Pradžia
Lt En

Aktualūs dokumentai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatai

Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo

2021–2023 m. dalyvavimo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte nr. 09.2.1-esfa-v-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ ataskaita

Klaipėdos m.  savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas

Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2021-2025 metų tinklo pertvarkos bendrasis planas

Klaipėdos m. pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planas 2020–2023 m.

Priėmimo į Klaipėdos  m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikų priėmimas į Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

Klaipėdos m. savivaldybės  švietimo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (si) šeimoje, sąrašas.

Klaipėdos m. savivaldybės  švietimo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (si) šeimoje, sąrašo pakeitimas

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje veiksmų ir priemonių planas 2021–2024 metams

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2023-2024 m. m nustatymas

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metams nustatymo“  pakeitimas

Klaipėdos miesto savuivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičIaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimas

Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2021-2022 m. m.  nustatymas 

Švietimo paslaugų modernizavimo programa

Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimo Nr. T2-374 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas    

2019 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-375 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų stadionų ir sporto aikštynų suteikimo paslaugos kainos nustatymo"

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl antrųjų klasių plaukimo

Tvirtinamas plaukimo aprašas

Plaukimo programa

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m.  savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodika

Atlyginimo už teikiamas papildomas vaikų priežiūros paslaugas savivaldybės švietimo įstaigose dydis

Atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydis

Individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinis sąrašas

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos m. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Klaipėdos m. savivaldybės mokinių priėmimo komisija

Atlyginimo dydžio už atlygintinai teikiamas paslaugas vykdant Klaipėdos Vydūno gimnazijos kultūrinio ir meninio ugdymo programą, nustatymas.

Vaikų priėmimas į Klaipėdos miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino laikotarpiu, įsakymo pakeitimas

Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų rekomendacijos

Klaipėdos m. savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo priemonių plano: PSO Europos sveikų miesto tinklo VII fazės veiklos krypčių įgyvendinimas, patvirtinimas

Klaipėdos miesto mokyklų, siekiančių gauti "Kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti", sąrašas

Mokytojo padėjėjo etatų įvedimo ir finansavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas 

Klaipėdos miesto savivaldybės mokytojo padėjėjo etatų skyrimo komisijos veiklos reglamentas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metams nustatymo“

Klaipėdos miesto savivaldybės gabių ir talentingų mokinių skatinimo tvarkos aprašas

Karjeros specialistų tinklo vystymas Klaipėdos miesto savivaldybėjemo

 Moksečio kompensavimo nevalstybinėse švietimo įstaigose komisija

Mokesčio kompensavimo nevalstybinėse švietimo įstaigose komisijos veiklos reglamentas

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pedagogų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Klaipėdos miesto mokyklose situacijų valdymo algoritmas

Klaipėdos miesto švietimo ugdymo įstaigos, dalyvaujančios  vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programoje „Zipio draugai“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo 

Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų aptvėrimo atnaujinimo eiliškumo sąrašas

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų lauko žaidimų aikštelių ir įrengimų atnaujinimo 2024–2027 m. eiliškumo sąrašas

Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius ir ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai savivaldybės švietimo įstaigose 2024–2025 mokslo metais

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai savivaldybės švietimo įstaigose 2024–2025 mokslo metams

Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2024 metais nustatymo

Dėl dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose  rekomendacijų patvirtinimo

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content