Pradžia
Lt En

Seniūnaičių sueigos nuostatai

 

Suvestinė redakcija nuo 2023-11-04

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12882

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2017 m. liepos 27 d. Nr. T2-179

Klaipėda

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 35 straipsnio 2 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

2. Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T2-4 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras                                                                        Vytautas Grubliauskas

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2017 m. liepos 27 d.

sprendimu Nr. T2-179

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATAI

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo ir sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

2. Seniūnaičių sueiga (toliau – Sueiga) yra atskirų seniūnaitijų, sudarytų Savivaldybės mero potvarkiu Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, atsižvelgiant į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius (toliau – Seniūnaitija), seniūnaičių susirinkimas.

3. Išplėstinė seniūnaičių sueiga (toliau – Išplėstinė sueiga) yra tam tikroje (-ose) Savivaldybės rinkimų apygardos (Baltijos, Marių, Pajūrio ir Danės) teritorijoje (-ose) (toliau – Gyvenamosios vietos teritorija) esančių Seniūnaitijų, seniūnaičių ir toje Gyvenamosios vietos teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas.

4. Savivaldybė neatlygintinai suteikia patalpas Sueigai ir Išplėstinei sueigai organizuoti. Sueiga ar Išplėstinėsueiga gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas), jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu taikomų rekomendacijų ar apribojimųSueiga ar Išplėstinė sueiga negali vykti Sueigos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai. Nuotoliniu būdu vykstančios Sueigos klausimai rengiami ir Sueiga vyksta laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme bei šiuose Nuostatuose nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Sueigos dalyvių teises. Nuotoliniu būdu priimant sprendimus, turi būti užtikrintas balsavimo rezultatų nustatymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-110, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09675

5. Seniūnaičiai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

SUEIGŲ KOMPETENCIJOS

6. Sueiga aptaria ir priima sprendimus dėl:

6.1. bendruomenės saugumo ir gyvenamųjų vietovių saugios aplinkos, teritorijų tvarkymo ir atnaujinimo, viešųjų erdvių pritaikymo bendruomenės poreikiams;

6.2. pagalbos labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (socialinės rizikos šeimoms, nepilnamečiams, vieniems gyvenantiems asmenims, neįgaliesiems ir kt.);

6.3. vietovės sveikatinimo, kultūros ir sporto renginių;

6.4. savo gyvenamosios vietovės materialiojo ir nematerialiojo paveldo puoselėjimo;

6.5. viešųjų paslaugų teikimo gyventojams tvarkos ir kokybės;

6.6. kitų jos kompetencijai priskirtų klausimų.

7. Išplėstinė sueiga aptaria ir priima sprendimus dėl:

7.1. savo atstovaujamos Gyvenamosios vietos teritorijos bendruomenių viešųjų poreikių, iniciatyvų finansavimo tikslingumo;

7.2. bendruomeninės veiklos ir partnerystės su Savivaldybės institucijomis stiprinimu;

7.3. viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms;

7.4. atstovų delegavimo dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų darbe patariamojo balso teise Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka;

7.5. atstovų delegavimo į Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų narius Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka;

7.6. vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų tos teritorijos gyventojams rūpimų klausimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

III SKYRIUS

SUEIGOS ORGANIZAVIMAS

8. Seniūnaičiai į Sueigą renkasi ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius savo iniciatyva arba Savivaldybės administracijos kvietimu. Kai seniūnaičiai į Sueigą renkasi patys, kviečiami atvykti Savivaldybės administracijos atstovai. Savivaldybės administracijos atstovai Sueigoje dalyvauja pavedus Savivaldybės administracijos direktoriui. Seniūnaičiai į Sueigą gali kviesti Savivaldybės institucijų atstovus ir gyventojus.

9. Sueiga teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė Savivaldybėje faktiškai išrinktų seniūnaičių. Išplėstinė sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė Išplėstinės sueigos narių, nustatytų šių Nuostatų 31 punkte.

10. Sueigai visam einamosios seniūnaičių kadencijos laikotarpiui pirmininkauja po seniūnaičių rinkimų pirmoje Sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas Sueigos pirmininkas. Pirmoje Sueigoje taip pat išrenkamas Sueigos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Kai seniūnaičiai į Sueigą renkasi pirmą kartą po seniūnaičių rinkimų, Sueigai pirmininkauja Savivaldybės administracijos specialistas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-110, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09675

11. Seniūnaičiai gali atšaukti šių Nuostatų 12 punkte išrinktus asmenis nepasibaigus kadencijai ir artimiausioje Sueigoje juos perrinkti. Kol bus išrinktas kitas Sueigos pirmininkas, Sueigai pirmininkauja Savivaldybės administracijos specialistas.

12. Šių Nuostatų 12 punkte išrinkti asmenys gali atsistatydinti iš užimamų pareigų, pateikę Sueigai rašytinį prašymą. Tokiu atveju artimiausioje Sueigoje jie yra perrenkami. Kol bus išrinktas kitas Sueigos pirmininkas, Sueigai pirmininkauja Savivaldybės administracijos specialistas.

13. Sueigos pirmininkui negalint dalyvauti Sueigoje, Sueigai pirmininkauja Sueigos pirmininko pavaduotojas, o jo irgi nesant, susirinkę seniūnaičiai išsirenka tai Sueigai pirmininkaujantį seniūnaitį.

14. Sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti Sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

15. Stebėtojų teisėmis Sueigos posėdžiuose gali dalyvauti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

16. Darbotvarkės klausimui pristatyti skiriama iki 5 minučių, pasisakymams – iki 2 minučių.

IV SKYRIUS

SUEIGOS SPRENDIMŲ RENGIMAS, SVARSTYMAS IR PRIĖMIMAS

17. Sueigos darbotvarkės sudarymas:

17.1. Pirmosios naujai išrinktų seniūnaičių Sueigos darbotvarkės projektą sudaro Savivaldybės administracijos specialistas. Kitų Sueigų darbotvarkių projektus rengia Sueigos pirmininkas seniūnaičių, gyventojų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, Savivaldybės administracijos siūlymu. Sueigos darbotvarkės klausimą pasiūlęs asmuo Sueigos pirmininkui elektroniniu paštu taip pat pateikia su tuo klausimu susijusią medžiagą.

17.2. Sueigos darbotvarkės projekte nustatomi Sueigos data ir laikas, vieta, darbotvarkės klausimai, jų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai

17.3. Sueigos pirmininkas parengtą darbotvarkę kartu su darbotvarkės klausimais susijusią medžiagą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Sueigos elektroniniu paštu seniunaiciai@klaipeda.lt pateikia Savivaldybės administracijos specialistui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T2-110, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09675

17.4. Savivaldybės administracijos specialistas parengtą Sueigos darbotvarkę kartu su medžiaga, susijusia su darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikia atitinkamų Savivaldybės institucijų vadovams, kurie paveda atsakingiems specialistams dalyvauti Sueigoje ir pagal kompetenciją pasisakyti Sueigos darbotvarkėje nurodytais klausimais. Sueigos darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Sueigos skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt) ir Savivaldybės patalpose esančioje skelbimų lentoje bei elektroniniu paštu išsiunčiama seniūnaičiams.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T2-110, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09675

17.5. Seniūnaičių siūlymu Sueigos metu darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista.

18. Seniūnaičiai, negalintys dalyvauti Sueigoje, neturi išankstinės balsavimo teisės, bet gali savo nuomonę svarstomais klausimais pateikti raštu Sueigos pirmininkui, kuris ją turi viešai pristatyti Sueigoje.

19. Sueigoje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus paprastai pirmiausia išklausomas svarstomo klausimo pristatymas ir seniūnaičių bei Savivaldybės administracijos atstovų nuomonė. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo svarba bendruomenei, galima įtaka Savivaldybės veiklai, biudžetui ir kt.

20. Sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta Sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Sueigos pirmininko balsas.

21. Sueiga protokoluojama.Protokolą pasirašo Sueigos pirmininkas ir sekretorius. Sueigos pirmininkas užtikrina, kad Sueigos sprendimai būtų surašyti protokole.

22. Sueigos protokole nurodoma Sueigos data, protokolo eilės numeris, Sueigos dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimo pranešėjas, trumpai aprašoma svarstomu klausimu pasisakiusių Sueigos dalyvių nuomonė bei pateikiamas priimtas sprendimas kiekvienu darbotvarkės klausimu. Balsavimo rezultatai nurodomi pažymint, kas balsavo už, prieš ar susilaikė. Gali būti nurodoma Sueigos dalyvio atskiroji nuomonė.

23. Protokolas per 5 dienas pateikiamas Savivaldybės administracijos specialistui ir saugomas Savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Sueigos priimti sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt) ir Savivaldybės patalpose esančioje skelbimų lentoje.

25. Sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentinga Savivaldybės institucija privalo Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti. Savivaldybės administracijos specialistas Sueigos sprendimus ir siūlymus teikia atitinkamai Savivaldybės institucijai pagal kompetenciją:

25.1. jeigu Sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje, kuriam jie teikiami svarstyti Savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka. Savivaldybės taryba, svarstydama pateiktus Sueigos sprendimus, priima sprendimą, dėl kurių Sueigos sprendimų pavesti Savivaldybės administracijai rengti atskirus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka;

25.2. jeigu Sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės mero kompetencija, Savivaldybės meras priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sueigos sprendimo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-295, 2023-10-26, paskelbta TAR 2023-11-03, i. k. 2023-21520

26. Atitinkamos Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus ir jų sprendimai dėl Sueigos sprendimų vertinimo turi būti paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt) ir Savivaldybės patalpose esančioje skelbimų lentoje.

V SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SUEIGOS SUDARYMAS

27. Išplėstinių sueigų skaičių, pavadinimus ir sudėtį Gyvenamosios vietos teritorijos (-ų) pagrindu nustato Savivaldybės meras Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius.

28. Išplėstinėje sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja atitinkamoje Gyvenamosios vietos teritorijoje esančių Seniūnaitijų faktiškai išrinkti seniūnaičiai ir toje Gyvenamosios vietos teritorijoje veikiančių ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai (toliau – Atstovas). Viena bendruomeninė organizacija gali deleguoti 1 (vieną) Atstovą.

29. Savivaldybės administracija apie sudarytų Išplėstinių sueigų skaičių ir pavadinimus per 5 darbo dienas paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt) ir Savivaldybės patalpose esančioje skelbimų lentoje. Savivaldybės administracijos specialistas šią informaciją taip pat išsiunčia elektroniniu paštu seniūnaičiams ir bendruomeninėms organizacijoms, kurių kontaktai viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

30. Bendruomeninės organizacijos, ketinančios deleguoti savo atstovus į atitinkamą Išplėstinę sueigą, Savivaldybės administracijos specialistui per 5 darbo dienas nuo informacijos apie sudarytų Išplėstinių sueigų skaičių ir pavadinimus gavimo dienos turi raštu pateikti pranešimą dėl dalyvavimo atitinkamoje Išplėstinėje sueigoje, nurodydamos deleguojamo atstovo kontaktinius duomenis (bendruomeninės organizacijos pavadinimas, deleguojamo asmens vardas ir pavardė, kontaktiniai telefono numeris, el. pašto adresas) bei įgaliojimo terminus.

31. Prireikus Atstovai gali būti rotuojami, t. y. bendruomeninės organizacijos gali atšaukti ar pakeisti savo Atstovą motyvuotu raštu Savivaldybės merui. Taip pat išrinktas Atstovas gali būti atšaukiamas savo paties prašymu, jei nebegali toliau eiti šių pareigų.

32. Išplėstinės sueigos organizavimui, sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo bei įforminimo tvarkai, jų galiai ir paskelbimui, išskyrus priimtų sprendimų vertinimui, yra taikomos šių Nuostatų III ir IV skyrių nuostatos. Išplėstinės sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentingaSavivaldybės institucija privalo juos įvertinti. Savivaldybės administracijos specialistas Išplėstinės sueigos sprendimus ir siūlymus teikia atitinkamai Savivaldybės institucijai pagal kompetenciją:

32.1. jeigu Išplėstinės sueigos sprendimų vertinimas priklauso Savivaldybės tarybos kompetencijai, jie teikiami įvertinti artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka. Apsvarsčiusi pateiktus Išplėstinės sueigos sprendimus, Savivaldybės taryba priima sprendimą, dėl kurių Išplėstinės sueigos sprendimų pavesti Savivaldybės administracijai rengti atskirus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka;

32.2. jeigu Išplėstinės sueigos sprendimų įvertinimas priklauso Savivaldybės mero kompetencijai, jis įvertina šiuos sprendimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Išplėstinės sueigos sprendimo gavimo dienos;

32.3. Savivaldybės institucijos, laikydamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 43 straipsnyje nustatytų vietos gyventojų informavimui keliamų reikalavimų, privalo paskelbti savo vertinimus dėl Išplėstinės sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.

Punkto pakeitimai:

Nr. T2-295, 2023-10-26, paskelbta TAR 2023-11-03, i. k. 2023-21520

33. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes, patariamojo balso teise gali dalyvauti toje Gyvenamosios vietos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Papildyta punktu:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Seniūnaitijos gyventojams apie Sueigoje priimtus sprendimus informaciją teikia seniūnaičiai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

35. Seniūnaičiai už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

36. Nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

37. Nuostatų įgyvendinimo kontrolę atlieka Savivaldybės administracija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

________________________

Pakeitimai:

1.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-13, 2018-01-25, paskelbta TAR 2018-01-29, i. k. 2018-01342

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-69, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-06, i. k. 2018-05459

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-110, 2021-04-29, paskelbta TAR 2021-05-04, i. k. 2021-09675

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T2-295, 2023-10-26, paskelbta TAR 2023-11-03, i. k. 2023-21520

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content