Pradžia
Lt En

Nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti paraiškas dėl 2023 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo

2023-04-06

Nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti paraiškas įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programoje numatytą priemonę „Paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims teikimas taikant atvejo vadybą“ (toliau – Priemonė).

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Galimi partneriai, kuriuos galima pasitelkti paslaugoms teikti, yra viešieji ir privatieji juridiniai bei fiziniai asmenys.

Pareiškėjas turi atitikti šias sąlygas:

 1. turi ne mažesnę nei 2 metų patirtį teikiant socialines paslaugas, skatinančias žmonių integravimą į darbo rinką;
 2. turi patalpas, kuriose bus vykdoma veikla, organizuojamos paslaugos;
 3. pareiškėjo organizacijoje dirba socialinės integracijos veiklos patirties turintis asmuo, kurį numatoma skirti atvejo vadybininku. 

Priemonei įgyvendinti organizacijoms skiriamos lėšos gali būti naudojamos:

 1. atvejo vadybininkų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčiui, apskaičiuotam vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme nustatytais kriterijais (rekomenduojamas darbo užmokesčio koeficientas – 8,4);
 2. gyventojų nedarbo priežastis padėsiančių spręsti paslaugų teikimui ir (ar) įsigijimui:
  • psichologinei pagalbai, kurios tikslas – integruoti, grąžinti asmenį į darbo rinką, sprendžiant jo asmenines problemas;
  • mentoriaus pagalbai, kurios tikslas – motyvuoti, skatinti grįžti į darbo rinką (aiškintis nedarbo priežastis, padėti parašyti gyvenimo aprašymą, mokyti internetinėje erdvėje, kaip susirasti darbą);
  • priklausomybių konsultanto pagalbai, kurios tikslas – informuoti alkoholį vartojančius asmenis apie alkoholio vartojimo riziką, pasekmes, padėti integruotis į darbo rinką, sprendžiant priklausomybių ligas;
  • lydimajai pagalbai, kurios tikslas – palydėti ir padėti besirengiantiems darbo rinkai asmenims gauti socialines paslaugas (nurodytas Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“), sveikatos, švietimo ir kitas paslaugas, įskaitant ir palaikymą darbo vietoje, reikalingą siekiant padėti rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas;
  • kitoms paslaugoms, padedančioms šalinti įsidarbinimą ribojančias aplinkybes bei kliūtis užimtumui;
  • atvejo vadybos administravimui (ne daugiau nei 20 proc. nuo atvejo vadybininkų darbo užmokesčiui skirtų lėšų).

Paraiškų teikimo terminas – iki 2023-04-20 17:00 val. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Organizacijos, norinčios dalyvauti atrankoje, užpildo atrankos paraišką ir pateikia Paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims teikimo taikant atvejo vadybą tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-31 įsakymu Nr. AD1-438, 10 punkte išvardintus priedus (Paraiškos forma).

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir susegta į lengvai išardomus segtuvus. Dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos. Paraiška turi būti patvirtinta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga / organizacija privalo turėti, arba kaip elektroniniai dokumentai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų pateikimo formą pasirenka pareiškėjas. 

Paraiška ir prie jų pridedami dokumentai teikiami pasirenkamu būdu:

 1. Pasirašyta popierinė paraiška su priedais užklijuotame voke su užrašu „Paraiška dėl 2023 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo“ siunčiama paštu registruotu laišku arba pristatoma tiesiogiai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu Taikos pr. 52C, Klaipėda, LT-91184, 217 Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko.
 2. Elektroninė paraiškos forma, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“, teikiama el. paštu parama@klaipeda.lt laiško temos laukelyje (Subject) nurodant „Paraiška dėl 2023 m. užimtumo didinimo programos įgyvendinimo“, laiško tekste nurodant pareiškėjo pavadinimą. Dokumentai turi būti suarchyvuoti („suzipuoti“) į vieną katalogą. 

Informaciją dėl paraiškų pildymo teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Idilija Valužytė el. paštu idilija.valuzyte@klaipeda.lt arba tel. (8 46) 41 08 42 darbo dienomis I–IV nuo 8 val. iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. pietūs).

Atranka vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programa 

Paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims teikimo taikant atvejo vadybą tvarkos aprašas

Susiję kontaktai

Idilija Valužytė

Pareigos: Vyriausioji specialistė
Tel. Nr.: 41 08 42
Kabinetas: 102
Funkcijos ir užduotys

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading