Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas

 **********

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS, APLINKOTVARKOS ĮRANGOS IŠDĖSTYMO BEI APLINKOS ESTETINIO FORMAVIMO, MIESTIŠKOJO KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. AD1-3561

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-390 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir detaliuosius planus bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-407 pripažinimo netekusiu galios“ ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. spalio 27 d. patikrinimo aktą Nr. TP1- 1196:

  1. Tvirtinu Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą (pridedami specialiojo plano sprendiniai – sprendinių brėžinys, centrinės dalies tvarkymo sprendinių brėžinys ir aiškinamasis raštas, iš viso 10 lapų).
  2. Nustatau, kad patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius

    Saulius Budinas

 

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Centrinės dalies tvarkymo sprendinių brėžinys

**********

Informuojame, kad viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. birželio 18 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda. Susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2015 m. birželio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda. Nuo 2015 m. gegužės 28 d. iki 2015 m. birželio 18 d. teritorijų planavimo dokumentai bus viešai eksponuojami Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. AD1-508 „Dėl specialiojo plano rengimo“ ir 2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. AD1-561 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. AD1-2047 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Pažymime, kad 2014 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. AD1-2497 priėmė sprendimą nevykdyti Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Planavimo tikslai ir uždaviniai detalizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius įvertinti miestiškojo kraštovaizdžio plėtojimo problemas, tendencijas ir galimybes; nustatyti plėtojimo prioritetus ir tvarkymo principus, parengti sprendinius vertingų miestovaizdžių apsaugai, nustatyti tvarkymo reglamentus ir siektinus rodiklius bei reikalavimus aplinkos mažosios architektūros ir komunalinės infrastruktūros objektų dėstymui ir kokybei.

Plano organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g.11, 91502 Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, faks. 8 46 41 00 47, www.klaipeda.lt, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt - Teritorijų planavimas (/lit/IMG/2442 )

Plano rengėjas - UAB „Nemuno deltos projektai“ Turgaus g. 5, 99132 Šilutė, tel./faks. 8 44 15 14 43, el. paštas deltosprojektai@zebra.lt, tinklapis www.ndp.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių pagrindinis brėžinys

Tvarkymo schemos

Procedūrų dokumentai

 **********

Susipažinti su parengta Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano koncepcija galite:

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos sprendinių brėžinys

Koncepcijos sprendinių brėžinys 1 pagrindinės tvarkymo kryptys

 **********

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967) 17 punktu, informuojame apie 2014 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2497 priimtą sprendimą nevykdyti Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

 **********

Patikslinta informacija

Informuojame dėl klaidos dienraštyje „Vakarų ekspresas“ 2013 m. gruodžio 21 d. skelbime „Pradedamas rengti specialusis planas“:

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas.

Planavimo pagrindas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. AD1-508 „Dėl specialiojo plano rengimo“ ir 2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. AD1-561 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. AD1-2047 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Su patvirtinta planavimo darbų programa galima susipažinti planavimo organizatoriaus patalpose darbo metu bei tinklalapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (www.klaipeda.lt/298298).

Planavimo tikslai ir uždaviniai detalizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius įvertinti miestiškojo kraštovaizdžio plėtojimo problemas, tendencijas ir galimybes; nustatyti plėtojimo prioritetus ir tvarkymo principus, parengti sprendinius vertingų miestovaizdžių apsaugai, nustatyti tvarkymo reglamentus ir siektinus rodiklius bei reikalavimus aplinkos mažosios architektūros ir komunalinės infrastruktūros objektų dėstymui ir kokybei.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama tinklalapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (www.klaipeda.lt/298298).

Plano rengėjas - UAB „Nemuno deltos projektai“ Turgaus g. 5, LT-99132, Šilutė. Tel/faks. 8 441 51443, el. paštas: deltosprojektai@zebra.lt tinklapis: www.ndp.lt.

Planavimo procesas – Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Plano rengimo terminai: 2013 - 2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 **********

 

nuoroda

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas.

Planavimo pagrindas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. AD1-508 „Dėl specialiojo plano rengimo“ ir 2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. AD1-561 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. AD1-2047 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai detalizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius įvertinti miestiškojo kraštovaizdžio plėtojimo problemas, tendencijas ir galimybes; nustatyti plėtojimo prioritetus ir tvarkymo principus, parengti sprendinius vertingų miestovaizdžių apsaugai, nustatyti tvarkymo reglamentus ir siektinus rodiklius bei reikalavimus aplinkos mažosios architektūros ir komunalinės infrastruktūros objektų dėstymui ir kokybei.

Planavimo organizatorius - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklapyje /. – Teritorijų planavimas, detalieji planai (www.klaipeda.lt/298298).

Plano rengėjas - UAB „Nemuno deltos projektai“ Turgaus g. 5, LT-99132, Šilutė. Tel/faks. 8 441 51443, el. paštas: deltosprojektai@zebra.lt tinklapis: www.ndp.lt.

Planavimo procesas – Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Plano rengimo terminai: 2013 -2015 m.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Pasiūlymus pateikusieji asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Įsakymas dėl specialiojo plano rengimo

Planavimo darbų programa

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams