., KELIO A13, LIEPŲ G. IR DANĖS UPĖS) SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALŲJĮ PLANĄ

Rengimo pagrindas: 2018 m. kovo 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“.

Plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel.: (8 46) 39 60 66, faks.: (8 46) 41 00 47, el. p.: info@klaipeda.lt, www.klaipeda.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorija (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės).

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo:  vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

Tikslai: konkretizuoti ir detalizuoti Bendrojo plano sprendinius, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis ir jungtis su gretimybėmis, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, sudarant kokybiškas gyventojų susisiekimo, krovinių vežimo ir specialiosios paskirties transporto priemonių eismo sąlygas, vadovaujantis saugaus eismo reikalavimais.

Uždaviniai:

- plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas – inžinerinių komunikacijų koridorius – rytinės Klaipėdos miesto dalies potencialiose naujo gyvenamojo būsto plėtros teritorijose koordinavimui;

- numatyti jungtis su gretimybėmis detalizuojant Klaipėdos miesto bendrąjį planą ir vadovaujantis kitais susisiekimo srities planavimo dokumentais bei normomis;

- detalizuoti A, B ir C kategorijų gatvių, kelių planavimo sprendinius ir D kategorijos gatvių plėtros principus;

- numatyti integruotos ir darnaus judumo principais pagrįstos susisiekimo asmeniniu, viešuoju ir bemotoriu transportu sistemos vystymą, plėtros prioritetus ir priemones, derinant ekonominius, socialinius ir aplinkos poreikius;

- numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir procedūras žemei visuomenės poreikiams paimti;

- numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;

- numatyti ir (ar) patikslinti transporto statinių (pvz., vandens uostelių, tilto per Danę) išdėstymą;

- numatyti inžinerinių tinklų koridorius, reikalingus magistralinių tinklų plėtrai užtikrinti;

- detalizuoti naujų sankryžų įrengimą ir (ar) esamų rekonstrukciją su A13 keliu, numatyti paralelines jungtis kokybiškam plėtros teritorijų aprūpinimui susisiekimo infrastruktūra;

- detalizuoti naujo tilto per Danės upę Panevėžio gatvės tęsinyje sprendinius.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2019 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. AD1-1019 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“ bus rengiama specialiojo plano koncepcija. Taip pat, vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių patvirtinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

**********

PARINKTAS SPECIALIOJO PLANO RENGĖJAS 

Informuojame, kad  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengėjas – UAB „Atamis“ (Žirmūnų g. 139-321, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280; el. paštas: info@atamis.lt, svetainė http://www.atamis.lt).

********** 

KLAIPĖDOS RYTINĖS DALIES KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

Klaipėdos miesto savivaldybė, pradėdama rengti didelės teritorijos mieste susisiekimo specialųjį planą, vykdė gyventojų įtraukimo projektą - kūrybines dirbtuves. Šių dirbtuvių procese dalyvavo miestiečiai, o dirbtuvių rezultatai ir toliau bus naudojami tiek planavime, tiek kaip pagalbinė viešinimo medžiaga. Jaunieji urbanistai iš Klaipėdos siūlė savo vizijas, nekilnojamojo turto vystytojai kalbėjo apie problematiką ir teikė savo pasiūlymus. Mieste projektuojantys architektai ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) dėstytojai konsultavo bei dalinosi įžvalgomis. Miestiečiai, besidomintys Klaipėdos plėtra kėlė įvairius klausimus.

Analizuojama rytinės Klaipėdos miesto dalis – apie 560 ha teritorija tarp Tauralaukio, magistralinio kelio A13, Paupių bei Dangės upės. Teritorijos turimos savybės - turtingi gamtiniai ištekliai, istorinio paveldo inkliuzai bei patogi vieta miesto centro atžvilgiu – puiki perspektyva tvaraus miesto rajono vystymui.  Tačiau kokybišką miesto plėtrą šiuo metu riboja susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros trūkumas bei miesto plėtrai nepritaikyta žemės sklypų struktūra. Silpni ryšiai tarp agrarinio rytinio ir urbanizuoto vakarinio Dangės kranto buvo nulemti reljefo - platus Dangės upės slėnis, pelkėti smėlingi dirvožemiai ir upės potvynių režimas bei miesto raidos dinamikos. Iki Antrojo pasaulinio karo susiformavusi radialinė centrinės miesto dalies struktūra bei linijinė Smeltės gyvenvietės struktūra palei besivystantį uostą ir pramonę Kuršių marių pakrantėje po Antrojo pasaulinio karo generaliniais miesto planais buvo performuota į linijinę struktūrą, nusidriekusią į pietus nuo istorinės miesto dalies. Šis virsmas nulėmė rytinės Klaipėdos dalies ir Dangės upės slėnio vaidmens sumažėjimą iki tol dominavusį istorinio miesto raidoje. Šiuo metu prasidėjusi neišvengiamai rytinės Klaipėdos urbanizacijai stinga koordinuotos plėtros, todėl planuojami atskiri sklypai neformuojant darnios urbanistinės struktūros su rišlia susisiekimo bei inžinerinių tinklų sistema, socialine bei rekreacine infrastruktūra, kokybiškomis viešosiomis ir privačiomis erdvėmis.

Viena iš priežasčių, kodėl miesto gyventojai ieško būsto priemiestyje, yra būsto pasiūlos įvairovės miesto teritorijoje stoka. Ši naujos plėtros rytinė miesto dalis gali būti vieta, kurioje būtų pasiūlyti būstai skirtingus poreikius ir pajamas turintiems miestiečiams. Taip pat ir kokybiški aplinkos bei susisiekimo ir socialinės infrastruktūros sprendimai, kurie lemtų investicijų atsparumą ir teritorijos ilgaamžiškumą. Miesto tankinimas yra svarbus kokybiško gyvenimo prioritetas. Miestietiška aplinka, siūlanti komfortiškus atstumus iki socialinių, kultūrinių centrų, skatinanti socialinį gyvenimą bei mažinanti infrastruktūros priežiūros ir įrengimo kaštus.

Pradedamas rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas - viena iš priemonių galinčių struktūruoti šią plėtrą, numatant darnią susisiekimo sistemą, formuosiančią šios miesto dalies urbanistinį karkasą bei kuriančią trūkstamas jungtis su esamais šiaurinės Klaipėdos kvartalais bei viešosiomis erdvėmis. Siekiant kokybiškai vystyti teritoriją būtina numatyti ne vien susisiekimo sistemos, tačiau ir būsimo užstatymo parametrus, jo charakterį.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija surengė Klaipėdos miesto rytinės dalies vystymo idėjų kūrybines dirbtuves, kurių metu miesto bendruomenė, architektai ir architektūros studentai buvo kviečiami prisidėti prie tolesnio teritorijos vystymo siūlant galimus scenarijus ir plėtros idėjas.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas - supažindinti visuomenę su rytinės Klaipėdos miesto dalies teritorijos plėtros galimybėmis, probleminėmis situacijomis plėtojant susisiekimo infrastruktūrą, akcentuoti procesų koordinavimo būtinybę bei informuoti visuomenę apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pradedamą rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., Kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Kūrybinės dirbtuvės vyko dviem sesijomis. Pirmos sesijos metu architektai ir architektūros studentai kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros dėstytojais rengė galimus teritorijos vystymo scenarijus. Po to vykusios antrosios sesijos metu visuomenės atstovai susipažino su galimomis vystymo vizijomis. Diskusijos bei kūrybinės sesijos metu išsakė savo nuomonę ir siūlymus dėl tolimesnės teritorijos plėtros. Abiejų sesijų rezultatai ir išvados pristatyti 2018 metų lapkričio 16 d., Klaipėdos miesto savivaldybėje vykusiame renginyje. Taip pat parengta ekspozicija ir skaitmeninis leidinys, išsamiai pristatantys apibendrintus kūrybinių dirbtuvių dalyvių pasiūlymus, planavimo eskizus, rezultatus ir išvadas.

