Pradžia
Lt En

Būstas


Juridinių asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

Klaipėdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių – daugiabučių namų valdytojų ir jų administruojamų namų sąrašų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) 5 punktas numato, kad prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką, dydžio; 6 punktas numato, kad kartu su prašymu savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiama užpildyta Aprašo priede nurodyta Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija. Už prašyme ir deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą ir teisėtumą atsako prašymą pateikęs asmuo. 7 punktas numato, kad asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymus savivaldybės vykdomajai institucijai gali teikti kreipdamiesi tiesiogiai, siųsdami paštu ar elektroniniu paštu savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje nurodytu adresu. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi prašymą paštu, elektroniniu paštu ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, praneša apie tai prašymą pateikusiam asmeniui per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo prašymo gavimo būdu arba asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, nurodytu būdu (paštu, elektroniniu paštu). 8 punktas numato, kad  Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi prašymą, įvertina, ar prašymą pateikusio asmens deklaracijoje nurodyta informacija atitinka Aprašo 5 punkte nurodytas sąlygas, ir jei atitinka, per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą šį asmenį įtraukti į savivaldybės vykdomosios institucijos sudaromą Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nuostatomis ir atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų daugiabučių namų valdytojų kadencija administruojant didžiąją dalį daugiabučių eina į pabaigą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje atnaujinamas  pretendentų teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Klaipėdos mieste sąrašas. Asmenys, pageidaujantys teikti daugiabučių namų  bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje, prašymą teikia Savivaldybės administracijai, kreipdamiesi tiesiogiai, paštu ar elektroniniu paštu info@klaipeda.lt arba dokumentai@klaipeda.lt, pridedant Apraše numatytus dokumentus.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą rasite čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.452274


Atmintinė dėl vaizdo stebėjimo reikalavimų fiziniams asmenims ir kai vaizdo stebėjimas vykdomas daugiabučiuose


Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas

Butų ir kitų butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name neįsteigus daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties namo bendrojo naudojimo objektams  valdyti,  tinkamai prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, Savivaldybės vykdomoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių.  Vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus tvarkos aprašu, sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai. Jei savininkai nepasirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama LR civilinio kodekso 4.84 str. 3 d. numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais savininkų dauguma turi teisę pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

Norint keisti bendrojo naudojimo objektų administratorių

Likus šešiems mėnesiams iki administravimo pabaigos, ne mažiau 1/5  daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai pateikia raštišką laisvos formos prašymą dėl administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo. Kitu atveju – ne mažiau kaip 1/4 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pateikia raštišką prašymą Savivaldybės administracijai organizuoti administratoriaus pakeitimą.  

Prašyme turi būti nurodyta prašymą teikiančių daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardai, pavardės, parašai, kontaktinis telefono numeris. Prašymai pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (Liepų g. 11).

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į savivaldybės Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrį 128 kab., telefonas (8 46) 39 63 14; el. p. janina.vauliniene@klaipeda.lt


Susijusios temos

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams