Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Apie 30 ha teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis planas

 ********** 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE, PRIE MARIŲ, ATKARPOJE NUO JACHTKLUBO IKI PAKRANTĖS RAGO UŽ LAIVŲ KAPINIŲ, KLAIPĖDOJE, detaliojo plano patvirtinimo

2015 m. gegužės 26 d. Nr. AD1-1580

Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento 2015 m. gegužės 5 d. patikrinimo aktą Nr. TP1-562:

  1. Tvirtinu teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių, Klaipėdoje, detalųjį planą (pridedami detaliojo plano sprendiniai – teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinys, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys, infrastruktūros objektų ir inžinerinių komunikacijų brėžinys ir aiškinamasis raštas, iš viso 35 lapai).
  2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo dienos.

 

Savivaldybės administracijos direktorius 

Saulius Budinas

 Priedas Nr. 1 (Aiškinamasis raštas)

 Priedas Nr. 2 (Pagrindinis brėžinys)

 Priedas Nr. 3 (Ribų nužymėjimo brėžinys)

 Priedas Nr. 4 (Infrastruktūros brėžinys)

 ********** 

Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos – iki 100 vietų talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostelio ir jūrinio paveldo parko su aptarnavimo pastatais bei uosto infrastruktūros statinių įrengimo Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, uosto reikmėms pritaikant esamas „Laivų kapinių“ įlankos krantines – poveikio aplinkai vertinimo galutinės atrankos išvados

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – iki 100 vietų talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostelio ir jūrinio paveldo parko su aptarnavimo pastatais bei uosto infrastruktūros statinių įrengimas ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos m. sav. Kuršių nerija.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2014-09-29 raštu Nr.(7.5)V4-3309 kreipėsi dėl PAV atrankos išvados persvarstymo, motyvuodamas tuo, kad nepateikta informacija apie molo statybos darbų keliamą triukšmą, įtaką gyvenamosios aplinkos kokybei ir žmonių sveikatai.

Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, išnagrinėjąs papildomai pateiktą medžiagą apie planuojamą ūkinę veiklą 2014-12-31 raštu Nr.(7.5)V4-3995 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas.

Priimta galutinė atrankos išvada aukščiau minėtai Klaipėdos m. sav. administracijos planuojamai ūkinei veiklai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

 **********     

Informuojame apie parengtus teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo plano sprendinius.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. AD1-1993 dėl detaliojo plano rengimo, 2010 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2329 patvirtinta minėto detaliojo plano planavimo užduotis.

Pažymime, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-35 patvirtino teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepciją. Su kuria galite susipažinti internetiniame puslapyje (/lit/IMG/2320).

Planavimo tikslas: suplanuoti rekreacinę infrastruktūrą (dviračių, pėsčiųjų takus, jachtų bei rekreacijai skirtų laivų švartavimą ir aptarnavimo objektus), išnagrinėti inžinerinės infrastruktūros įrengimo galimybes, planuoti gaisrų gesinimo įrangą, numatyti krantų tvirtinimą ir transporto organizavimo gerinimo priemones.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8-46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt - Teritorijų planavimas (/lit/IMG/2320).

Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai“, Šilutės m., Turgaus g. 5, LT-99132, tel.: 8 441 51443, 61644, el. p.: gintas@ndp.lt.

Planavimo procesas: detalus planas rengiamas, derinamas, viešai svarstomas su visuomene ir teikiamas tvirtinti bendrąja tvarka.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2015 m. sausio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją aukščiau nurodytu kontaktu. Nuo 2015 m. sausio 16 d. iki 2015 m. sausio 30 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. sausio 30 d. 14 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Brėžiniai

Aiškinamasis raštas 1-2

Aiškinamasis raštas 2-2

 **********     

Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos – iki 100 vietų talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostelio ir jūrinio paveldo parko su aptarnavimo pastatais bei uosto infrastruktūros statinių įrengimo Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, uosto reikmėms pritaikant esamas „Laivų kapinių“ įlankos krantines – poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – iki 100 vietų talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostelio ir jūrinio paveldo parko su aptarnavimo pastatais bei uosto infrastruktūros statinių įrengimas ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos m. sav. Kuršių nerija.

Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus priimta atrankos išvada: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamai ūkinei veiklai – iki 100 vietų talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostelio ir jūrinio paveldo parko su aptarnavimo pastatais bei uosto infrastruktūros statinių įrengimui Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, uosto reikmėms pritaikant esamas „Laivų kapinių“ įlankos krantines poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas 2014-10-16 raštas Nr. (15.3)-A4-6192).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, tel. 8 46 46 64 62, faks. 8 706 620 00, klaipedos.skyrius@aaa.am.lt, ūkinės veiklos dokumentų rengėjo UAB “Nemuno deltos projektai” patalpose adresu: Šilutės m., Turgaus g. 5, tel.: 8 44 15 14 43, 8 44 16 16 44 ir ūkinės veiklos užsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu: Liepų g. 11, Klaipėda, tel., 8 46 39 60 24, faks., 8 46 39 61 60, planavimas@klaipeda.lt

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriui, Birutės g.16, Klaipėda, tel. 8 46 46 64 62, faks. 8 706 620 00, klaipedos.skyrius@aaa.am.lt iki 2014-12-09.

 **********     

Informuojame, kad yra parengta Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Planavimo tikslai - suplanuoti rekreacinę infrastruktūrą (dviračių, pėsčiųjų takus, jachtų bei rekreacijai skirtų laivų švartavimą ir aptarnavimo objektus), išnagrinėti inžinerinės infrastruktūros įrengimo galimybes, planuoti gaisrų gesinimo įrangą, numatyti krantų tvirtinimą ir transporto organizavimo gerinimo priemones.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, kontaktinis asmuo – kraštovaizdžio architektė Laimutė Norkienė, tel. 8-46 396157, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Nemuno deltos projektai“, Turgaus g. 5, LT-99132 Šilutė, projekto vadovas Edmundas Petrauskas,tel. 8-46 390878.

SPAV dokumentų rengėjas – Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (KU BPATPI), Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, atstovas dr. Saulius Gulbinskas, tel. 8-46 398845.

Su detaliojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda.

Pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos gali būti teikiami raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 30 d. (iki SPAV ataskaitos aptarimui skirto viešo susirinkimo ir jo metu). Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinama su detaliojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita, numatomas 2013 m. rugsėjo 30 d., 15:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje, II aukšte didžiajame pasitarimų kambaryje, Liepų g. 11, Klaipėda.  

SPAV ATASKAITA

KONCEPCIJOS BRĖŽINYS

KONCEPCIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  **********     

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams