Pradžia
Lt En

2017-11-23

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO VYTAUTO GRUBLIAUSKO DELEGAVIMO Į IŠORINIO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOMISIJĄ (T2-266)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-267)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-268)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-269)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-270)

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ DALININKO KAPITALO DIDINIMO (T2-271)

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮNAŠO, FORMUOJANT DALININKO KAPITALĄ (T2-272)

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮNAŠO, FORMUOJANT DALININKO KAPITALĄ (T2-273)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO(T2-274)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ“ PAKEITIMO (T2-275)

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T2-276)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-277)

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T2-278)

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T2-279) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T2-280) 

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIŲ PARDAVIMO (T2-281)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-256 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (T2-282) 
PRIEDAS

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRUI (T2-283) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGINIŲ KRYPČIŲ IKI 2030 METŲ PATVIRTINIMO (T2-284) 
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES PROJEKTUI (T2-285) 
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI TARPTAUTINĖS BURIAVIMO MOKYMO ORGANIZACIJOS VEIKSMUOSE IR PARAIŠKOS PATEIKIMO(T2-286)

DĖL MARTYNO KRUKIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (T2-287)

DĖL NENAUDOJAMOS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS KLAIPĖDOS MIESTE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-288) 
PRIEDAS

DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T2-289)

DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (T2-290)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-291)

DĖL 2018 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (T2-292)

DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-293)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ SUMAŽINIMO (T2-294)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T2-295)

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SKOLŲ NURAŠYMO (T2-296) 
PRIEDAS

DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T2-297) 
PRIEDAS

DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T2-298) 
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO (PUODŽIŲ G.) MODERNIZAVIMAS, PLĖTOJANT NEFORMALIOJO UGDYMOSI GALIMYBES“ ĮGYVENDINIMUI (T2-299)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (T2-300)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS „KAUNO ATŽALYNO“ FILIALAS – NAUJOS GALIMYBĖS MAŽIEMS IR DIDELIEMS“ ĮGYVENDINIMUI (T2-301)

DĖL A. ANIULĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (T2-302)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-289 „DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO (T2-303)

DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR PRIEMOKOS SKYRIMO (T2-304)

DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI) ATLIKTI VEIKLOS PLANE NENUMATYTĄ AUDITĄ (T2-305)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T2-306)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-307) 
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TILŽĖS G. NUO ŠILUTĖS PL. IKI GELEŽINKELIO PERVAŽOS REKONSTRUKCIJA, PERTVARKANT ŽIEDINĘ MOKYKLOS G. IR ŠILUTĖS PL. SANKRYŽĄ“ ĮGYVENDINIMUI (T2-308)

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (KLAIPĖDOS G. 31) REKONSTRAVIMAS SIEKIANT IŠPLĖSTI UGDYMUI SKIRTAS PATALPAS“ ĮGYVENDINIMUI (T2-309)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-310) 
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-311) 
PRIEDAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (T2-312) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-340 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-313)

DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ VIDUTINĖS ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINOS ABONENTAMS DIFERENCIJAVIMO PRINCIPŲ IR DIFERENCIJUOTŲ ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ ABONENTAMS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO(T2-314)

DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠO IR NETVARKOMŲ KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS IR KAPAVIETĖS IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-315) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content