Pirmos kūrybinių dirbtuvių dalies tikslas buvo sukurti skirtingus teritorijos vystymo scenarijus. Juos parengė trys komandos, sudarytos iš praktikuojančių jaunų architektų, VGTU architektūros studentų, padedant Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojams - dr. Daliai Dijokienei, dr. Matui Cirtautui ir Mildai Žekonytei. Apibendrinus visas pasiūlytas idėjas, kūrybinių dirbtuvių dalyviai parengė tris urbanistines koncepcijas, kurios perteikia potencialias teritorijos urbanistinio formavimo kryptis.

Antroje kūrybinių dirbtuvių dalyje dalyvavo suinteresuotos visuomenės atstovai, teritorijos vystytojai ir miesto architektai. Diskusijos ir kūrybinės sesijos metu siūlytos idėjos iš dalies atspindi tiesioginių teritorijos naudotojų interesą. Išsakytos pastabos turėtų būti vertinamos rengiant strateginius nagrinėtos teritorijos planavimo dokumentus, taip pat rengiant viso miesto bei jo prieigų vystymą.

Įvertinus diskusijos su visuomene metu išsakytus teiginius bei pateiktus atsakymus matoma, jog teritoriją vystant svarbus prioritetas teikiamas upės pakrančių įveiklinimui, jas pritaikant rekreacinei veiklai. Teritorija matoma kaip nauja dinamiška miesto dalis su dominuojančia skirtingos užstatymo tipologijos gyvenamąja funkcija, turinti unikalų charakterį (istorinių dvarelių įprasminimo prioritetas) ir kintančią architektūrą, taip pat turinti savo kultūrinius ir socialinius centrus – švietimo (aukštas prioritetas), gydymo, laisvalaikio, kultūros įstaigas. Diskusijos metu buvo išgrynintos pagrindinės probleminių klausimų grupės - susisiekimo, rekreacinė, inžinerinė, socialinė infrastruktūra bei urbanistinė plėtra.

Teritorijos lokacija - rytinė Klaipėdos miesto riba, esanti netoli miesto centro ir jungtis su stipriai besiplečiančiais priemiestiniais gyvenamaisiais rajonais, padiktuoja specifinę problematiką. Darnus teritorijos infrastruktūros integravimas į Klaipėdos miesto struktūrą bei sklandžių tranzitinių srautų iš priemiestinės dalies užtikrinamas yra kertiniai elementai lemiantys kokybišką teritorijos kaip miesto, o ne priemiesčio dalies vystymąsi. Teigiamas visuomenės požiūris ir rodomas interesas į darnaus judumo principų taikymą vystant teritorijos infrastruktūrą yra skatinantis veiksnys.

Menkai išvystyta teritorijos infrastruktūra yra tiek iššūkis, tiek ir galimybė. Planuojant bei įgyvendinant susisiekimo infrastruktūros sprendinius, teritorija gali tapti itin patrauklia alternatyva priemiesčių driekai - miesto dalis, turinti kokybišką aplinką ir būstus, atitinkančius skirtingus poreikius. Visuomenės indėlis – kertinis tvaraus miesto augimo elementas. Įvykusių dirbtuvių metu surinkti pasiūlymai padės kokybiškiau suplanuoti teritoriją. Jei turite pasiūlymų dėl rengiamo specialiojo plano, kviečiame teikti el. paštu: planavimas@klaipeda.lt, nurodant pasiūlymą, jo motyvus ir pasiūlymo teikėją.

Skaitmeninis leidinys, išsamiai pristatantis kūrybinių dirbtuvių pasiūlymus, rezultatus ir išvadas: https://issuu.com/laskao/docs/kmrd

Pirmoji sesijaPirmoji sesija

 Koncepcijos schemaKoncepcijos schemaKoncepcijos schema

Antroji sesijaAntroji sesija

Rezultatų aptarimasRezultatų aptarimas

Pagal Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos (LASKAO), Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros (VGTU AF UK) pateiktą medžiagą straipsnį parengė Gerda Antanaitytė.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija rengia Klaipėdos miesto rytinės dalies vystymo idėjų kūrybines dirbtuves, kurių metu miesto bendruomenė, architektai ir architektūros studentai kviečiami prisidėti prie tolesnio teritorijos vystymo siūlant galimus scenarijus ir plėtros idėjas.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas supažindinti visuomenę su rytinės Klaipėdos miesto dalies teritorijos plėtros galimybėmis, probleminėmis situacijomis plėtojant susisiekimo infrastruktūrą,   akcentuoti procesų koordinavimo būtinybę bei informuoti visuomenę apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pradedamą rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp   Pajūrio g., Kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Kviečiame architektus ir suinteresuotą visuomenę į kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymą, kurio metu bus pristatyti galimi teritorijos plėtojimo scenarijai, visuomenės     nuomonė bei dirbtuvių rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos, kurias Klaipėdos miesto savivaldybės administracija numato naudoti kaip rekomendacinę medžiagą tolesniam   teritorijos vystymui.

Prašome iš anksto registruotis elektroniniu paštu laskao.klaipeda@gmail.com, nurodant dalyvio (-ių) vardus, pavardes, telefono numerius ir atstovaujamas bendruomenes, organizacijas.

 Preliminari programa:

- Kūrybinių dirbtuvių bei pradedamo rengti specialiojo plano pristatymas

- Klaipėdos miesto rytinės dalies urbanistinės aplinkos ir esamos situacijos apžvalga

- Visuomenės indėlis kuriant savo gyvenamąją aplinką 

- Rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos

- Diskusija

Renginio laikas: lapkričio 16 d., 10:00 val., numatoma trukmė 2 val.

Renginio vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salė (III aukštas), Liepų g. 11, Klaipėda.

Renginio organizatoriai: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija,

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyrius.

Partneriai: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Klaipėdos Valstybinė Kolegija

Renginio koordinatoriai: Gerda Antanaitytė, Aurimas Baužys, Laima Čijunskaitė

Kontaktai: laskao.klaipeda@gmail.com

Su parengtomis koncepcijomis kviečiame susipažinti elektroniniame leidinyje:

https://issuu.com/laskao/docs/kmrd_i_sesija

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kartu su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija rengia Klaipėdos miesto rytinės dalies vystymo idėjų kūrybines dirbtuves, kurių metu miesto bendruomenė, architektai ir architektūros studentai kviečiami prisidėti prie tolesnio teritorijos vystymo siūlant galimus scenarijus ir plėtros idėjas.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas supažindinti visuomenę su rytinės Klaipėdos miesto dalies teritorijos plėtros galimybėmis, probleminėmis situacijomis plėtojant susisiekimo infrastruktūrą, akcentuoti procesų koordinavimo būtinybę bei informuoti visuomenę apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pradedamą rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., Kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Šių metų spalio 5 d. vyko kūrybinių dirbtuvių pirmoji sesija, kurios metu architektai kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros studentais ir dėstytojais parengė pirmines teritorijos plėtros idėjas bei  galimus vystymo scenarijus.

Kviečiame suinteresuotą visuomenę į kūrybinių dirbtuvių antrą sesiją, kurios metu aptarsime architektų ir studentų iškeltas idėjas bei kartu ieškosime tinkamiausių teritorijos plėtojimo scenarijų, kuriuos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija numato naudoti kaip rekomendacinę medžiagą tolesniam teritorijos vystymui.

Su pirminėmis architektų parengtomis idėjomis kviečiame susipažinti elektroniniame leidinyje: https://issuu.com/laskao/docs/kmrd_i_sesija

Dėl sklandesnio organizacinio darbo, labai prašome iš anksto registruotis elektroniniu paštu laskao.klaipeda@gmail.com, nurodant dalyvio (-ių) vardus, pavardes, telefono numerius ir atstovaujamas bendruomenes, organizacijas.

Preliminari programa

 • Kūrybinių dirbtuvių bei pradedamo rengti specialiojo plano pristatymas
 • Klaipėdos miesto rytinės dalies urbanistinės aplinkos ir esamos situacijos apžvalga
 • Kūrybinė sesija – bendruomenių indėlis kuriant savo gyvenamąją aplinką.  
 • Rezultatų aptarimas

Renginio laikas: lapkričio 6 d., 17:30 val., numatoma trukmė 2 val.

Renginio vieta: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda (3 aukštas).

**********

Kviečiame architektus ir suinteresuotą visuomenę dalyvauti  Klaipėdos miesto rytinės dalies vystymo idėjų kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu komandos parengs tolesnės teritorijos plėtros idėjas su sprendinius paaiškinančia medžiaga: schemomis, eskizais ir analogais. Šias idėjas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija numato naudoti kaip rekomendacinę medžiagą tolesniam teritorijos vystymui.

RENGINIO TIKSLAS

Kūrybinių dirbtuvių tikslas supažindinti visuomenę su rytinės Klaipėdos miesto dalies teritorijos plėtros galimybėmis, probleminėmis situacijomis plėtojant susisiekimo infrastruktūrą akcentuojant procesų koordinavimo būtinybę bei informuoti visuomenę apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pradedamą rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., Kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

DALYVIAI

Keturios komandos po 3-4 žmones. Komandas gali sudaryti architektai, architektūros studentai, visuomenės atstovai, jaunimas.

KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ REZULTATAI

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyvaujančios komandos parengs  tolesnės teritorijos plėtros idėjas su sprendinius paaiškinančia medžiaga: schemomis, eskizais ir analogais, kurios bus naudojamos kaip rekomendacinė medžiaga tolimesniam teritorijos vystymui.

Numatomas rezultatų aptarimas ir pristatymas visuomenei skirtame renginyje, taip pat parengtų vizijų ekspozicija ir leidinys.

RENGINIO GRAFIKAS

2018 10 05 – kūrybinės dirbtuvės

Vieta: LASKAO (Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda)

Dalyvių registracijos anketa:  goo.gl/ZY4qNY

Renginio organizatoriai: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyrius.

Renginio koordinatoriai: Laima Čijunskaitė, Aurimas Baužys

Kontaktai: laskao.klaipeda@gmail.com 

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. AD1-1019 "Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo" patvirtinta Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano planavimo darbų programa.

**********

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-73 „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ pradedamas rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas.

Planavimo tikslai – konkretizuoti ir detalizuoti bendrojo plano sprendinius, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis ir jungtis su gretimybėmis, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, sudarant kokybiškas gyventojų susisiekimo, krovinių vežimo ir specialiosios paskirties transporto priemonių eismo sąlygas, vadovaujantis saugaus eismo reikalavimais.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (846) 396 024.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialųjį planą.

Planavimo tikslai – konkretizuoti ir detalizuoti bendrojo plano sprendinius, užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, nustatyti plėtros kryptis ir jungtis su gretimybėmis, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas, sudarant kokybiškas gyventojų susisiekimo, krovinių vežimo ir specialiosios paskirties transporto priemonių eismo sąlygas, vadovaujantis saugaus eismo reikalavimais.

Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ projektas. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima iki š. m. kovo 14 d. (įskaitytinai) Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyriuje, 413 kab., tel. (846) 396024.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt iki š. m. kovo 14 d. (įskaitytinai).

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, liepų g. ir Danės upės) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo“ projektas.  

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content